Реформація, деградація чи профанація?

Як Держлісагентство хоче реформувати лісову галузь

З ДНЕМ ПРАЦІВНИКА ЛІСУ

Лісові господарства будуть передані в концесію

Уряд вирішив приватизувати майже 900 підприємств, ліквідувати понад 1 тис.

Прогноз пожежної небезпеки

на наступні три дні

А де пеньки?

середа, 22 листопада 2017 р.

Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів природно-заповідного фондуУКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

№381/2017


Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів природно-заповідного фонду

З метою забезпечення сталого природокористування, розвитку лісів, удосконалення системи державного управління у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісових насаджень, ведення лісового господарства, а також збереження цінних природних комплексів та екосистем, розвитку заповідної справи постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:

а) удосконалення системи фінансування та розвитку лісового та водного господарства, зокрема, шляхом створення державного фонду розвитку лісового господарства та державного фонду розвитку водного господарства, визначивши джерела їх наповнення та напрями спрямування коштів, у тому числі передбачивши можливість зарахування до таких фондів відповідно рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та рентної плати за спеціальне використання води, - до 1 грудня 2017 року;

б) удосконалення системи державного природоохоронного контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища - до 1 березня 2018 року, передбачивши:

запровадження з урахуванням європейського досвіду нових підходів щодо здійснення державного природоохоронного контролю та моніторингу, а також посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища;

розширення повноважень громадських інспекторів з охорони довкілля у галузі державного природоохоронного контролю, зокрема залучення їх до здійсненні моніторингу стану навколишнього природного середовища;

делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень з державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, зокрема здійснення контролю за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

в) розвитку природно-заповідної справи та збереження особливо цінних природних територій - до 1 червня 2018 року, передбачивши:

збереження природних оселищ та рідкісних і зникаючих в Європі видів природної флори і фауни, встановлення системи моніторингу природоохоронного статусу таких оселищ та видів природної флори і фауни;

спрощення порядку надання (відведення) земельних ділянок державної та комунальної власності в постійне користування установам природно- заповідного фонду;

встановлення єдиних вимог до змісту проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду України;

чітке розмежування та усунення дублювання повноважень органів виконавчої влади з видачі документів дозвільного характеру щодо спеціального використання природних ресурсів у межах територій природно- заповідного фонду;

2) ужити комплексних заходів щодо розвитку лісового господарства, підвищення екологічного та економічного потенціалу лісів, а також охорони, захисту та відтворення лісових насаджень, зокрема:

а) затвердити програму «Ліси України – 2030»;

б) забезпечити проведення з урахуванням кращої світової практики національної інвентаризації лісового фонду України;

в) активізувати роботу з відтворення лісів, у тому числі збільшення їх площ, залісення не придатних для господарського використання угідь, прибережних смуг водойм, створення економічних стимулів щодо розширеного відтворення лісів та підвищення ефективності лісогосподарської діяльності;

г) забезпечити впровадження нових механізмів державного управління у сфері лісового господарства, у тому числі розмежування повноважень щодо здійснення державного контролю та господарювання;

ґ) підвищити ефективність ведення лісового господарства, не допускаючи при цьому обмеження управлінської та фінансово-економічної самостійності державних лісогосподарських підприємств;

д) визначити стратегічні напрями розвитку деревообробної промисловості в Україні з метою створення вітчизняної продукції з великою доданою вартістю в умовах інтеграції до європейського ринку та за результатами аналізу розвитку лісового господарства та деревообробної промисловості в період дії тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді;

е) забезпечити впровадження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, єдиної державної системи електронного обліку деревини, у тому числі підтвердження походження деревини, з урахуванням європейських норм та стандартів;

є) забезпечити належну конкуренцію суб'єктів господарювання в процесі проведення аукціонів із продажу необробленої деревини;

ж) забезпечити відкритість інформації про видані спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів, зокрема лісорубні квитки та лісові квитки, а також інформації про зміну цільового призначення земельних ділянок лісового фонду;

з) ужити вичерпних заходів щодо недопущення масового всихання хвойних лісових насаджень від пошкодження шкідниками та хворобами, у тому числі вдосконалити систему профілактики, оздоровлення та розширеного відтворення лісів, передбачати відповідне щорічне фінансування таких заходів;

и) забезпечити державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки лісового фонду, що перебувають у користуванні державних лісогосподарських підприємств;

і) забезпечити збереження фахового потенціалу та матеріально- технічної бази державної лісової охорони щодо проведення протипожежних заходів, гасіння лісових пожеж, реалізації інших заходів з охорони лісів;

3) забезпечити реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища:

а) прискорити практичну реалізацію положень Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 616;

б) створити загальнодержавну інтегровану інформаційно-аналітичну систему про результати здійснення державного природоохоронного контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища, у складі якої забезпечити функціонування єдиного електронного реєстру актів, складених за результатами здійснення заходів з державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища;

4) забезпечити здійснення комплексу заходів щодо охорони і збереження особливо цінних природних територій та об’єктів, розвитку заповідної справи, а саме:

а) розробити і затвердити до 1 вересня 2018 року національний план заходів із розвитку заповідної справи з урахуванням міжнародних зобов'язань України у цій сфері;

б) забезпечити реалізацію положень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат та Протоколів до неї, у тому числі прискорити вирішення в установленому порядку питання щодо визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів з метою дальшого їх заповідання;

в) активізувати міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, розвитку заповідної справи, у тому числі забезпечити вирішення питань щодо:

участі України у формуванні мережі водно-болотних угідь міжнародного значення, створення транскордонних природоохоронних територій і екокоридорів та провадження спільної діяльності в їх межах;

розроблення та затвердження плану заходів, спрямованих на збереження і розвиток української частини природного об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи";

г) забезпечити оформлення прав користування земельними ділянками територій та об'єктів природно-заповідного фонду, завершення робіт щодо відведення земельних ділянок установам природно-заповідного фонду, прискорити передачу земельних ділянок лісового фонду в постійне користування біосферним та природним заповідникам, національним природним паркам;

ґ) активізувати роботу щодо підготовки та внесення в установленому порядку пропозицій щодо розширення мережі територій природно- заповідного фонду;

д) здійснити заходи щодо посилення спроможності установ природно- заповідного фонду, зокрема:

розглянути питання щодо розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися установами природно-заповідного фонду, а також залучення коштів міжнародної технічної допомоги та приватних партнерів;

ужити заходів щодо посилення охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду, у тому числі шляхом покращення матеріально- технічного забезпечення служб державної охорони природно-заповідного фонду У країни;

е) актуалізувати рекреаційну, наукову та освітню діяльність у сфері охорони довкілля, забезпечити створення циклу науково-популярних фільмів «Заповідна Україна» з відображенням у них унікальності української природи та формування привабливого туристичного та рекреаційного іміджу України;

5) передбачити під час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2018 рік та під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки видатки на:

фінансування у 2018 році дольової участі України в міжнародних проектах із проведення протипаводкових робіт на транскордонних водах Закарпаття, що реалізуються, в тому числі, за рахунок коштів Європейського Союзу;

реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, формування мережі лабораторій моніторингу стану довкілля та оновлення їх матеріально- технічного забезпечення;

належне фінансування заходів із ведення лісового господарства, охорони і захисту лісів, а також заходів зі створення, утримання та розвитку природних, біосферних заповідників, національних природних парків, інших установ природно-заповідного фонду України;

6) посилити контроль за додержанням законодавства щодо використання та охорони лісів, покращити взаємодію органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів з метою належного розслідування правопорушень, пов’язаних із незаконною порубкою лісу, у тому числі на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду.

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:

1) активізувати роботу з розширення мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення для забезпечення збереження біорізноманіття в регіонах;

2) забезпечити розроблення регіональних програм щодо здійснення розчистки та регулювання русел річок, насамперед річок Карпатського регіону, поліпшення екологічного стану водних об'єктів з метою забезпечення захисту громадян, населених пунктів від шкідливої дії вод, а також підтримання стабільності русел річок;

3) забезпечити розроблення регіональних програм, спрямованих на забезпечення ефективної охорони, належний захист, раціональне використання та відтворення лісів.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України                                 П.ПОРОШЕНКО


21 листопада 2017 року
http://www.president.gov.ua/documents/3812017-23066

СЧЕТ НА ЧАСЫ: УКРАИНА МОЖЕТ ЛИШИТСЯ €600 МЛН ОТ ЕССтрана находится в шаге от того, чтобы остаться без европейского транша макрофинансовой помощи

Об этом заявил глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли в интервью «Европейской правде».

Мингарелли пояснил, что остались четыре требования, которые Украина не выполнила: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронных деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Посол отметил, что крайний срок для выполнения этих условий — несколько дней.

«И этот срок не может быть продлен. И если за несколько дней Европейская комиссия констатирует, что эти требования не выполнены — деньги будут потеряны для Украины», — сказал Мингарелли.

Он также напомнил, что в вопросе пенсионной реформы наблюдается прогресс, и то не окончательный.

Летом во время визита в Киев вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что для получения третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС Украина должна уже в октябре выполнить все условия.

Украина также рассчитывает получить пятый транш от МВФ в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока неизвестны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы реформ.

Дата публикации: 22.11.2017 13:45

Централізоване знищення лісу

Йдеться про створення на національному рівні нового володаря усіх державних за власністю лісів. При цьому ніхто не вів дискусію, а що ж криється за ліквідацією усіх лісогосподарських підприємств із одночаснимстворенням Стратегії сталого розвитку та інституційного реформування лісового господарства України на період 2017 – 2020 рр.? А відповідь Вам дасть будь-хто, хто причетний до лісової галузі, та про це згодом.Як «закалялась сталь»

Минулого року суперечки навколо неефективного чи «неефективного» лісового господарства не побачив хіба той, хто принципово не бачить медійних повідомлень. Відеоряди зі зрубаними лісосіками, подекуди лисі карпатські хребти навряд чи залишили кого байдужим.Попри наявність низки великих проблем у галузі, і в тому числі дійсно втрату керівництва процесами, та формування цілих незаконних кластерів від правоохоронних органів до тих, хто зобов'язаний опікуватися, а не красти ліс, масштаб висвітлення у ЗМІ незаконних рубок, та кількість матеріалів на цю тему дійсно вийшли вражаючими.

І вже тоді можна було розгледіти обриси інформаційної операції, зміст якої у просуванні ідеї «Лісова галузь працює (читай керується) неефективно, незадовільно і її слід реформувати (реорганізувати, ліквідувати)». Так чи інакше, інформаційне тло вийшло сформованим – галузь у кризі і щось слід негайно робити. Відповідь хоч і дещо забарилася, та з'явилася на поверхні власне опісля засідання КМУ 15.11.2017 року.

Про реальні проблеми лісової галузі

Якщо вийти за межі обивательського розуміння що таке ліс, чи то пак малюнку – «нехай ото рясно ліс зеленіє всюди і нічого його рубати», то маємо почати ось з чого. Для того, щоб ліс «рясно зеленів усюди», необхідно:
виростити належну по клімату та інших умовах культуру для посадки;
провести посадку з усіма необхідними заходами догляду;
доглядати, проріджувати, проводити санітарні чистки;
оберігати від зазіхань у вигляді незаконних рубок;
зрубати, вивезти на переробку;
продати і за виручений ефект забезпечити весь цикл з самого початку.

Враховуючи, що всі 6 пунктів тягнуться зазвичай від 60 до 120 років, лісове господарство є достатньо вразливим для будь-яких управлінських ноу-хау, бо розірвати цей цикл із метою одномоментної вигоди дуже просто.

А тепер до головних проблем вищеозначеного циклу. Попри весь скепсис, незаконні рубки на сьогодні є не найголовнішою проблемою для лісової галузі (читайте для того, щоб «ліс рясно зеленів усюди»).

Не претендуючи на оригінальність, автор, як випускник у минулому ректора Лісотехнічного університету, розмістив би проблеми лісової галузі України у такому порядку:

1) реагування на виклики зміни клімату/неправильного господарювання у 50-70 роках у вигляді всихання лісів;

2) неналежне фінансування лісової галузі;

3) незаконні рубки.

Щодо пункту 1. Свідомий, що кілька тез, що характеризують стан проблеми багатьом не сподобаються, та все ж. Нам слід невідкладно змінювати все: від санітарних норм, правил рубок до виробничих лісопереробних потужностей, інакше замість зеленого лісу матимемо ліс жовтий і то не на рівні 10% у Карпатах та Поліській зоні, а значно більше. Природа не чекатиме наших рішень щодо термінового збільшення обсягів рубань, а вирубувати величезні лісові площі, що ось-ось вразить короїд, треба, і то негайно. А на їх місці слід садити нові, стійкіші до природніх факторів корінні культури з високою приживлюваністю. Інакше – сухі патики замінять назавжди величезні простори від Полісся до Карпатських гір.Для виходу з ситуації потрібна не тільки політична воля, а й тисячі «круглих столів», роз'яснень громадськості для чого це роботи, нові лісорозсадники, нові екологічно ощадні технології і ще багато чого.

Щодо пункту 2. Весь ланцюжок/цикл описаний вище, розтягнутий на 60/120 років економічно виправдовує себе лише в кількох областях Полісся і Карпат. Більшість установ лісового господарства сходу й особливо півдня України виконують функцію збереження лісу в дуже непростих кліматичних умовах, котрі не порівняти навіть із територіями заповідання лісостепової зони. Сюди потрібні вкладення, про які чомусь старожили галузі забули ще з часів головування «ригів» в особі Віктора Сівця, що зараз переховується в Росії. На жаль, після Революції Гідності українські уряди дивляться на проблему лісової галузі в спосіб, власне якому присвячена стаття, забуваючи про необхідність збільшення вкладень. В умовах п.1 та загальноєвропейського курсу на заповідання, навіть успішні лісові області ось-ось потребуватимуть дотацію з державного бюджету, якої немає. Бо чого тим лісовикам платити, вони ж там собі нарубають і якось буде.

Щодо пункту 3. Усупереч сформованій уяві – це «явище» вражає до 1% лісових площ, а не до 10% як проблема викладена в пункті номер 1. Тобто, проблема є меншою на порядок. А ще – не недоброчесний лісник наодинці найбільший ворог лісу. Там, де створено «кластер»: «ліс – пилорама – модель незаконного збуту» криється проблема. У взаємодії з правоохоронними органами, звісно. Засобів боротьби і впливу тут багато, перший з яких – електронний облік деревини, здатний вирішити одразу 50% цього пункту. А ще слід розуміти, що добрі 10% цього пункту – це звичайні людські заробітки від того, що ніде більше працювати і якось слід годувати сім'ї.

Що ж пропонується «Стратегією сталого розвитку та інституційного реформування лісового господарства України на період 2017 – 2020 рр.»

Наївно було б думати, що весь багатосторінковий документ, ухвалений КМУ в напівсекретному режимі, народився сам по собі. Очевидною є причетність відповідних груп впливу, зацікавлених у просуванні саме такої редакції документу і саме з такою правкою. Та автор залишить це поки «на потім». На ще один блог. А поки давайте розберемося: а чим допоможе створення нового суб’єкта господарювання, повноваження щодо управління корпоративними правами якого здійснюватиме КМУ для вирішення трьох проблем вище. Себто, пофантазуємо, що буде, якщо чиюсь мрію про ПАТ «Лісовий Нафтогаз» втілять у життя? Отже, стартуємо!

Чи готовий новостворений державний ПАТ «Лісовий Нафтогаз» боротися із всиханням лісів? Маю великий сумнів, що це буде його основним завданням.

Чи з'являться у новоствореного державного суб'єкта додаткові кошти на галузь? Та ні, оскільки саме зараз, як ніколи, потрібна стратегія Уряду на збільшення фінансування через документ, котрий називається бюджетом. А от новий суб'єкт точно не отримає більше грошей, аніж державний орган, уповноважений проводити політику в лісовій галузі. Зрештою, а навіщо ПАТ «Лісовий Нафтогаз» цікавитися, що там в лісах, приміром півдня, і давати туди кошти, на абсолютно неприбуткову справу?

І, нарешті, що буде з незаконними рубками і «кластерами»? Отут у мене точно є відповідь. Коли в усіх працівників лісової галузі поопускаються руки, бо майбутнє стане невідомим, переконаний, кількість незаконних рубок зросте. Смію запевнити, що як тільки лісник покине ліс, кількість браконьєрів з пилами там збільшиться на порядок.

Мої колеги багато пишуть про «перспективу» концесій – приміром блог Геннадія Москаля, голови Закарпатської ОДА. Хочу їх розчарувати – до цього не дійде. Новостворений ПАТ «Лісовий Нафтогаз» займатиметься підрахунком активів, переведенням працівників і т. д., а точно не кинеться одразу в концесію. Кількість управлінських проблем стане такою, що біля будинку Уряду надовго поселяться працівники лісгоспів, котрі донедавна мали серйозні соціальні гарантії (заробітна плата у лісовому господарстві на Львівщині – в десятці найвищих), а робота пробуксовуватиме настільки, що...

Прогноз...

Звичайно, цю аферу зупинять. Й інші суспільні групи, і vox populi, і багато інших чинників. Проте вищеозначені проблеми лісової галузі залишаться. Тому, можливо, не варто «валити» весь документ, а відповідальним особам за його просування слід просто ретельніше підійти до його редакції і внести зміни, котрі є реально потрібні для галузі? Скептикам скажу, що після наради за участі Президента в Івано-Франківську не відкидаю цей варіант.

Питання з ПАТ «Лісовий Нафтогаз” та його результатом (метою) у вигляді концесії слід однозначно відкласти у шухлядку і міцно-міцно її закрити. У будь-якому випадку всі три вищеозначені проблеми ніде не дінуться.

Було б також дуже корисним з управлінської точки зору перепідпорядкування Держлісагентства від МінАПК (до речі, майже немаю сумніву кому належить ідея з ПАТ «Лісовий Нафтогаз») до Міністерства екології. Насправді з вирішенням найбільш наболілих проблем слід поспішати і то якомога швидше – короїд не чекає, панове.

P.S. Маю честь очолювати орган, котрий не усувається від проблем. Уперше – довгострокова програма розвитку лісового господарства, кошти з обласного бюджету на лісовідновлення, на збільшення рекреаційного потенціалу, ресурс на сучасний лісорозсадник і курс на заповідання карпатських лісових територій, а ще на електронний облік переходять комунальні ліси «Галсільлісу». Далі – буде.Посадка лісу. Депутатський корпус Львівської обласної ради

Усе це робить і робитиме Львівська обласна рада 7 скликання, і закликаю колег по місцевому самоврядуванню приєднуватися. Але, звісно, ніяких ПАТ «Лісовий Нафтогаз», ніякої централізації лісової галузі і концесії лісових багатств!

Лісозаготівельники і деревообробники Тячівщини стурбовані схваленою в Кабміні Стратегією розвитку лісів і вимагають не допустити її реалізації

На офіційному сайті Закарпатського облуправління лісового та мисливського господарства оприлюднено Звернення, підписане багатьма керівниками підприємств і приватними підприємцями, які займаються лісозаготівлею та переробкою деревини в Тячівському районі.Вони звернулися до Голови ВРУ п. А.В. Парубія та Прем’єр міністра України В.Б. Гройсмана, керівництва Закарпатської області із вимогою не допустити реалізації Стратегії реформування лісового господарства, прийнятою на період до 2022 року, та переглянути її норми.

Голова Громадської ради при Закарпатському облуправлінні лісового та мисливського господарства Іван Габор на своїй сторінці в мережі Фейсбук прокоментував Звернення наступним чином: "Влада черговий раз намагається централізовано, з Києва, розпоряджатися лісовими ресурсами. Не вдалося подолати мораторій, впровадити передачу лісів у концесію іноземним та українським фірмам, тепер кулуарно затвердили рішення КМ про стратегію розвитку лісів. Його ще ніхто не бачив в останньому варіанті, чекають реакції громадськості.
Підприємці Закарпаття категорично проти".

Нижче публікуємо текст Звернення з підписами:

Лісозаготівельники і деревообробники Тячівщини стурбовані схваленою в Кабміні Стратегією розвитку лісів і вимагають не допустити її реалізації
Лісозаготівельники і деревообробники Тячівщини стурбовані схваленою в Кабміні Стратегією розвитку лісів і вимагають не допустити її реалізації

Сьогодні, 10:32
Закарпаття / Суспільство
http://strichka.com/item/71522134

На Херсонщине лесник избежал ответственности за нарушение требований финансового контроля


Мастер леса (лесник) государственного предприятия "Голопристанское лесоохотничье хозяйство" избежал ответственности за то, что не вовремя подал декларацию о доходах. Дело рассматривал Голопристанский районный суд.

11 октября 2017 года в отношении лесника был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.172-6 КоАП ("Нарушение требований финансового контроля"). Он, будучи субъектом декларирования, определенным подпунктом «е» п.1 ч.1 ст.3 Закона Украины «О предотвращении коррупции», несвоевременно подал без уважительных причин декларацию о доходах за 2016 год.

В судебном заседании мастер леса вину в совершении данного правонарушения не признал. Лесник пояснил, что официальный сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, на который нужно загружать электронные декларации, в конце марта работал некорректно. Это делало невозможным подачу электронной декларации в установленные законом сроки. Как только удалось зайти на указанный сайт, лесник сразу отправил декларацию в реестр, однако не проверил, был ли должным образом опубликован документ.

Как известно, официальный сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции действительно работал с перебоями, из-за чего многие госслужащие не могли вовремя подать отчетность. Знал это и судья. Поэтому постановил производство по делу о привлечении лесника к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.172-6 КУпАП, закрыть в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения.

Лесников Голопристанского лесоохотничьего хозяйства преследует какой-то злой рок. Сейчас расследуется дело другого мастера леса, который в конце августа 2017 года потребовал и получил средства в размере 8 тысяч гривен за беспрепятственный сбор и спиливания веток леса.

СЕГОДНЯ, 09:59

Чи багата Херсонська область на деревину?


Наша держава дуже багата на природничі ресурси. Запас деревини в лісах державної власності оцінюється в межах 2,1 мільярда м3. 

За рік в лісах України в середньому приростає 35 млн м3 деревини. Середньорічний приріст деревини на 1 га у лісах Держлісагентства дорівнює 3,9 м3 на 1 гектар і коливається від 5,0 м3 в Карпатах до 2,5 м3 у Степовій зоні (Зокрема, у Херсонській області). Відбувається поступове збільшення запасу, що підтверджує значний економічний і природоохоронний потенціал наших лісів. 

У лісах Держлісагентства запас на 1 гектарі складає близько 240 м3 (7-ме місце в Європі, в Польщі – 219 м3, в Білорусі – 183 м3, в Швеції – 119 м3). В цілому по Україні цей показник нижчий і складає 218 м3 (9-ме місце в Європі) за рахунок, у першу чергу, лісів реформованих сільгосппідприємств, які зріджені та знаходяться в складному санітарному стані.

Автор: Світлана Чистякова
Джерело: видання «Херсон Daily»

23 листопада – Всеукраїнські збори Профспілки лісового господарства23 ЛИСТОПАДА – ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗБОРИ ПРОФСПІЛКИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЩОДО СХВАЛЕННЯ УРЯДОМ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ

23 листопада 2017 року відбудуться Всеукраїнські збори профспілкового активу лісогосподарської галузі, на яких розглядатиметься питання щодо позиції Профспілки у зв’язку із схваленням Кабінетом Міністрів України Стратегії реформування лісового господарства на період до 2022 року.

Текст Стратегії не проходив жодного громадського обговорення, не погоджений з Профспілкою та схвалений 15 листопада без представлення і обговорення на засіданні Уряду.
За результатами зборів буде прийнята відповідна Резолюція.

Дата та час зборів: 23 листопада об 11:00 годині.

Місце проведення: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2 (конференц-зал готелю «Турист», 1 поверх).
Акредитація ЗМІ за тел.: (044) 568-45-89, 050-923-50-96

Сайт Профспілки: ukrproflis.org.ua
Сторінка Профспілки у Facebook: facebook.com/ukrproflis


Пресслужба "УКРПРОФЛІС"

Бизнес Украины ожидает почти 30 тысяч проверокНовости Бизнеса:В прошлом 2016 году было проведено 48 935 проверок, в 2018 их будет 27 169.


На 2018 год запланировано 27 169 проверок украинского бизнеса органами государственной власти. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.
Инвентаризация кошелька: какие из украинских монет можно дорого продать в интернете

Наиболее распространенные – от службы по чрезвычайным ситуациям, службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, службы по труду.


Украинцы в Польше: сколько получают, на что тратят и сколько пересылают в Украину

Наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.


Какие зарплаты у чиновников в Украине: от руководителя до специалиста (таблица)

Сообщается, что узнать, когда запланирована проверка определенной компании, можна с помощью бота Opendatabot.Напомним, что в прошлом году было проведено 48 935 проверок.

epravda.com.ua
Фото: из открытых источников

На Луганщині захворів ліс

Допоможіть лісу, він захворів — з такими словами до редакції «Подій» звернувся житель Рубіжного Олександр. Каже, хвойні дерева гинуть поблизу села Воєводівка. Ті, на його думку, заражені кореневою губкою.

Чоловік не розуміє, чому на хворобу дерев не звертає увагу лісгосп. Ми з’ясували, грибкове захворювання шириться на площах Кудряшівського лісництва. Там кажуть, хвойні ліси намагаються врятувати.

Подробиці дивиться у сюжеті.

ОТ ЮЛИЯ ЕРШОВА · 21.11.2017

Смелое интервью Владимира Борейко популярному новостному сайту Главред


Владимир Борейко на днях рассказал популярному новостному сайту Главред об антиэкологической политике

Гройсмана, о том, как лесники, прикрываясь короедами, хотят вернуть в леса времена Януковича, начав массовые санитарные рубки, о комплексном законопроекте по защите животных № 6598, об европейской идее абсолютной заповедности, против которой ополчились консервативно-реакционные директора нацпарков советского разлива во главе с работником Минприроды Парчуком,пропагандирующем охоту в заповедных обьектах, о министре экологии Семераке и всеукраинской кампании в защиту зубров, о том, как врут охотники, заявляя что, якобы, занесение зубров в Красную книгу уменьшило их численность, о « гуманисте» Порошенко, который против закрытия передвижных цирков, кто возглавляет « охотничье « лобби Украины, как уничтожали государственный экологический контроль в Украине, почему вскрываемость браконьерства составляет всего 1 %, почему национальные парки Украины не отвечают международным экологическим стандартам, почему лесники виноваты в массовом размножении короедов и высыхании лесов, почему необходимо запретить санитарные рубки, какие законы в защиту лесов нужно принять, как ДУСя незаконно хапает деньги на псевдоэкологию из госбюджета, кто и зачем « заказал» львовского мэра Садового с его “львовским мусором” и о многом другом:

http://glavred.info/zhizn/vladimir-boreyko-mogilnik-v-chernobyle-mozhet-vzorvatsya-s-hudshimi-posledstviyami-dlya-ukrainy-469660.html


Представляем стенограмму чата с Владимиром Борейко.

“Передвижные цирки — это “передвижные освенцимы” для животных…”

Vopros: В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 6598 о защите животных. Что вы о нем скажете?

Владимир Борейко: В настоящее время в Верховной Раде имеется около 20 законопроектов о защите животных и жестком обращении. К сожалению, большинство из них направлено на решение отдельных проблем и зачастую непрофессионально подготовлено.

Законопроект № 6598 был разработан по инициативе народного депутата Украины, члена комитеты по экологии Верховной Рады Павла Дзюблика. Над ним зоозащитные и экологические организации работали около полугода. Он вносит более 40 дополнений в десяток законов Украины, касающихся защиты животных от жестокого обращения и охраны редких животных.

Например, он запрещает коммерческое фотографирование с животными в городах, использование таких жестоких методов дрессуры в цирках как электрошок, огонь, удары, голодовка, запрещает убивать и калечить беспризорных и домашних животных, запрещает использовать на притравочных станциях барсуков, кошек и хорей, запрещает содержать в ресторанах и подобных заведениях медведей, волков, крокодилов.

И самое главное — он вводит административное наказание за нарушение действующего закона о защите животных. Раньше за нарушение статей данного закона наказания не было, поэтому этот закон не работал.

Это очень важный и комплексный закон. Я принимал участие в его разработке и благодарен нардепу Павлу Дзюблику за инициативу его разработки и за то, что он взял на себя тяжелое бремя сделать этот законопроект законом.

Tarass: Как бороться с догхантерами и живодерами? Становится ли меньше таких психов?

Владимир Борейко: Прежде всего, путем законов. Нами разработан, как я уже говорил выше, законопроект № 6598, который значительно увеличивает штрафы — административную и уголовную ответственность за догхантерство и живодерство. Его авторами являются практически все члены парламентского комитета по экологии. Надеюсь, что он будет поддержан депутатским корпусом и подписан президентом.

Booklia: Имеют ли право на существование передвижные цирки? Контролирует ли государство каким-то образом условия, в которых циркачи содержат животных?

Владимир Борейко: Передвижные цирки — это “передвижные освенцимы” для животных. Государство не желает контролировать их. Как происходило в Киеве? Приезжает передвижной цирк без каких-либо документов на своих животных, животные содержатся в страшных антисанитарных условиях, экоинспекция приезжает через месяц, заранее уведомив об этом по процедуре передвижной цирк, а цирк к этому времени “сматывает удочки”.

Недавно передвижной цирк в Николаевской области хотели проверить журналисты вместе с экоинспекцией, так их просто не пустили. Экоинспекия стала подавать в суд, а цирк ночью собрал свои манатки и уехал в неизвестном направлении.

Принятый этим летом закон Немировского о защите животных передвижные цирки запрещал. Однако “большой гуманист” президент Украины Петр Порошенко, подписав данный закон, направил Гройсману официальное письмо с просьбой разработать новый законопроект и норму о запрете передвижных цирков снять. В настоящее время такой законопроект разработан в недрах правительства Гройсмана.

Однако есть и приятная новость: 9 ноября сессия Киевгорсовета с подачи депутата Леси Пинзеник (автора проекта решения) запретила передвижные цирки с животными в Киеве. Таким образом, Киев стал третьи городом Украины после Львова и Днепра, который запретил цирки с животными.

Antonia: Владимир Евгеньевич, как вы относитесь к инициативе (уже зарегистрирован соответствующий законопроект), обязать украинцев регистрировать всех своих домашних кошек и собак, платить за них и т.д.? Ее плюсы и минусы? Не спровоцирует ли эта инициатива на первых порах рост количества бездомных животных, когда люди, которые либо не захотят заморачивать голову с оформлением документов, либо не захотят/не смогут платить, просто отправят своих питомцев на улицы? А как быть с теми, у кого мини-приюты? Как быть с животными в селах и маленьких населенных пунктах?

Владимир Борейко: Да, я знаю об этом законопроекте и категорически против него. Он вновь разрешает деятельность передвижных цирков, дельфинариев с хлорированной водой, упрощает юридическое понятие “жестокое обращение с животными” и вводит бестолковую регистрацию на домашних животных, в результате которой сотни тысяч домашних питомцев могут оказаться на улице, так как их владельцы, прежде всего, пожилые люди, не смогут оплатить их регистрацию. Это трагедия, как для стариков, так и для их любимцев. Я категорически против данного законопроекта и буду принимать необходимые меры, чтобы он был заблокирован.

“Как правило, “охотничье лобби” возглавляет или президент Украины, или кто-то из руководителей Администрации президента… Януковича нет, но дела его живут…”

semen_senia: Какие виды животных, на ваш взгляд, должны быть занесены в “Красную книгу” в Украине? Вообще, за годы независимости стали ли украинцы более бережно относиться к фауне своей родины, или краснокнижные животные исчезают, несмотря ни на что?

Владимир Борейко: Независимость никак не повлияла на бережное отношение украинцев к фауне своей родины. Даже наоборот, союзные законы были гораздо жестче. К сожалению, национальная элита не сформировала бережное отношение к природе. У нас нет ни одного знакового украинца, который был бы образцом любви к природе.

Я знаю одного известного украинского рок-музыканта, который организовывал рок-фестиваль в период сезона тишины, когда птицы сидят на гнездах на Трухановом острове в Киеве. Мы его просили перенести фестиваль на несколько недель позже, когда птицы вырастят птенцов, на что он нам ответил: “Украинский рок важнее украинской природы”.

Думаю, в “Красную книгу” нужно срочно заносить барсука, который был почему-то вынесен из нее, а также все виды хищных птиц. Плюс, естественно, лося.

Ginger: Что собой представляет “охотничье лобби” в нашей стране? Вообще, почему столь варварский метод развлечений популярен в наши дни? Ведь сейчас почти никто не охотится ради того, чтобы прокормить семью и себя? Вообще, в Украине какая тенденция — количество охотников растет/снижается?

Владимир Борейко: В Украине существует много ресурсных лобби, жирующих на заготовке и продаже того или иного природного ресурса. Причем любопытно: согласно Конституции, природные ресурсы являются собственностью народа Украины, однако жируют на их продаже отдельные представители народа Украины.

Соответственно, существует “лесное лобби”, “рыбное лобби”, “янтарное лобби”, “нефтяное лобби”, “охотничье лобби”. Как правило, охотничье лобби возглавляет или возглавлял президент Украины: Кравчук, Кучма, Янукович. Ющенко и Порошенко — не охотники. Или кто-то из руководителей АП.

Существует специальное ведомство, которое занимается организацией “царских охот” — это Гослесагентство Украины. В Украине создано значительное число “царских охот” для знати киевской или рангом пониже. Это — печально известное Сухолучье, где раньше охотился Янукович вместе с другими бывшими президентами Украины, а сейчас, видимо, “шишки” из Администрации нынешнего президента Украины.

Существует также огромное количество областных “царских охот” для губернаторов, прокуроров, “ментов”, судей и прочих областных начальников. Существует охотничья пресса, которая травит экологов и популяризирует охоту, то есть развлечение убийством. Существуют также отечественные и не отечественные товаропроизводители для охоты: ружья, патроны, ножи, одежда и т.д.

Все эти люди заинтересованы в бесконтрольной охоте и являют собой костяк охотничьего лобби. Они тормозят проведение экологических и антиохотничьих законов, тормозят занесение лося в “Красную книгу”, занимаются дискредитацией известных экологов, распространяют антиэкологические слухи, а то и откровенную ложь (типа того что занесение зубра в “Красную книгу” уменьшило его численность).

Охотников в Украине сейчас около 2-3%, но это крайне агрессивная и консервативно настроенная группа, от нее очень много вреда для охраны природы. Мое твердое мнение: любительскую, спортивную охоту в Украине нужно закрывать, и чем раньше, тем лучше.

semen_senia: Что вы думаете о недавней истории, которая многих возмутила, о том, что лесник убил рысь, краснокнижное животное? Ещё пофотографировался… У нас лесники или браконьеры под прикрытием формы лесника!?

Владимир Борейко: Этот факт подтверждает мое заявление о том, что в Украине государственный экологический контроль усилиями Януковича-Яценюка-Гройсмана практически уничтожен.

Добавлю, что год назад в интернете гуляли другие фотографии, когда заместитель Конотопского лесхоза Сумская область убил краснокнижного зубра, потом с ним фотографировался и вывесил в интернете. Этот замдиректора лесхоза (бывший прокурор) до сих пор не привлечен к уголовной ответственности.

Quadro: Как вы считаете, выиграло ли Сухолучье как заповедник после бегства Януковича, когда туда ринулись толпы отдыхающих, туристов, грибников и т.д.?

Владимир Борейко: Экологическими организациями совместно с Министерством экологии был подготовлен проект реорганизации бывшей “царской охоты” Януковича в Сухолучье в Днепровско-Тетеревский национальный природный парк. Этот документ дважды стоял на повестке дня заседания Кабмина. В последний раз 9 ноября 2017 года. Однако дважды по звону из Администрации президента он был снят с повестки дня без объяснений. Януковича нет, но дела его живут.

Vasilij: В этом году сложилось впечатление, что совершенно не было видно перелетных птиц, в частности, совсем не было видно улетающих уток. Вопрос: куда делись утки? С чем это связано?

Владимир Борейко: Всех уток отстреляли охотники. Этим летом я был на открытии охоты в заказнике Процевский, что на Днепре. Там мы насчитали около ста охотников, которые за несколько часов открытия охоты перестреляли всех уток, а также чаек, крачек, куликов. Утки остались только на водоемах в Киеве, где охота запрещена.

Joker: Насколько эффективно в Украине борются с браконьерами, как с явлением в целом? Чем промышляющие браконьеры процветают в Украине? Что мешает свести эту проблему к минимуму?

Владимир Борейко: Эффективной борьбы с браконьерством в Украине нет. По моим предварительным подсчетам, латентность (раскрываемость) браконьерства составляет всего 1%, то есть из ста браконьеров задерживается всего один.

Конкретный пример: за последние две недели я два раза был в ночных рейдах. В первый раз браконьеры незаконно охотились с вышки, второй раз — охотились из-под фар на зайцев по полю. По моим подсчетам, в Украине около 6 миллионов рыбных, охотничьих, цветочных и лесных браконьеров. Практически все сельское мужское население занимается браконьерством.

К сожалению, экологическую инспекцию в Украине практически уничтожили, сократили количество ее работников в несколько раз — до двух тысяч, отобрали оружие, лишили возможности проводить дознание, держат на низкой зарплате (около 3-4 тысяч гривен), не снабжают необходимой материальной базой, не выделяют деньги на бензин. О каком контроле может идти речь?

Еще хуже положение в рыбном патруле.

“Охота — это всегда истребление животного, а занесение в “Красную книгу” — это его спасение. Когда лося официально внесут в “Красную книгу” и прекратят на него охоту, его численность тоже начнет расти…”

semen_senia: Буквально на днях Нацкомиссия по вопросам “Красной книги” решила рекомендовать Минэкологии внести лося в “Красную книгу”. Почему это не было сделано ранее? Какова вероятность, что это сделают в министерстве, и что варварское разрешение министра будет отменено?

Владимир Борейко: Я был одним из инициаторов кампании по занесению лося в “Красную книгу”. Этот вопрос стоял еще в 2009 году, когда утверждалось третье издание “Красной Книги Украины”. Тогда нам удалось внести в “Красную книгу” всех осетровых, а по лосю нам предложили компромисс — в “Красную книгу” не вносить, но ввести длительный мораторий на охоту. Мы с товарищами сделали тогда огромную ошибку, доверились Гослесагентству. А оно нас обмануло, через год опять открыв охоту на лося.

Поэтому сейчас с приходом в министерство Остапа Семерака мы решили повторить попытку — занести лося в “Красную книгу” (предыдущие министры просто бы на это не пошли). Семерак поддержал нашу идею. И после того как Нацкомисся по “Красной книге” рекомендовала внести лося в КК, Семерак издаст соответствующий приказ. Теперь мы все ждем соответствующего решения комиссии по “Красной книге” от Академии наук. Как только оно придет в Минэкологии, Семерак обещал тут же подписать приказ.

Ginger: Как вы считаете, с чем было связано решение Семерака разрешить отстрел 160 лосей? Почему именно такая цифра, и насколько она критична для популяции этих животных в Украине?

Владимир Борейко: Решение Семерака о разрешение отстрела 160 лосей — это был дипломатически вынужденный шаг назад. По сути, будет убито не 160, а около 700 голов, ибо, во-первых, на одну лицензию отстреливается несколько лосей. Во-вторых, лосей-подранков, которые уходят от охотников и умирают от ран, никто не считает. В-третьих, существует практика “пересортицы”, когда вместо оленя вам могут предложить отстрелять лося, хотя официально считается, что убит олень. В-четвертых, существует много фальшивых лицензий.

Поэтому мы выходим на цифру 700 убитых лосей, вместо 160, которые числятся в лицензии. 700 лосей — это примерно то количество лосей, которое будет рождено. Поэтому популяция лося у нас в состоянии стагнации и не растет — сколько рождается, столько и отстреливается браконьерами и честными охотниками.

Семерак пошел на этот шаг потому, что Министерство АПК, Гослесагентство вступили с охотниками в преступную связь. Открывался сезон охоты, и Семерак должен был утвердить лимиты на отстрел различных видов животных. Он предлагал исключить лося и утвердить лимиты на другие виды: кабанов, оленей, косуль и т.д. Однако МинАПК и Гослесагентство, провоцируемые руководителями частных охотничьих хозяйств, на это не шли. С другой стороны, руководители частных охотничьих хозяйств завалили Семерака частными исками в суд, что он срывает им охоту. Хотя на самом деле охоту срывал не Семерак, а руководители Гослесагентства, МинАПК и руководители частных охотничьих хозяйств.

В этой ситуации Семерак был вынужден пойти на компромисс. Имея за спиной последний реальный последний шаг — занесение лося в “Красную книгу”, что и сработало.

Vopros: Правда ли, что численность зубров уменьшилась из-за того, что их занесли в “Красную книгу”?

Владимир Борейко: Это — фейк, придуманный охотниками для того, чтобы дискредитировать идею внесения лося в “Красную книгу”. Мол, зачем вносить лося в “Красную книгу”, если внесли туда зубра, а его численность упала?

История с зубром была такая. В 1992 году в Украине его насчитывалось 720 голов. Украина тогда занимала второе место в мире по численности зубров. В том же году было утверждено положение о коммерческой охоте на зубров под видом селекционного отстрела, а также цены за охоту на зубров самцов, самок и даже маленьких зубрят в размере 3-5 тысяч гривен.

Через несколько лет зубр был внесен в “Красную книгу”, однако данные документы не были отменены. Поэтому охота на него продолжалась до 2007 года, когда нам удалось при поддержке Генеральной прокуратуры Украины отменить данные подзаконные акты, разрешающие охоту на зубра, уже внесенного в “Красную книгу”.

Однако за 15 лет охотники успели отстрелять (вместе с приплодом) около тысячи зубров. У меня об этом написана целая книга. Численность зубра к 2007 году снизилась до 180 голов. В некоторых областях — Ровенской, Ивано-Франковской, Черниговской — зубр был уничтожен полностью.

В 2008 году охота на зубра была закрыта в Украине, и его численность стала постепенно расти. Если в 2007 году его было 180, то в 2015-ом — уже около 250 голов.

Эта история говорит о двух вещах. Во-первых, охота — это всегда истребление животного, а занесение в “Красную книгу” — это всегда его спасение, благодаря которому он начинает увеличивать свою численность.

Я уверен, когда лося официально внесут в “Красную книгу” и прекратят на него охоту, его численность тоже начнет расти. Например, у наших соседей — поляков — благодаря мораторию на охоту на лося, численность этого животного за 17 лет возросла с 2 тысяч до 30 тысяч голов.

“В Украине привыкли использовать заповедники и национальные парки как места заготовки леса, сена и рыбы…”

Vopros: Как вы относитесь к идее абсолютной заповедности?

Владимир Борейко: Инициаторами этой идеи были немецкий природоохранник Гуго Конвинс и российский зоолог, профессор Григорий Кожевников.

Эта идея предполагает режим полной неприкосновенности для охраняемых природных территорий. В международной практике такие территории получили категорию І-А. Это заповедники, заповедные зоны и заповедные урочища. Они есть во всем мире, в том числе и в Украине. Именно они являются самой эффективной формой природно-заповедных объектов.

К сожалению, современный директорский корпус украинских заповедников и национальных парков в своем большинстве крайне консервативен и привык использовать заповедники и национальные парки как место заготовки леса, сена и рыбы. Поэтому они встречают эту международно признанную идею в штыки.

Против нее выступают и некоторые чиновники, что странно, Министерства экологии Украины, например, работник природно-заповедного департамента Григорий Парчук, который против того, чтобы в заповедных объектах была запрещена охота. Но мы идем в Европу, а в Европе идея абсолютной заповедности давно признана.

Quadro: Чем принципиально отличаются заповедники в Украине и, например, в Канаде или США? Поскольку складывается впечатление, что у нас почти каждый заповедник — это не место, где природу берегут и лелеют, а место, где попросту зарабатывают на туристах, открывая там кафешки-лавочки. Возможно, я ошибаюсь. Как обстоят дела на самом деле?

Владимир Борейко: Они отличаются степенью заповедности. В Канаде и США степень заповедности абсолютная, в Украине — минимальная. Например, в украинском заповеднике Михайловская Целина этим летом экоинспекция задержала людей, которые косили там сено тракторами. Такое в Канаде или Штатах просто невозможно.

Только в этом году мы добились, чтобы в украинских лесных заповедниках были запрещены рубки леса. А ведь еще совсем недавно в заповеднике Медоборы в Тернопольской области леса рубили больше, чем в соседних хозяйственных лесхозах. На днях в Киверцевском национальном парке (Волынская область) по нашей жалобе экоинспекция уничтожила 16 охотничьих вышек. Война против них велась целый год.

А разве в национальных парках США или Канады, где охота давно запрещена, такое возможно?

Brumgilda: Владимир Евгеньевич, как считаете, что следует сделать с Межигорьем? На нем сейчас кто-то неплохо зарабатывает, хотя вряд ли его можно назвать музеем. Есть ли смысл превращать его в заповедник или музей?

Владимир Борейко: Мы исследовали Межигорье на предмет природной ценности. Природной ценности там нет — все уничтожено Януковичем. Поэтому этот объект является квазимузеем эпохи тоталитарного режима. Пусть и будет такой музей.

“Украина — одна из самых малолесных стран Европы. Однако снабжает своим лесом более лесные страны…”

Fedor: Владимир, какова реальная ситуация: может ли сегодня Украина позволить себе массовые вырубки и вывоз/продажу леса за границу?

Владимир Борейко: Украина — одна из самых малолесных стран Европы. Однако снабжает своим лесом такие более лесные страны, как Польша, Чехия и даже Китай. Рубить и продавать лес в Украине — такой же абсурд, как строить хранилище с ядерными отходами в Чернобыле в 70 км от Киева. На вырубку леса должен быть наложен, как в соседней Молдове, мораторий. Однако, к сожалению, правительство Гройсмана не желает идти на жесткие меры в отношении охраны леса. А Порошенко вообще настаивает на том, чтобы вновь разрешить вывоз кругляка за границу.

Vopros: Почему в Украине высыхают леса, и массово распространяется короед?

Владимир Борейко: Размножение короеда и массовое высыхание лесов — это дело рук лесников. Во-первых, они уничтожают леса вдоль водоемов, из-за чего реки и озера сохнут, падает уровень грунтовых вод, и начинает сохнуть сосна и другие породы деревьев. Во-вторых, они оставляют массу порубочных остатков на местах рубок леса, где размножается огромное количество короедов. В-третьих, вместо природного срубленного леса они сажают монокультуру сосны, которую очень любит короед. В-четвертых, во время рубки леса они оставляют много порченных живых деревьев, которые тут же превращаются в пищу для короеда. В-пятых, после сплошных санитарных рубок оставшийся вокруг рубки лес подвергается излишнему солнечному влиянию, морозу и ветру, начинает болеть и опять становится жертвой короедов.

Однако лесники используют короедов как “дымовую завесу” для того, чтобы проводить в Украине сплошные массовые санитарные рубки, как это делалось во времена Януковича. И если общество не даст им жесткий ответ, то мы в будущем лишимся леса.

Fedor: Поясните, что означает “санитарная вырубка леса”? В чем ее польза и вред? И всегда ли то, что у нас называют “санитарной вырубкой”, является таковой?

Владимир Борейко: Санитарная рубка леса — это рубка, призванная очищать лес от больных деревьев (зараженных короедами, гнилых и т.д.). Однако на деле она является “дымовой завесой”, под прикрытием которой в Украине идет широкомасштабная заготовка коммерчески ценной древесины.

Только по официальным данным, благодаря санитарной рубке в Украине ежегодно заготавливается более 60% деловой древесины, что является абсурдом. Потому что деловая древесина не может быть заготовлена санитарной рубкой. Так как должны вырубаться именно трухлявые и больные деревья. Это — во-первых.

Во-вторых, санитарная рубка как метод защиты леса себя не оправдывает, это неэффективно. Ибо леса продолжают сохнуть, а короед продолжает увеличивать свои армии. Если от насморка я не могу вылечиться “Нафтизином”, то я его не использую — зачем использовать санитарную рубку, если она не лечит лес?

Поэтому мы, экологи, требуем отмены санитарной рубки как таковой.

Санитарная рубка — это такая же глупость, как красить весной деревья известью, якобы защищая их от вредителей. Нигде в Европе этим не занимаются.

Hunter: Мораторий на вырубку лесов в Украине — насколько этого реально добиться? Почему это сделали поляки, а украинцы не могут? Почему румыны считают незаконную вырубку едва ли не угрозой национальной безопасности, а украинцы закрывают на это глаза? Или наши лесные ресурсы позволяют еще зарабатывать на природных богатствах? Может, объясните популярно для тех, чем грозит Украине вырубка гектаров леса, чем это аукнется всем и каждому?!

Владимир Борейко: Мораторий на вырубку леса в Европе ввели Румыния, Молдова и Албания. Я думаю, что главной причиной того, что в Украине не принимается решение о введении моратория на вырубку лесов, является то, что много чиновников с Грушевского и Банковой зарабатывают на продаже леса. А население в целом пассивно. К сожалению, значительное количество народных депутатов также не поддерживают эту идею.

Приведу интересный пример. Недавно в Фастовский лесхоз по жалобе местных жителей на рубку дубовых лесов приехала одна известная народная депутатша, она же Герой Украины, и потом заявила, что “лесхоз правильно делает, что рубит леса, которые в свое время были посажены в степи коммуняками, а Украина — степная страна, и вместо леса здесь должна быть степь”.

Пока у нас есть такие депутаты и Герои Украины, леса нам не защитить.

Lastivka: Правда ли, что Украина скатилась с первого на последнее место в Европе по количеству лесонасаждений? В каких регионах Украины леса уничтожаются наиболее стремительно?

Владимир Борейко: Это называется “лесистость”. Да, действительно, по лесистости (соотношение площади лесов к площади страны) Украина занимает одно из последних мест в Европе. Во всех регионах Украины леса уничтожаются стремительно. Чаще всего говорят о Карпатах, но это потому, что благодаря гористой наклонной местности там рубки видны. А в равнинной Киевской области они не видны, но такие же интенсивные.

Lastivka: Каких законодательных инициатив не хватает в нашей стране на данный момент для того, чтобы не только сохранить лесонасаждения, но и нарастить их площади, дабы компенсировать уже вырубленные? Кто чинит больше всего преград на этом пути?

Владимир Борейко: Такие законодательные инициативы уже есть и зарегистрированы в ВРУ. Например, законопроект о моратории на вырубку пихтово-буковых лесов в Карпатах. Такой мораторий уже действовал с 2000 по 2010 год и прекрасно себя зарекомендовал. Однако Гослесагентство Украины — против, и к нему прислушиваются некоторые депутаты.

Вторая законодательная инициатива предложена народным депутатом Игорем Луценко и Остапом Еднаком (сотоварищи). Этот законопроект тоже зарегистрирован в ВР. Он заключается в том, чтобы дать право облсоветам запрещать сплошную рубку леса в своих областях. Надеемся, что этот законопроект будет поддержан Минприроды Украины и народными депутатами, так же как и первый законопроект.

Больше всего преград на этом пути чинит Гослесагентство Украины, которое призвано вроде защищать лес, а на деле является его главным врагом.

Lastivka: Насколько дорогостоящая процедура — восстановление леса, посадка молодых насаждений на местах вырубок?

Владимир Борейко: Эта процедура не столько дорогостоящая, сколько малоэффективная. Потому что в любом случае вместо качественного природного леса насаживается монокультура, которая может быть уничтожена вредителями, погублена лесными пожарами или просто высохнет. Поэтому лучше всего вообще отказаться от сплошных рубок, а перейти на экологически щадящие виды рубок — выборочные рубки. Кстати, именно так заготавливается лес во многих странах Европы.

Pavlo: Питання, актуальне для Волині. Чим загрожує лісові видобуток бурштину? Здається, що після вирубок лісу відновитися легше, ніж після того, як якусь ділянку лісу просто перевертають догори дригом, просіюючи до піщинки!

Владимир Борейко: Вопрос янтаря актуален не только для Волыни, но и для Ровенской, Житомирской и Киевской областей. Недавно, говорят, янтарь нашли в Чернобыльской зоне. При добыче янтаря полностью уничтожается не только лес и лесная подстилка — уничтожаются также небольшие водоемы, падает уровень грунтовых вод, потому что используется гидронамыв.

“Чернобыльская зона — навсегда…”

Sidor: Некоторые специалисты из отечественных институтов уже год как говорят, что в Чернобыльской зоне за 10-километровым кольцом земля вполне очистилась, и на этой территории уже можно вести хозяйственную деятельность. Разделяете ли вы такие оценки и такой оптимизм?

Владимир Борейко: Это мнение мне известно. Оно куплено хозяйствующими субъектами, которые хотят залезть в Чернобыльскую зону и получать прибыль от продажи природных ресурсов. Но еще из школьных учебников по физике и химии ясно, что период полураспада многих радиоактивных элементов составляет сотни тысяч лет. И это только полураспад. Поэтому Чернобыльская зона — навсегда.

polit_ua: Про Чорнобиль у нас зазвичай згадують тільки ближче до річниці трагедії, та й то озвучуються якісь суто прокольні речі. Розкажіть, наскільки насправді заходи захисту в зоні відчуження сьогодні відповідають нормам безпеки?

Владимир Борейко: Да, я согласен — о проблеме Чернобыля вспоминают только во время очередной годовщины трагедии. Более того, строительство “могильника” для ядерных отходов, референдум о котором не проводился, напоминает мне схему, существовавшую в советские времена: сверху “спускается” план по строительству Чернобыльской АЭС, которая потом взрывается. Сейчас на том же месте “спустили” план по строительству “ядерного могильника”, который тоже может взорваться с еще худшими последствиями для Украины и соседней Беларуси.

polit_ua: Наскільки безпечним для людей та навколишнього середовища буде ядерний могильник, який почали будувати в Чорнобилі, аби звозити туди вже за пару років відпрацьоване паливо з українських АЕС? Чим ризикований цей проект?

Владимир Борейко: Во-первых, даже любое строительство многоэтажного дома обязано проходить общественное обсуждение. Здесь же строят “ядерный могильник”, а его ни с кем не обсуждали — ни с жителями Иванковского и Вышгородского районов, ни с жителями Киева. То есть, нарушены демократические принципы существования правового государства.

Во-вторых, не учтено мнение соседней Беларуси, согласна ли она на такое “соседство”.

В-третьих, любые “ядерные могильники” взрываются, там могут происходить различные аварии с выбросом радиоактивных веществ.

Например, в 1957 году в России в Челябинской области произошел взрыв хранилища ядерных отходов в Кыштыме. Сейчас там — радиоактивная зона вроде Чернобыля. Огромная территория уничтожена, погибли тысячи людей. Второй пример — 1990 год, город Киев. Могильник радиоактивных веществ в Пирогово. В результате аварии произошел выброс радиоактивного трития. С данного места трагедии были выселены сотни людей.

Где гарантия, что в чернобыльском “могильнике” не произойдет то же самое?

Дальше — все страны, которые играются с “мирным атомом”, построили “могильники” для ядерных отходов подальше от столицы и других крупных городов. Например, французы — на одном из островов в океане, американцы — в пустыне, русские — в Сибири. И только мы строим “ядерный могильник” в 70 км от столицы Украины — Киева.

Еще раз “спасибо” за это правительству Гройсмана.

Evgenia: Часто можно услышать то ли шутки, то ли страшилки о людях, которые продают грибы, собранные под Чернобылем, и неплохо зарабатывают. А какой еще незаконный бизнес процветает в тех краях? На металлолом уже все растащили, экстремальный туризм — само собой… А что еще?

Владимир Борейко: Из-за того, что в Украине нет нормального государственного контроля, происходит массовое расхищение природных ресурсов. Это и проблема янтаря, вырубки лесов, браконьерство.

Это — и чернобыльская проблема, когда оттуда вывозят все имеющиеся там ресурсы: лес, рыбу, мясо диких животных, песок, грибы и ягоды, а также металлолом.

Что касается экстремального туризма — когда необразованных и глупых людей везут на радиоактивную территорию, то это проблема этих людей. Я туда и за деньги не поеду.

“Экологическая катастрофа Донбассу, как и Крыму, грозила и в те времена, когда эти территории фактически входили в состав Украины…”

Alrom: В прессе периодически звучат предостережения о том, что Донбассу грозит экологическая катастрофа. Видите ли вы основания для такой катастрофы, какие?

Владимир Борейко: Не люблю, когда политика вмешивается в экологию. Экология — это, прежде всего, наука, а она должна быть беспристрастна.

Экологическая катастрофа Донбассу, как и Крыму, грозила и в те времена, когда эти территории фактически входили в состав Украины. История с речкой Казенный Торец — это не басня, а исторически и научно подтвержденный факт еще с середины 30-х годов. Золотые купола церквей в Енакиево ржавели от кислотных газов еще во времена Украины. Оконные стекла в Краматорске становились мутными, то есть вступали в реакцию от загрязненного кислотными выбросами в воздух, еще во времена Украины. Самый большой процент умерших от онкологии, легочных заболеваний и других болезней, связанных с загрязнением окружающей среды, был на Донбассе, когда он был под Украиной. Однако это мало кого волновало. А если говорить честно — не волновало никого.

Alrom: Если практически по всей территории Украины до сих пор продолжают находить снаряды, не разорвавшиеся со времен Второй мировой войны, то что будет с Донбассом? Приведут ли его после войны в “жилой вид”? Или он надолго останется “выжженной землей”?

Владимир Борейко: Слухи о “выжженной земле” на Донбассе преувеличены. Из-за закрытия как с одной, так и с другой стороны охоты, там резко возросла численность зайцев, косуль, сурков, уток, лебедей, перепелок. Из-за прекращения деятельности многих металлургических и химических предприятий чище стал воздух, и ожили реки.

Что касается снарядов, это действительно проблема на долгое время.

“В донецких реках купаться невозможно — можно раствориться в кислоте…”

Sasha: Безопасно ли купаться в украинских реках?

Владимир Борейко: Смотря в каких. Десна, Сула и многие карпатские речки довольно чистые. Днепр чистый в верховьях, до Киева. А вот донецкие речки типа Казенного Торца — там купаться просто невозможно, можно раствориться в кислоте.

Vasilij: Почему в Киевской области высыхают болота? И к чему это приведет в будущем?

Владимир Борейко: Этим летом мы объехали все леса Киевской области. Они уже вырублены наполовину. Это страшное зрелище. Причем нещадно рубятся леса вдоль рек, озер, на болотах. Даже в гидрологических заказниках, которые должны охранять эти болота. Например, Катюжанский заказник в Вышгородском районе или лес возле заказника Дулицкое. В результате деревья не защищают водные источники от жарких лучей летнего солнца, и начинается их обмеление, в том числе высыхание болот. Это в будущем приведет к тому, что Украина лишится своей главной реки, на которой живет 80% населения, — Днепра.

Fisher: Почему в Днепре, да и в других водоемах, в последние годы стало заметно меньше рыбы?

Владимир Борейко: Во-первых, массовое бесконтрольное браконьерство. Во-вторых, массовый бесконтрольный промышленный лов рыбы, когда сетями даже в период нереста преграждается весь Днепр с одного берега на другой. В-третьих, массовое загрязнение реки, ибо правительством Гройсмана под видом “декоммунизации” отменены все старые нормативы о загрязнении водоемов, а новые не утверждены. В-четвертых, массовая бесконтрольная застройка берегов элитными дачами, в результате чего уничтожаются места нереста рыбы. В-пятых, массовое бесконтрольное вояжирование в период нереста моторных лодок и катеров, что мешает рыбе нереститься и вызывает гибель икры. В-шестых, периодический выброс воды из Киевского водохранилища в период нереста, в результате чего много нерестящейся рыбы остается на берегу и гибнет.

Думаю, этого достаточно, чтобы рыбы вообще не было в Днепре.

Fisher: В достаточных ли объемах происходит зарыбление водоемов в Украине, в частности, в Киевской области?

Владимир Борейко: Я — противник зарыбления. Это искусственная мера, которая может принести пользу в небольших искусственных прудах. В природных водоемах, где действуют различные экологические связи, зарыбление эффекта не дает. Например, выпустили малька, а его тут же сожрали щука или крупный окунь. Тем более, в Украине развито массовое рыбное браконьерство, которое сводит на нет любой эффект зарыбления.

Fisher: Как вы относитесь к “спортивной рыбалке”?

Владимир Борейко: Если под “спортивной рыбалкой” подразумевается рыбалка, когда крупную рыбу ловят, фотографируют, измеряют, а потом выпускают назад в водоем, то — негативно. Потому что в любом случае рыба отпускается в водоем раненой, и у нее мало шансов выжить. Лучше ее поймать и по-честному сварить в ухе.

Fisher: Как бы вы оценили эффективность работы Киевского рыбоохранного патруля?

Владимир Борейко: Трудно оценить эффективность того, что практически не действует.

Lidia: Расскажите, пожалуйста, какова сейчас ситуация в акватории Каховского водохранилища, где в начале октября случился разлив нефтепродуктов? Какие последствия это повлекло за собой? Или были предприняты все меры, чтобы минимизировать ущерб от аварии?

Владимир Борейко: Разлив нефти происходит во всем мире, в том числе и в Украине. Это плата за технический прогресс и безалаберность. Во многих странах, например, в Канаде, для борьбы с разлившимися нефтяными пятнами используют специальные бактерии. У нас этого нет. Поэтому и никаких эффективных мер также не используется.

Arkadij: Владимир, если не ошибаюсь, то вы держите руку на пульсе в вопросе, касающемся киевской дамбы. Скажите, каково на сегодня ее состояние? Надолго ли хватит еще запаса ее прочности? И какими могут быть масштабы бедствия, если где-то она не выдержит напора воды? Удачи в вашем нелегком деле.

Владимир Борейко: Я уже давал много интервью по этому вопросу, но воз и ныне там. В правительстве Украины и киевских властях вопрос безопасности дамбы никого не волнует. Когда дамбу прорвет, уже будет поздно. Американцы еще с 30-х годов прошлого столетия снимают старые дамбы и выпускают на волю реки. Мы пока, видно, до этого еще не доросли. Ждем “жареного петуха”.

Viktor: В последних числах октября в Киевском море недалеко от Ошиток рыбаки обнаружили две авиабомбы, которые там остались еще со времен войны, и тогда было решено взорвать их на месте. Но, не владею информацией, не известно, чем закончилась история… Вопросы следующие: насколько вообще приемлемый способ обезвреживать таким образом авиабомбы, тем более, с таким серьезным радиусом действия? Какие последствия будут для местной флоры и фауны? А еще — можно ли взрывать эти бомбы, если учесть рассказы экологов о радиоактивном иле (последствиях Чернобыля) на дне Киевского моря?

Владимир Борейко: По-видимому, эти бомбы были в таком состоянии, что их нельзя было транспортировать — они бы взорвались при транспортировке. Все-таки прошло около 80 лет с начала войны.

Конечно, для рыбной фауны это трагедия. Любой взрыв в воде губит тысячи рыб. Плюс к этому, естественно, взрыв может поднять радиоактивный ил, оставшийся со времен Чернобыля на дне Киевского моря.

Но взорвать находящуюся в плохом состоянии авиабомбу — это необходимое зло, с которым приходится мириться.

“Финансирование охраны природы и культуры в нашей стране находится на одном из последних мест…”

Mitia: По вашим наблюдениям, есть ли у нынешней власти понимание того, что решение экологических проблем должно быть одним из приоритетов государственной политики? Лучше ли она в этом плане по сравнению с экологическими чиновниками времен Януковича?

Владимир Борейко: При Януковиче происходила резкая деэкологизация украинского природоохранного законодательства. Например, был принят закон, которым закрывались областные управления Минэкологии Украины, в результате министерство оказалось без рук и практически не может работать.

В настоящее время такого активного процесса деэкологизации законодательства нет. Однако все равно правительством Гройсмана принимаются антиэкологические решения. Например, недавно была закрыта система санитарных станций. Два года назад закрыли природоохранную прокуратуру. Недавно правительство отменило принятые еще при советской власти допустимые нормативы загрязнения, однако своих — не разработала и не утвердила, что будет способствовать загрязнению воды и воздуха. Я думаю, что за эти вещи Гройсману нужно ответить.

Vopros: Как вы оцениваете деятельность министра экологии Остапа Семерака?

Владимир Борейко: Министров я оцениваю не “за красивые глаза”, а за результат. Я пережил уже 13 министров экологии, из которых Семерак — лучший. Эффективность его работы объясняется тем, что он пользуется поддержкой экологической общественности. Например, вместе с экологической общественностью ему удалось добиться разработки и принятия новых Санитарных правил в лесах Украины, куда были впервые введены экологические стандарты и нормы. Вместе с экологической общественностью ему практически удалось занести лося в “Красную книгу”. Я думаю, в ближайшие дни он подпишет приказ о внесении лося в “Красную книгу”. Это был очень тяжелый бой с охотниками, однако Семерак вместе с экологическими организациями его выиграл.

Однако проблема министра заключается в том, что у него очень слабые директора многих заповедников и национальных парков, а также многие сотрудники аппарата министерства. Например, директор Ужанского национального парка Биркович дошел до того, что не впускает в свой парк на проверку экологическую инспекцию. Именно эти люди тормозят экологические реформы, которые хочет проводить министр Семерак.

Pavlo: Напевно, витрати на екологію та захист навколишнього середовища в Україні нижчий за всі інші видатки. Напевно, екологія і культура — перші з кінця по фінансуванню з боку держави. Ваша думка: а до чого може призвести такий нерозважливий підхід? Якщо завжди економити на охороні природи, як потім природа “зекономить” на нас?

Владимир Борейко: К сожалению, это так: финансирование охраны природы и культуры в нашей стране находится на одном из последних мест. К этому нужно добавить, что некоторые статьи в госбюджете, которые относятся к охране природы, на самом деле таковыми не являются. Например, под видом “экологии” у нас финансируется деятельность государственных охотничьих резиденций президента Украины — Залесье и Белозерка в Киевской области и Синегора в Ивано-Франковской области. Зачем нашему президенту, не охотнику, три охотничьих резиденции?

“Были установлены факты, когда чернозем сгребали, освобождая места под строительство птицеферм, а чернозем продавали за границу. До этого такое делали только фашисты. А теперь — наши украинские граждане…”

Inessa: С точки зрения экологии, в каких районах Киева лучше не селиться, а какие, наоборот, оптимальны для жизни? А города Украины?

Владимир Борейко: Плохие, с точки зрения окружающей среды районы Киева: район Крещатика, площадей Севастопольская, Московская, Ленинградская, район Дарницы, район Позняков, район Бортничей, район метро Черниговская.

Наиболее чистые места, желаемые для заселения: Святошино, Голосеевский район, Пуща-Водица.

Наиболее загрязненные города Украины: Киев, Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Днепр, Запорожье, Каменское (бывший Днепродзержинск) и, как ни странно, Ялта (из-за загазованности автомобилями).

Gallina: Владимир Евгеньевич, чем грозит жителям Позняков соседство с озером Горячка, куда сбрасывает промышленные отходы Дарницкая ТЭС, где в воде превышение по мышьяку в 14 раз, по селену — в 7 раз (так было в 2016 году)? Возможно ли этот технический водоем “переселить” куда-то за пределы столь густонаселенного района? Идет ли какая-то работа в этом направлении?

Владимир Борейко: По поводу Дарницкой ТЭС и других “грязных” производств (завод “Энергия” и т.д.) решение может быть только одно — вынос их за территорию города. Все другие меры имеют пропагандистский характер и не имеют никакого отношения к охране окружающей среды. Насколько мне известно, в этом направлении ничего конкретного не делается.

Zorro: Не могли бы вы объяснить, почему в Киеве в последние пару лет мы так часто стали сталкиваться с проблемой смога? И смога ли? Деятели от власти называют все метеорологической дымкой, хотя эта дымка часто-густо имеет весьма неприятный запах…

Владимир Борейко: Постараюсь объяснить человеческим языком: смог — это смесь тумана и дыма. Впервые человечество с этим столкнулось в 1950-х годах в Лондоне, где местные ткацкие фабрики выбрасывали в атмосферу огромное количество дыма. В результате погибло много людей. Но общественность взбунтовалась — и фабрики закрылись. И теперь воздух над Лондоном относительно чистый.

В Киеве — иная ситуация. Несмотря на заверения каждой новой власти, зеленые насаждения уничтожаются. Например, по нашим подсчетам, только за последние 10-15 лет в лесопарковых хозяйствах Киева (Дарницкое, Святошинское и Конча-Заспа) сплошными вырубками было уничтожено около 2 тысяч гектар классного векового леса. А ведь это природные очистные сооружения, которые бесплатно очищают загрязненный киевский воздух.

С другой стороны, растет парк автомашин, которые коптят киевское небо. Плюс практически без очистных сооружений действуют такие загрязнители воздуха как Дарницкая ТЕС, мусоросжигательный завод “Энергия” (ставший знаменитым благодаря тому, что сжигал львовский мусор), различные фабрики.

К сожалению, киевскими властями не предпринимается реальных мер по охране и расширению зеленых насаждений и выносу загрязняющих предприятий за черту города. Поэтому смог стал привычным явлением в Киеве, некогда очень чистом и зеленом городе Европы.

Pangelina: Питання щодо львівського сміття. Отже, Садовий опублікував на сайті мерії всі листи, що надсилалися до рад/мерій різних рівнів щодо можливості вивезення львівського сміття до їхніх звалищ. На частину з них було отримано відповідь. На частину — ні. То ті, хто не відповів зовсім, порушили закон про відповіді на запити чи ні? Якщо порушили, то де понесена ними відповідальність? Наступне питання — львівська ОДА для чого існує у Львові — задля праці на благо львівям чи як? Якщо задля блага львівян, то чому тоді для цього (у частині вивезення сміття) знадобився трансфер коштів міськради до ОДА, і тільки після цього ОДА почала працювати над питанням вивезення сміття? Що їй заважало співпрацювати пліч-опліч з міською радою весь цей час? Ще одне питання — чи можна десь знайти звіти, аналогічні звітуванню Садового, уряду Гройсмана, міністерства екології щодо вирішення проблеми з львівським сміттям? Тобто побачити хронологію вирішення цієї проблеми державою. І на останок — якщо вірити відповідям на запити, в Україні склалася вкрай погана ситуація з утилізацією побутових відходів. Що робиться зараз і системно державою для вирішення цієї загрози? Чи ми знову чекаємо поки грім прогримить?

Владимир Борейко: По поводу Садового и львовского мусора. На мой взгляд, здесь опять политику путают с экологией. Я видел горящие мусорные свалки в центре Мариуполя, в Киеве в районе Пирогово, в других городах. Однако это никого не волновало и не волнует. Зато тема с львовским мусором стала чуть ли не топовой. Я думаю, существует специальный политический заказ с Банковой, чтобы “топить” возможных конкурентов. Если бы на “мусорной теме” подставился не Садовой, а, скажем, Кличко, то об этом было бы максимум две заметки в районной печати. А здесь — целая кампания. Действительно, проблема с мусором существует. Но это проблема для всей Украины, а не только Львова и Львовской области. Поэтому несправедливо упрекать Садового, а не критиковать мэров других крупных городов или губернаторов, которые не обращают внимания на мусорную проблему.

demchenko_d.: Владимир, Украина всегда гордилась плодородными почвами, но делается ли что-то по защите, сохранению, восстановлению чернозема? Что останется от этих плодородных почв после того, как ежегодно почти все поля засеяны рапсом, соей, подсолнухом, которые истощают их? Да еще и ходили слухи, что, случается, что чернозем вывозят за границу (возможно, это лишь попытка разогнать “зраду”, но не правда). Если такие подходы будут сохраняться, то сколько лет еще Украина сможет гордиться своим уникальным природным богатством? А что потом?

Владимир Борейко: Мне известны факты вывоза украинского чернозема за границу. Этим занимаются турки, которые скупают за копейки наш чернозем, а потом за золото продают его в ОАЭ. Например, несколько лет назад в Винницкой области нами были установлены факты, когда чернозем сгребали, освобождая места под строительство птицеферм, а чернозем продавали за границу. До этого такое делали только фашисты. А теперь — наши украинские граждане.

Надежда Майная

Фото Вячеслава Ратынского

Пресс-служба КЭКЦ