05 липня 2019

"Три кити" захисту німецьких лісів


Якісний моніторинг, належне фінансування та швидка реакція лісівників - який із цих принципів запозичить Україна?

Якщо німці у вас асоціюються з виваженістю та прискіпли­вістю, доведеться розвінчати ваші уявлення на прикладі ведення лісового господарства. Тут на перше місце німецькі управлінці ставлять швидкість. І ось чому: чим раніше стане відомо про певну небезпеку д ля лісів, тим швидше ці ризики усунуть. Це правило застосовується скрізь, у тому числі, у боротьбі з короїдами, що надзвичайно актуально остан­нім часом для України. Ці шкідники не знають меж та кордонів. Через сприятливі для них кліматичні умови короїди стали топ-загрозою для лісо­вих насаджень, зокрема соснових, не лише в Україні, а й усій Європі.

У «Природі та суспільстві» вже розповідалося про надзвичайно важливу зустріч учених з України, Білорусі, Польщі, Австрії та Ні­меччини у рамках міжнародної на­уково-практичної конференції «Со­снові ліси: сучасний стан, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення». Представники різних країн ділилися досвідом про найефективніші ме­тоди боротьби з короїдом та ради­ли Україні, яким шляхом рухатися далі. Досить детально про захист соснових лісів від короїдів у Ні­меччині розповів керівник проекту «Німецько-український політичний діалог» — доктор Фолькер Зассе.

Досконале управління - напрацьоване століттями


У своїй доповіді він озвучив про­блеми у Федеральній Землі «Сак­сонія». Із 520 тисяч гектарів лісів тут 220 тисяч — це державні ліси. З них 52% засаджені ялиною, 18% — сосною, решта — листяні породи. У 2014—2016 роках були зафіксо­вані температури вищі за середній рівень, опади нижчі від середнього рівня, а ще — часті і сильні гради. У 2017—2018 роках до цих абіотичних чинників додалися вітровали та за­суха. Відповідно, створилися спри­ятливі умови для короїдів. Якщо до 2014 року у Саксонії фіксували до 20 тисяч куб. м, уражених короїда­ми, то у 2018 році — аж 180 тисяч куб. м.

Щоб зрозуміти масштаб про­блеми на рівні Німеччини, вар­то уточнити, як працює система управління за лісами у цій країні. Загалом, 30% від усієї території цієї країни займають ліси. Лісовий закон був прийнятий ще у 1975 році, останні правки до нього вно­силися два роки тому. Закон визна­чає загальні правила користування лісами, враховує локальні особли­вості федеральних земель та най­важливіше — дає повну свободу у прийнятті рішень для власників лісових угідь щодо їхніх територій. Зауважмо, у Німеччині практику­ється державна та приватна форма власності на ліси.

Свого часу у Німеччині наро­били чимало помилок в управлінні лісами. У часи Середньовіччя ви­рубали всі ліси природного по­ходження, через що з XIX ст. у країні почалася широкомасштабна кампанія з лісовідновлення. По­тім допустили ще одну помилку: замість дуба та бука, які раніше вважалися лісотвірними порода­ми, почали саджати хвойні дере­ва. Приміром, із трьох дерев двоє були обов’язково хвойними. Тепер німецькі лісівники ставлять перед собою інше завдання — збільшити кількість листяних порід до 50% площ. Заодно — уберегти їх від на­шестя короїдів та інших шкідників. Приміром, за прогнозами німець­ких учених у 2022—2023 роках їхні соснові ліси атакуватиме шовко- пряд-монашка.

Якісний аналіз дає точний прогноз


Німецькі вчені фіксують, що ак­тивність шкідників збільшується з ростом температури повітря. При­міром, у час, коли відбувалася зга­дана конференція, Фолькер Зассе розповідав про свіжоотримані по- годні дані з Німеччини, що в теплі сонячні фази спостерігався інтен­сивний політ жуків. Це показував номер уловів у феромонних пастках у залежності від конкретної дати ви­порожнення шкідників і висоти міс­ця моніторингу.

Ви все вірно прочитали. Німець­кі лісівники вивчають та аналізують усе, що тільки можна. Серед поши­рених методів контролю та бороть­би з короїдами, про які зазначав у своїй доповіді Фолькер Зассе, — по­шук яєць короїдів, контроль розкле­юванням пасток, контроль личинок, моніторинг екскрементів, феромон- ні пастки та обстеження стовбурів, моніторинг порожніх лялечок, окрім цього всього — авіатехнічні заходи.

Авіацію застосовують тоді, коли треби зафіксувати з неба межі ді­лянки, ураженої короїдом, зокре­ма, коли хвоя стала рудого кольору. При цьому ці ділянки не вирубують. А починають ретельно обстежува­ти сусідні дерева, на які міг пере­кинутися короїд. Загалом німецькі лісівники намагаються уникати су­цільних рубок, це допустимо тільки у разі природних катаклізмів.

Як додав Фолькер Зассе, крім цього, німецькі лісівники ретельно вивчають грунти, зокрема, підстил­ку та мінеральний Грунт на глибині до 3 см у стадії зимівлі комах-шкід- ників сосни. До речі, перші спалахи короїдів у Німеччині фіксувалися у 1994—2001 роках. А вже з 2004 року у країні почали працювати над загальнодержавною системою моніторингу. Приміром, щоб визначити щільність популяції шкідника, час вильоту та послідовність поколінь використовується одночасно близько 200 феромонних пасток. Результати моніторингу, інформація про погодні умови, ступінь ризику для конкретних територій тощо зводяться на спеціальну карту. Актуальна інформація щотижня публікується у відкритому доступі. Таким чином власники лісів можуть оперативно оцінювати ступінь ризику для своїх володінь. А для того, щоб виявити свіжозаселені дерева, проводяться польові роботи.

Поради Україні


«Пошкодження короїдами призводить до економічних втрат на рівні лісогосподарських підприємств та шкодить лісовим ресурсам як національному багатству, — доповідав Фолькер Зассе. — У Німеччині велику увагу приділяють, щоб якомога швидше доглядати за пошкодженими насадженнями, що знаходяться у зоні відповідальності однієї організації. Наш підхід відрізняється від вашого підходу: якщо є спалахи шкідників, то проблеми вирішуються дуже швид­ко. По-перше, у нас ведеться дуже інтенсивний моніторинг, по-друге, є належне фінансування, якщо треба запобігти якійсь небезпеці. Кошти на такі заходи ідуть на рівні підпри­ємства в обсягах, що залежать від того, наскільки інтенсивні пошко­дження. Якщо масштаби великі, то з’являється спеціальний фонд збору коштів. Якщо щось відбувається на якомусь підприємстві, складається прогноз, як це може розвиватися та які можуть бути наслідки. А лісове державне підприємство має всі не­обхідні інструменти для дій, не треба нікого запитувати, ні Мінприроди, ні інші агентства. Як тільки дізнаються про імовірні збитки, відразу застосо­вують необхідні заходи своїми влас­ними силами».

Зважаючи на це, Фолькер Зассе запитує українську владу — чи до­статньо в Україні методів прогно­зування та моніторингу за станом лісів? «Нинішнє адміністративне регулювання у цій сфері в Україні призводить до значних втрат, — до­дав він. — Тому необхідно аналі­зувати втрати в лісогосподарських підприємствах і лісових ресурсів усіх видів користування; впрова­джувати більш ефективні структури управління з вибірковим контролем за санітарними рубками. Найлег­ший вихід із ситуації для України — спрощення управлінської ланки: від моніторингу до санітарних рубок. Найефективніший спосіб — швидко знаходити місця ураження та швид­ко проводити санітарні рубки».

Зауважмо, за підсумками конфе­ренції була ухвалена резолюція, яка включила низку рекомендацій для уряду в організаційній, законодавчій та управлінській сфері, аби дійсно покращити систему порятунку лісів у таких випадках, як нашестя короїдів. Адже на вагу золота — кожен день.

Інна ПОГОРІЛА
Лісова газета / Природа і суспільство

0 коммент.:

Дописати коментар