30 квітня 2015

Про порядок реалізації необробленої деревини

Групою з питань регулювання ринку деревини Платформи реформування лісового господарства розроблено Положення про порядок реалізації необробленої деревини. Новий документ презентували 27 квітня на засіданні Координаційної ради в Держлісагентстві.

В Положенні враховано всі пропозиції фахівців та зацікавлених сторін.

1. Загальна частина
1.1. Це Положення регулює порядок реалізації усієї необробленої деревини, заготовленої підприємствами, які здійснюють заготівлю деревини як постійні користувачі лісових ресурсів, за винятком дров паливних, деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів, деревини, використання якої передбачено колективними договорами, деревини для індивідуального ремонту та будівництва згідно з поданими заявами, деревини для забезпечення потреб соціальної сфери, а також деревини для забезпечення потреб виробничих деревообробних підрозділів постійних лісокористувачів.

1.2. Реалізація всієї необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами незалежно від їхньої відомчої приналежності здійснюється через загальні, спеціалізовані та додаткові аукціони з продажу необробленої деревини на біржах та по довгострокових договорах.

1.3. Допускається проведення відкритих аукціонів з продажу заготовлених цінних сортиментів (фансировини твердолистяних порід та пиловників 1-го сорту великих діаметрів) на спеціальних майданчиках.

1.4. За довгостроковими договорами реалізується не більше 50% загального обсягу заготовленої постійними лісокористувачами необробленої деревини.

1.5. Загальні аукціони з продажу необробленої деревини проводяться 1 раз у квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону України «Про товарну біржу» ( 1956-12 ) та Господарського кодексу України ( 436-15 ).

1.6. Спеціалізовані аукціони з продажу технологічної сировини, балансів та сировина для виготовлення лущеного шпону проводяться 1 раз у квартал на базі товарної біржі у м. Києві.

1.7. Додаткові аукціони з продажу необробленої деревини проводяться у разі потреби на базі товарної біржі у м. Києві.

1.8. Участь у торгах можуть брати суб'єкти господарської діяльності – резиденти, котрі займаються переробкою деревини, інші суб’єкти господарської діяльності – резиденти та нерезиденти.

1.9. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
 • аукціон – спосіб продажу необробленої деревини, у тому числі в електронній формі, згідно з яким покупцем визнається учасник аукціону, який запропонував найвищу ціну за необроблену деревину відповідно до умов, визначених цим Положенням;
 • аукціонна сесія - кількість днів, протягом яких проводиться аукціон;
 • довгострокові договори - договори з відстроченим терміном виконання зобов’язань за ними на шість і більше місяців, які укладаються між продавцем та покупцем на підставі поданих заявок та містять умови виконання зобов’язань сторонами договору;
 • заявка на купівлю - пропозиція щодо купівлі необробленої деревини, яка є офертою покупця стосовно придбання обраного ним лота з оприлюдненого біржею переліку заявок на продаж або зустрічна пропозиція щодо купівлі у якій зазначаються: обсяг партій необробленої деревини, порода, її якісні характеристики, сортимент згідно з державними стандартами, умови поставки (верхній, проміжний, нижній склад), терміни поставки; умови розрахунку; цінова пропозиція на купівлю за кожною партією, у тому числі на умовах укладання довгострокового контракту та оформлена документом згідно з правилами товарної біржі;
 • пропозиція з продажу необробленої деревини - пропозиція щодо продажу необробленої деревини, яка є відкритою офертою продавця, що оформлена ним згідно з правилами товарної біржі, у якій зазначаються: обсяг партій необробленої деревини, порода, її якісні характеристики, сортимент згідно з державними стандартами, умови поставки (верхній, проміжний, нижній склад), терміни поставки; умови розрахунку; цінова пропозиція за кожною партією; умови довгострокового контракту, у разі його укладання;
 • необроблена деревина – деревні матеріали, які здобувають шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод для подальшого використання та переробки;
 • організатор аукціону - товарна біржа, з якою продавцем укладено договір про проведення аукціону з продажу необробленої деревини;
 • лот - партія необробленої деревини (автомобільна, залізнична) сформована в розрізі порід, сортиментів, сортів та геометричних розмірів згідно з чинними державними стандартами, що пропонується для продажу на аукціоні;
 • крок аукціону - величина, на яку змінюється вартість лота під час проведення аукціону;
 • учасники аукціону - продавець та покупець;
 • родавець - постійний лісокористувач, який здійснює заготівлю деревини на території України в порядку, установленому законодавством;
 • покупець - суб'єкт господарської діяльності - резидент, який бажає придбати необроблену деревину для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва відповідно до умов аукціону і не перебуває у стані ліквідації або проти якого не порушено справу про банкрутство;
 • початкова ціна – визначається продавцем відповідно до вимог чинного законодавства, ринкової кон’юнктури, біржових котирувань та відображається у аукціонному або біржовому бюлетні, який оприлюднюється організатором торгів;
 • додаткові аукціони - біржові торги за участю всіх суб'єктів господарської діяльності – резидентів та нерезидентів, які мають намір придбати необроблену деревину;
 • загальні аукціони – біржові торги за участю виключно суб'єктів господарської діяльності – резидентів, котрі займаються переробкою деревини;
 • спеціалізовані аукціони - біржові торги за участю виключно суб'єктів господарської діяльності, які мають власне целюлозно-паперове і фанерне виробництво, виробництво з виготовлення деревних плитних матеріалів та деревного біопалива.

2. Організація та проведення аукціонів

2.1. На аукціони виставляється вся необроблена деревина за винятком передбаченої у пункті 1.1. та передбаченої до поставки в прямих договорах.

2.2. Перелік учасників спеціалізованих торгів визначається Міністерством економічного розвитку та торгівлі України.

2.3. Аукціони проводяться не пізніше ніж за 20 днів до початку наступного кварталу.

2.4. Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються продавцями на біржу не пізніше ніж за 15 днів до проведення аукціонів.

2.5. Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються продавцями на біржу в розрізі лотів.

2.6. Вартісні показники в пропозиціях продавців та аукціонній документації наводяться в гривнях без урахування ПДВ на умовах поставки (верхній, проміжний, нижній склад) продавця.

2.7. На підставі отриманих від продавців пропозицій з продажу біржа формує аукціонний бюлетень, який містить відомості про обсяги необробленої деревини, що виставляються для реалізації на аукціоні, кількість та розміри лотів, якісні характеристики, початковий рівень ціни на один метр кубічний, крок аукціону, умови поставки.

2.8. Біржа не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення аукціону оприлюднює у друкованих засобах масової інформації обласного значення та загальнодержавного значення для спеціалізованого аукціону, також на власній сторінці в мережі Інтернет повідомлення про місце, дату і час проведення аукціону, відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої деревини, її породи, продавців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни лота, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та термін перерахунку гарантійного внеску.


2.9. Біржові аукціони проводяться відповідно до правил товарної біржі. Біржові аукціони на вперше виставлені заявки з продажу розпочинаються з вказаної в них ціни. Наступні торгові сесії розпочинаються з ціни закриття попередньої сесії за кожним виставленим лотом.

2.10. Не допускається подання заявок продавцями на одну й ту саму партію товару більше ніж на одну товарну біржу, зміна характеристик породи, сортименту, умов, строків поставки необробленої деревини у допущеному до торгів лоті.

2.11. Приймання біржею заявок на купівлю починається з дня публікації повідомлення про проведення аукціону.

2.12. Ціни на аукціоні формуються вільно; нікому з учасників аукціону переваги щодо розміру ціни не надаються.

2.13. Під час проведення аукціону вартість лота змінюється тільки відповідно до кроку аукціону, визначеного регламентом проведення аукціонів.

2.14. Якщо лот залишився непридбаним, за пропозицією продавця (його уповноваженої особи) вартість цього лота може бути знижена відповідно до кроку аукціону.

2.15. Обсяг заявленої на купівлю деревини не може бути меншим ніж розмір одного лота.

2.16. Покупець сплачує біржовий збір (винагороду) у розмірі не більше 1 % від загальної вартості зареєстрованої біржової угоди.

2.17. Покупець має право придбати на аукціоні необроблену деревину в обсязі, який не перевищує обсягу, визначеного в заяві про купівлю.

2.18. Покупець підтверджує виконання зобов’язань за поданою заявкою на купівлю гарантійним внеском або банківською гарантією відповідно до правил товарної біржі.

2.19. Гарантійний внесок повинен бути перерахований на рахунок біржі в терміни, зазначені в оголошенні про проведення аукціону.

2.20. Якщо покупці, які подали заяви про купівлю, не придбали заявлених ними лотів, гарантійний внесок повертається їм протягом трьох банківських днів з дня проведення аукціону. У разі, якщо покупці придбали заявлені лоти, гарантійний внесок перераховується продавцю як оплата за товар.

2.21. Реєстрація учасників аукціону проводиться відповідно до правил біржової торгівлі.

2.22. Учасники аукціону або їх уповноважені особи під час реєстрації для участі в аукціоні повинні надати організатору аукціону документи, які засвідчують їх особу та повноваження на укладання договорів купівлі-продажу.

2.23. Для участі в аукціоні покупці необробленої деревини подають біржі заяву про участь в аукціоні, до якої додаються:


 • нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи-підприємця);
 • нотаріально засвідчені копії установчих документів;
 • копія свідоцтва про взяття на облік платника податків;
 • довідка за підписом керівника суб'єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірена печаткою;
 • дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу;
 • документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску.

2.24. Приймання заяв про участь в аукціоні припиняється за день до його проведення.

2.25. Копії документів на участь в аукціоні повинні бути завірені печаткою покупця за винятком копій документів, які повинні бути засвідчені нотаріально.


3. Організатор біржового аукціону

3.1. Організатор біржового аукціону (товарна біржа) організовує та проводить його відповідно до чинного законодавства та регламенту проведення біржового аукціону, який затверджується аукціонним комітетом.

3.2. Товарна біржа за підсумками проведення біржових аукціонів оформляє аукціонне свідоцтво, яке є підставою для укладання договору купівлі-продажу між продавцем та покупцем.

3.3.Товарна біржа формує та забезпечує ведення історії участі покупців у біржових аукціонах.

3.4. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про товарну біржу» від 10.12.1991 р. № 1956-ХІ, товарною біржею розробляються правила біржової торгівлі, які затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або органом, ними уповноваженим.

3.5. Товарна біржа оформляє біржову угоду за підсумками проведення біржових торгів.

3.6. При визначенні організаторів аукціонів та біржових торгів перевага надається товарним біржам, що відповідають таким вимогам:

1) наявність кваліфікованих спеціалістів;

2) наявність власних або орендованих, не менш ніж на 3 роки приміщень, зал для проведення аукціонів, площею не менше ніж 100 кв. м., та допоміжні приміщення, площею не менше 50 кв.м.;

3) не мають кредиторської заборгованості, у тому числі перед бюджетами та державними цільовими фондами;

4) є технічні засоби:

 • - електронне табло;
 • - телефонний зв’язок;
 • - виділена інтернет лінія;
 • - власна сторінка в мережі Інтернет.

5) наявність зареєстрованого в установленому законодавством порядку друкованого засобу масової інформації;

6) наявність технічних можливостей для організації електронних торгів.

3.7. Товарна біржа забезпечує збір та обробку інформації щодо біржових котировок цін, які склалися на інших товарних біржах, за результатами біржових торгів необробленою деревиною за породами та сортиментами.

3.8. Для визначення середньозваженої ціни необробленої деревини товарна біржа розраховує квартальні біржові котирування на підставі аналізу цін за біржовими операціями згідно видів порід, сортиментів та обсягів необробленої деревини.

3.9.Товарні біржі оприлюднюють квартальні біржові котирування на власному веб-сайті не пізніше 10 днів після закінчення останнього аукціону.

3.10. Для відшкодування організатору аукціону витрат, пов'язаних з його організацією та проведенням, з покупців, які підписали аукціонне свідоцтво, справляється комісійний збір у розмірі, визначеному відповідним договором.

3.11. Товарна біржа оприлюднює звіт про результати біржових аукціонів на власному веб-сайті в мережі Інтернет протягом тижня з дня їх проведення.

3.12. Про результати проведення біржових аукціонів біржа інформує Державне агентство лісових ресурсів України протягом двох робочих днів з дня їх проведення.

4. Порядок оформлення договорів купівлі-продажу

4.1. Усі права та обов'язки покупця і продавця та порядок проведення розрахунків за угодою, укладеною за результатами біржового аукціону, обумовлюються у підписаному ними договорі купівлі-продажу. Усі розрахунки проводяться безпосередньо між продавцем та покупцем. Підставою для укладення договору купівлі-продажу є аукціонне свідоцтво.

4.2. Усі права та обов'язки покупця і продавця та порядок проведення розрахунків за угодою, укладеною за результатами біржових торгів. Усі розрахунки проводяться безпосередньо між продавцем та покупцем.

5. Порядок оформлення довгострокових договорів купівлі-продажу

5.1. Право на отримання необробленої деревини на умовах довгострокових договорів мають право суб’єкти господарювання, які переробляють понад 10 тис. кбм деревини у рік.

5.2. Перелік суб’єктів господарювання, які мають право укладати довгострокові договори, визначається міжвідомчою комісією за участю представників лісогосподарської галузі, деревообробного бізнесу та громадських організацій.

5.3. Продавці, при визначенні початкових цін на продаж необробленої деревини по довгострокових договорах розраховують вартість одного кубічного метра на основі біржових котирувань.

5.4. Умовами укладення довгострокових договорів є:

- визначення базової ціни договору згідно ціни за один метр кубічний необробленої деревини, як фіксованої на весь період дії договору або як змінної ціни.

Змінна ціна розраховується за формулою:

Цк = Цбу + П,

де Цк - змінна ціна одного метру кубічного необробленої деревини у довгостроковому контракті на дату розрахунку;
Цбу - базова ціна, яка вказана у біржовій угоді на дату реєстрації на товарній біржі;
П - премія.

Премія розраховується за формулою:

П = Цбу х (Кз(бк) + Кз(В)),

де Кз(бк) - показник зростання квартальної біржової котировки в поточному (розрахунковому) періоді до базового періоду;
Кз (В) - показник зростання виробничих витрат у поточному періоді;

Показник зростання квартальної біржової котировки в поточному (розрахунковому) періоді до базової квартальної котировки розраховується за формулою:

Кз(бк) = (БКп - БКб)/ БКб,

де БКп - поточна квартальна біржова котировка;
БКб - базова квартальна біржова котировка.

Показник зростання виробничих витрат в поточному (розрахунковому) періоді до базового періоду розраховується за формулою:

Кз(в) = (Вп - Вбу)/ Вбу,

Вп - виробничі витрати в поточному (розрахунковому) періоді;
Вбу - виробничі витрати, закладені у базову ціну, яка вказана в біржовій угоді на дату реєстрації на товарній біржі.


 • у разі відсутності поточних та базових квартальних біржових котировок, до розрахунку приймаються поточні та базові ціни на необроблену деревину, що склалися на товарній біржі. Змінна ціна не може бути нижчою за базову;
 • обсяг, умови, строк поставки (верхній, проміжний, нижній склад) продавцем за кожним визначеним терміном сплати грошових коштів покупцем;
 • наявність або відсутність можливості перегляду сторонами ціни до моменту виконання ними зобов’язань за договором;
 • відповідальність сторін за невиконання умов договору, якщо сторонами не досягнуто взаємної згоди на перегляд умов такого договору або його анулювання.
 • про повне виконання, подовження строку виконання довгострокового договору або намір його розірвання, про встановлення іншої ціни договору продавець повідомляє покупця, протягом 5 робочих днів з дня оприлюднення біржових котирувань;
 • всі зміни до довгострокових договорів вносяться шляхом укладання додатку до договору.http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=148023&cat_id=32888

0 коммент.:

Дописати коментар