ЛІС І РЕФОРМУВАННЯ

Державні ліси мають покривати свої видатки з власних доходів

Орест ФУРДИЧКО

Таємниці реформування "лісових відносин" в Україні

РЕФОРМАЦІЯ, ДЕГРАДАЦІЯ ЧИ ПРОФАНАЦІЯ?

Як Держлісагентство хоче реформувати лісову галузь

ЧИНОВНИКИ ПРОТИ ЛІСІВНИКІВ

Кому вигідний фінансовий саботаж лісгоспів?

30 серпня 2015

Лісова варта від 30 серпня 2015 року

У випуску Лісової варти на "5 каналі-Україна" 30.08.2015 о 16:32 год.:
- кузня лісових кадрів на Донеччині;
- як лісівники дбають про майбутні ліси;
- чому в лісгоспну столову завжди шикується черга.

Далі ... відео

29 серпня 2015

Виїзна нарада з проблемних питань всихання ялинових деревостанів у Карпатському регіоні

31.08.2015

За останнє десятиліття у Карпатському регіоні, як і в багатьох європейських країнах, прогресує всихання ялинових лісів. Це обумовлене кліматичними змінами, розвитком шкідників та хвороб лісу. За висновками  фахових міжвідомчих груп та провідних науковців, ця проблема прирівнюється до стихійного лиха.


Минулого тижня у рамках своєї ділової поїздки Івано-Франківщиною Голова Державного агентства лісових ресурсів України провів виїзну нараду з проблемних  питань всихання ялинових деревостанів та вдосконалення законодавства з ведення лісового господарства в Карпатському регіоні.

Захід відбувся на базі ДП «Вигодське лісове господарство».

Лісгоспи Полтавщини готові забезпечити громадян якісними дровами

29 Августа 2015 20:56   40

Нині все більше українців переходять на альтернативні види опалення, аби бути в теплі у холодну пору року. Уже зараз чимало громадян обирають тверде паливо на основі дров. Придбати їх можна у державних лісогосподарських підприємствах.

На Долинщині побував голова Державного агентства лісових ресурсів України

27 серпня голова Долинської районної державної адміністрації Юрій Мазур взяв участь у нараді з питань використання лісових ресурсів району на базі ДП «Вигодське лісове господарство» за участі голови Державного агентства лісових ресурсів України Олександра Ковальчука.

Представники Державної агенції лісових ресурсів ознайомилися з умовами ведення лісового господарства в похідних ялинках з вираженим всиханням, оглянули пробні площі в експлуатаційних лісах та в лісах з обмеженим режимом користування, а також елементів транспортної інфраструктури у Бистриківському лісництві. Після чого у Шевченківському лісництві учасники наради ознайомилися з процесом вирощування садівного матеріалу в контрольованому середовищі, в  тому числі із закритою кореневою системою, для потреб відтворення лісів.

27 серпня 2015

Лісівники Житомирщини – учасники АТО отримали нагороди від голови Державного агентства лісових ресурсів України. П'ятеро з них – посмертно

Середа, 26 серпня 2015, 17:25

В такий спосіб очільник лісової галузі Олександр Ковальчук висловив щиру вдячність лісівникам, які брали участь в антитерористичній операції на Сході нашої держави. Нагрудні знаки "Відмінник лісового господарства", Почесні грамоти та Подяки Голови отримали 63 працівники державних лісогосподарських підприємств нашої області. П'ятеро нагороджені посмертно.

Основные аргументы против экотуризма и экскурсий в заповедникахВ.Е.Борейко, КЭКЦ
Что же ка­са­ет­ся так на­зы­ва­е­мо­го «эко­ту­риз­ма» в за­по­вед­ни­ках, то это уже пря­мое про­ник­но­ве­ние де­ло­вой ком­мер­ции под раз­лич­ны­ми бла­го­вид­ны­ми пред­ло­га­ми и оп­рав­да­ни­я­ми.


Ф.Р. Штиль­марк
1. Эко­ло­ги­чес­кий вред
До сих пор нет ни од­но­го на­уч­но­го до­ка­за­тель­ства, что эко­ту­ризм в за­по­вед­ни­ках спо­со­б­ству­ет уве­ли­че­нию би­о­раз­но­об­ра­зия или сох­ра­не­нию эко­сис­тем. На­о­бо­рот, все на­уч­ные ис­сле­до­ва­ния го­во­рят об об­рат­ном. Лю­бой эко­ту­ризм, лю­бое по­се­ще­ние за­по­вед­ни­ка в са­мом ми­ни­маль­ном объ­е­ме на­но­сит ущерб за­по­вед­ной при­ро­де. Те мес­та, где по­то­ки ту­рис­тов уве­ли­чи­ва­ют­ся, впос­ле­д­ствии мо­гут ис­пы­ты­вать спад ту­рис­ти­чес­ко­го биз­не­са, ведь участ­ни­ков при­род­ных ту­ров прель­ща­ет имен­но воз­мож­ность ощу­тить се­бя «вда­ли от всех и вся». Мощ­ные по­то­ки ту­рис­тов, явив­шись при­чи­ной раз­ру­ше­ния при­род­ных тер­ри­то­рий и сни­же­ния их прив­ле­ка­тель­нос­ти для бу­ду­щих по­се­ти­те­лей, пе­рек­лю­ча­ют­ся на но­вые ре­ги­о­ны, ос­тав­ляя за со­бой заг­ряз­нен­ные пля­жи, ра­зо­ча­ро­ван­ных мест­ных жи­те­лей и ра­зо­рен­ную мест­ную эко­но­ми­ку. В дан­ном слу­чае, уби­вая при­ро­ду, от ко­то­рой ту­ризм за­ви­сит, он уби­ва­ет и се­бя. За ру­бе­жом по это­му по­во­дуго­во­рят «ту­ризм раз­ру­ша­ет ту­ризм» (162, 163). Ка­ки­ми ми­ни­маль­ны­ми не бы­ли бы пред­ло­же­ны ту­рис­ти­чес­кие наг­руз­ки — эко­ло­ги­чес­кий ущерб не­из­бе­жен. Ту­рис­ти­чес­кие тро­пы в за­по­вед­ни­ках — это не му­равь­и­ные тро­пы. Сов­сем иной масш­таб воз­дей­ствия на при­ро­ду. Сле­ду­ет пом­нить, что да­же пе­ший ту­рист вы­зы­ва­ет из­ме­не­ния в ди­кой при­ро­де — каж­дый вы­дох до­бав­ля­етне­ко­то­рое ко­ли­че­ст­во уг­ле­кис­ло­го га­за в воз­дух, каж­дый шаг уп­лот­ня­ет или эро­зи­ру­ет поч­ву, каж­дое дви­же­ние мо­жет быть фак­то­ром бес­по­кой­ства для ди­ких жи­вот­ных.
А. Куз­не­цов и И. Рыб­ни­ков, ру­ко­во­ди­те­ли Дар­ви­нс­ко­го за­по­вед­ни­ка, счи­та­ют: «Эко­ту­ризм — са­мый быст­рый спо­соб … по­те­ри уни­каль­нос­ти на­шей за­по­вед­ной сис­те­мы, по­те­ри пре­ем­ствен­нос­ти мно­го­лет­них дан­ных и из­ме­не­ния на­уч­ных ста­ци­о­на­ров…, по­те­ря би­о­раз­но­об­ра­зия» (61).
Очень точ­но ска­зал Н.Ф. Рей­мерс: «Ту­рист не­сет с со­бой в за­по­вед­ник очень мно­го бес­по­кой­ства; про­шел один че­ло­век — взле­те­ла пти­ца с гнез­да, про­шел дру­гой — еще раз взле­те­ла, про­шел тре­тий— взле­те­ла и не вер­ну­лась: про­па­ла клад­ка, по­гиб­ло гнез­до со все­ми птен­ца­ми. Прош­ло сто че­ло­век — не ста­ло птиц, прош­ла ты­ся­ча — ис­чез­ли из за­по­вед­ни­ка зве­ри, про­шел мил­ли­он — про­па­ла рас­ти­тель­ность» (73). А по­ток ту­рис­тов че­рез за­по­вед­ни­ки действи­тель­но ог­ро­мен и не­сет с со­бой ка­та­ст­ро­фи­чес­кие пос­ле­д­ствия для за­по­вед­ных сис­тем. В 1967 г. за­по­вед­ни­ки СССР по­се­ти­ло 800 тыс. ту­рис­тов, при­чем око­ло 300 тыс. при­нял мно­го­ст­ра­даль­ный Те­бер­ди­нс­кий за­по­вед­ник (111). В 1998 г. 54 рос­сийс­ких за­по­вед­ни­ка по­се­ти­ло 175 тыс. че­ло­век (76).
Подт­вер­дим ска­зан­ное Н.Ф. Рей­мер­сом фак­та­ми. На 4-ом Все­мир­ном конг­рес­се ох­ра­ня­е­мых при­род­ных тер­ри­то­рий го­во­ри­лось, что мож­но вы­де­лить сле­ду­ю­щие ти­пы не­га­тив­но­го воз­дей­ствия эко­ту­риз­ма на ОПТ:


на ге­о­ло­ги­чес­кое стро­е­ние, ми­не­ра­лы и ис­ко­па­е­мые;
на поч­ву (раз­ру­ши­тель­ное при­су­т­ствие че­ло­ве­ка, нап­ри­мер, вож­де­ние ма­шин вне до­ро­ги);
на вод­ные ре­сур­сы;
на рас­ти­тель­ность;
на жи­вот­ный мир (ту­ризм яв­ля­ет­ся опас­ным ис­точ­ни­ком заг­ряз­не­ния и раз­ру­ше­ния ес­те­ст­вен­ных аре­а­лов ди­кой фа­у­ны);
на са­ни­тар­ное сос­то­я­ние тер­ри­то­рии;
эс­те­ти­чес­кое воз­дей­ствие на ланд­шафт;
на куль­тур­ную сре­ду ре­ги­о­на (77)


В том чис­ле:


раз­ру­ше­ние от­ме­лей ка­те­ра­ми;
дег­ра­да­ция мес­то­оби­та­ний;
заг­ряз­не­ние ат­мос­фер­но­го воз­ду­ха;
за­го­тов­ка дров, раз­ве­де­ние кост­ров;
му­сор, сброс сточ­ных вод;
шу­мо­вое воз­дей­ствие;
пе­ре­лов ры­бы;
раз­ру­ше­ние дюн и ри­фов;
уп­лот­не­ние почв и эро­зия;
уве­ли­че­ние рис­ка по­жа­ров;
раз­ру­ше­ние ар­хе­о­ло­ги­чес­ких па­мят­ни­ков;
вы­тап­ты­ва­ние рас­ти­тель­нос­ти;
сбор су­ве­ни­ров (фло­ра, фа­у­на и т.п.);
ван­да­лизм в от­но­ше­нии куль­тур­ных цен­нос­тей;
инт­ро­дук­ция чу­же­род­ных ви­дов (се­ме­на, гриб­ки и дру­гие ви­ды-при­шель­цы);
заг­ряз­не­ние вод;
воз­дей­ствие на мес­то­оби­та­ния ди­ких жи­вот­ных;
ор­га­ни­за­ция троп и кем­пин­гов;
проб­ле­мы ка­на­ли­за­ции (25)


Эко­ло­ги­чес­кие рис­ки от ту­риз­ма
Стро­и­тель­ство мест ноч­ле­га, ви­зит-цент­ров и иной сер­вис­ной инф­рас­тук­ту­ры вно­сит пря­мой вклад в воз­дей­ствие на эко­сис­те­мы: уда­ле­ние рас­ти­тель­нос­ти, бес­по­кой­ство для жи­вот­ных иунич­то­же­ние их мес­то­оби­та­ний, на­ру­ше­ние сто­ка и т.п.
Все ви­ды ту­рис­ти­чес­ко­го раз­ви­тия мо­гут ока­зать зна­чи­тель­ное вли­я­ние на из­ме­не­ние мес­то­оби­та­ний ди­ких жи­вот­ных (тро­пы, зо­ны охо­ты и вы­ка­рм­ли­ва­ния и т.п.)


Поч­вы
Уп­лот­не­ние почв про­ис­хо­дит в зо­нах мас­со­во­го ис­поль­зо­ва­ния
По­те­ря по­ве­рх­но­ст­ных гу­му­со­вых го­ри­зон­тов, сни­же­ние хи­миз­ма почв, на­ру­ше­ние влаж­нос­ти и тем­пе­ра­ту­ры почв, из­ме­не­ние сос­та­ва мик­ро­ор­га­низ­мов.
Смыв и эро­зия почв про­ис­хо­дит как во вре­мя стро­и­тель­ства, так и пос­ле то­го, как оно за­кон­чит­ся.


Рас­ти­тель­ность
Сни­же­ние плот­нос­ти рас­ти­тель­но­го пок­ро­ва, из­ме­не­ние ви­до­во­го сос­та­ва, из­ме­не­ние вер­ти­каль­ной струк­ту­ры, из­ме­не­ние прост­ра­н­ствен­но­го расп­ре­де­ле­ния, из­ме­не­ние ин­ди­ви­ду­аль­ных ха­рак­те­рис­тик рас­те­ний.
Сос­ре­до­то­че­ние лю­дей воз­ле ту­а­ле­тов и иных сер­вис­ных со­ору­же­ний соз­да­ет не­га­тив­ное вли­я­ние на рас­ти­тель­ность.
Транс­порт мо­жет ока­зы­вать пря­мое не­га­тив­ное воз­дей­ствие на ок­ру­жа­ю­щую сре­ду (уда­ле­ние рас­ти­тель­нос­ти, пе­ре­нос се­мян, бес­по­кой­ство для жи­вот­ных).
Ко­ли­че­ст­во и час­то­та раз­ве­де­ния кост­ров мо­жет из­ме­нять­ся в за­ви­си­мос­ти от ту­рис­ти­чес­ко­го по­то­ка.
Во­да
Из­ме­не­ние ха­рак­те­рис­тик бе­ре­го­вой ли­нии, из­ме­не­ние свойств по­ве­рх­нос­ти дна, уве­ли­че­ние сте­пе­ни осаж­де­ния и мут­нос­ти, из­ме­не­ние ор­га­ни­чес­ко­го сос­та­ва, из­ме­не­ние хи­миз­ма во­ды.
По­вы­ше­ние спро­са на пить­е­вую во­ду.
Сброс сточ­ных вод и не­чис­тот в ре­ки, озе­ра и мо­ря.
Раз­лив неф­теп­ро­дук­тов с су­дов и ка­те­ров.
Вин­то­вые дви­га­те­ли ка­те­ров мо­гут воз­дей­ство­вать на ряд вод­ных рас­те­ний и жи­вот­ных.


Воз­дух
Дви­га­те­ли транс­по­рт­ных средств (са­мо­ле­ты, ко­раб­ли и ав­то­мо­би­ли) вы­зы­ва­ют заг­ряз­не­ние ат­мос­фе­ры сво­и­ми выб­ро­са­ми.


Ди­кие жи­вот­ные
Охо­та и ры­бал­ка мо­гут из­ме­нить ди­на­ми­ку по­пу­ля­ций.
Расп­ре­де­ле­ние но­вых ви­дов бо­лез­ней сре­ди ди­ких жи­вот­ных.
Охот­ни­ки и ры­ба­ки мо­гут быть за­ин­те­ре­со­ва­ны в инт­ро­дук­ции чу­же­род­ных ви­дов или в по­вы­ше­нии чис­лен­нос­ти охот­ничь­их ви­дов.
Транс­порт, ви­ды-все­лен­цы и др. ока­зы­ва­ют вли­я­ние на на­се­ко­мых и мел­ких бес­поз­во­ноч­ных.
Бес­по­кой­ство жи­вот­ных, из­ме­не­ние их по­ве­де­ния, сни­же­ние реп­ро­дук­тив­но­го по­тен­ци­а­ла, сок­ра­ще­ние по­пу­ля­ций.
По­се­ти­те­ли соз­да­ют фак­тор бес­по­кой­ства для всех ви­дов, вклю­чая те, ко­то­рые не яв­ля­ют­ся объ­ек­том их вни­ма­ния.
Бес­по­кой­ство бы­ва­ет раз­ных ви­дов: шу­мо­вое, ви­зу­аль­ное, ме­ня­ю­щее по­ве­де­ние.
Воз­дей­ствие мо­жет длить­ся и пос­ле не­пос­ре­д­ствен­но­го кон­так­та (нап­ри­мер, по­ка не ус­по­ко­ит­ся серд­це­би­е­ние, по­ка пти­цы не ся­дут, мле­ко­пи­та­ю­щие не про­дол­жат вска­рм­ли­ва­ние иликор­меж­ку).
Морс­кие мле­ко­пи­та­ю­щие мо­гут быть по­ра­не­ны или уби­ты дни­ща­ми ка­те­ров или вин­та­ми.
Про­жи­ва­ние воз­ле лю­дей мо­жет из­ме­нить при­выч­ки жи­вот­ных, нап­ри­мер, они на­чи­на­ют вып­ра­ши­вать еду (25, 162).
Осы­пи, ополз­ни и смыв поч­вы свя­за­ны с пе­ши­ми про­гул­ка­ми ту­рис­тов. Бы­ло подс­чи­та­но, что на но­вой тро­пин­ке в гус­том ле­су уме­рен­но­го по­я­са, по ко­то­рой прош­ло око­ло 8 тыс. че­ло­век, лист­вен­ная подс­тил­ка за не­де­лю бы­ла раз­ру­ше­на на 50% (77). Осо­бен­но силь­но раз­ру­ша­ет­ся поч­ва под действи­ем ло­ша­ди­ных ко­пыт. Про­дол­жи­тель­ное раз­ру­ше­ние лист­вен­ной подс­тил­ки гу­би­тель­но для эко­сис­тем, так как при этом сни­жа­ет­ся ко­ли­че­ст­ва азо­та в поч­ве. Кро­ме это­го, по­ги­ба­ют мик­ро­ор­га­низ­мы, обес­пе­чи­ва­ю­щие его об­ра­зо­ва­ние и кру­го­обо­рот.
При стро­и­тель­стве объ­ек­тов ту­рис­ти­чес­кой инф­ра­ст­рук­ту­ры про­ис­хо­дит пе­ре­ме­ще­ние и уда­ле­ние поч­вы. Ре­зуль­та­том пе­ших пе­ре­хо­дов мо­гут стать ополз­ни, об­ва­лы и пе­ред­ви­же­ние ка­ме­нис­тых осы­пей. Пе­ре­ме­ще­ние ту­рис­тов по скло­нам пре­пя­т­ству­ет ес­те­ст­вен­ной рас­ти­тель­ной сук­цес­сии и не­ред­ко вы­зы­ва­ет спол­за­ние вниз поч­вы. На тро­пах, до­ро­гах и пло­щад­ках для раз­бив­ки па­ла­точ­ных ла­ге­рей про­ис­хо­дит из­мель­че­ние верх­них сло­ев поч­вы до по­рош­ко­об­раз­но­го сос­то­я­ния, за­тем на­чи­на­ет­ся вы­ще­ла­чи­ва­ние и эро­зия. На­ру­ша­ет­ся кру­го­обо­рот пи­та­тель­ных ве­ществ и сок­ра­ща­ют­ся по­пу­ля­ции поч­вен­ных мик­ро­ор­га­низ­мов и дож­де­вых чер­вей. Осо­бен­но уси­ли­ва­ет­ся уп­лот­не­ние поч­вы под воз­дей­стви­ем транс­пор­та, что вы­зы­ва­ет ги­бельрас­те­ний и сме­ну ви­до­во­го сос­та­ва поч­вен­ных ор­га­низ­мов. Ут­рам­бо­ва­ние по­ве­рх­нос­ти грун­та на тро­пах, ис­поль­зу­е­мых для вер­хо­вой ез­ды, мо­жет выз­вать за­бо­ла­чи­ва­ние, пос­коль­ку онозат­руд­ня­ет сток во­ды и раз­ру­ша­ет кор­ни рас­те­ний. В мел­ких, мед­лен­но те­ку­щих приб­реж­ных во­дах дви­же­ние транс­по­рт­ных плавс­редств (осо­бен­но мо­тор­ных) на­ру­ша­ет ес­те­ст­вен­ные про­цес­сы се­ди­мен­та­ции. Про­дук­ты жиз­не­де­я­тель­нос­ти ту­рис­тов яв­ля­ют­ся до­пол­ни­тель­ным ис­точ­ни­ком ор­га­ни­чес­ко­го заг­ряз­не­ния. Осо­бен­но чувстви­тель­ны к воз­дей­ствию ту­риз­ма аль­пийс­кие, гор­ные поч­вы.
Для вод­ных ис­точ­ни­ков осо­бен­но опас­но ис­поль­зо­ва­ние ту­рис­та­ми мо­тор­ных ло­док, что при­во­дит к эро­зии пля­жей и бе­ре­го­вой ли­нии, расп­ро­ст­ра­не­нию вод­ных сор­ня­ков, хи­ми­чес­ко­му заг­ряз­не­нию, за­мут­не­нию мел­ко­вод­ных участ­ков.
Во мно­гих на­ци­о­наль­ных пар­ках и дру­гих ОПТ му­сор и про­чие от­хо­ды не­га­тив­но вли­я­ют на са­ни­тар­ное сос­то­я­ние ес­те­ст­вен­ных во­до­е­мов и ис­точ­ни­ков грун­то­вых вод, а так­же поч­вы, рас­ти­тель­нос­ти и воз­ду­ха. Воз­дей­ствие этих проб­лем не­ред­ко прос­ти­ра­ет­ся за пре­де­лы ОПТ, зат­ра­ги­вая мест­ное на­се­ле­ние. В райо­не Кхум­бу в Не­па­ле на­коп­ле­ние му­со­ра, ос­тав­лен­но­го ту­рис­та­ми, прев­ра­ти­лось в серь­ез­ную проб­ле­му в свя­зи с очень дли­тель­ным пе­ри­о­дом раз­ло­же­ния от­хо­дов на боль­ших вы­со­тах.
В ре­зуль­та­те ту­риз­ма и экс­кур­сий в за­по­вед­ни­ках, на­ци­о­наль­ных пар­ках и дру­гих ОПТ про­ис­хо­дит сни­же­ние эс­те­ти­чес­ких свойств мест­ных ланд­шаф­тов. Са­мым расп­ро­ст­ра­нен­ным воз­дей­стви­ем яв­ля­ет­ся за­му­со­ри­ва­ние. Так, марш­рут от аэ­ро­пор­та Лук­ла до ба­зо­во­го ту­рис­ти­чес­ко­го ла­ге­ря у под­но­жия го­ры Эве­рест в Не­па­ле уже дав­но на­зы­ва­ет­ся «тро­пою му­со­ра и ту­а­лет­ной бу­ма­ги». Дру­гую серь­ез­ную проб­ле­му для мно­гих ОПТ предс­тав­ля­ет ван­да­лизм: сре­за­ние ко­ры де­ревь­ев, на­не­се­ние над­пи­сей на де­ревь­ях, ска­лах, ар­хе­о­ло­ги­чес­ких объ­ек­тах и ва­лу­нах, раз­ру­ше­ние из­го­ро­дей и дру­гих со­ору­же­ний. Не­ред­ко ту­ризм ста­но­вит­ся при­чи­ной не­га­тив­но­го вли­я­ния на куль­тур­но-ис­то­ри­чес­кие объ­ек­ты. В юж­ной Анг­лии ту­ризм при­вел к эро­зии раз­лич­ных участ­ков рас­ко­пок, от­но­ся­щих­ся к Брон­зо­во­му ве­ку. Не­га­тив­но вли­я­ет ту­ризм и на са­мо­быт­ную куль­ту­ры ко­рен­ных на­ро­дов. Не­да­ром не­ко­то­рые на­ро­ды, нап­ри­мер аф­ри­ка­нс­кое пле­мя ма­са­ев, ак­тив­но соп­ро­тив­ля­ет­ся вли­я­нию ту­риз­ма (163).
Серь­ез­ным ви­дом заг­ряз­не­ния яв­ля­ют­ся про­дук­ты жиз­не­де­я­тель­нос­ти ту­рис­тов. В не­ко­то­рых за­ру­беж­ных на­ци­о­наль­ных пар­ках уси­ли­ва­ет­ся проб­ле­ма расп­ро­ст­ра­не­ния па­ра­зит­ныхза­бо­ле­ва­ний в ре­зуль­та­те вы­со­кой кон­це­нт­ра­ции по­тен­ци­аль­ных ис­точ­ни­ков — лю­дей и до­маш­них жи­вот­ных. Выб­ро­сы сточ­ных вод из рек­ре­а­ци­он­ных объ­ек­тов сти­му­ли­ру­ют рост во­до­рос­лей, что де­ла­ет не­воз­мож­ным даль­ней­шее ис­поль­зо­ва­ние во­до­е­мов в рек­ре­а­ци­он­ных це­лях.
Ту­рис­ти­чес­кая де­я­тель­ность ока­зы­ва­ет мощ­ное не­га­тив­ное воз­дей­ствие на ви­до­вой сос­тав рас­те­ний. Осо­бен­но стра­да­ет рас­ти­тель­ность ниж­них яру­сов, под­вер­га­ю­ща­я­ся ин­тен­сив­но­мувы­тап­ты­ва­нию. Прак­ти­чес­ки всег­да это при­во­дит к сни­же­нию ви­до­во­го раз­но­об­ра­зия. Ущерб от вы­тап­ты­ва­ния силь­нее, чем от уст­рой­ства па­ла­точ­ных ла­ге­рей. Ут­ра­та от­дель­ных ви­дов рас­те­ний про­ис­хо­дит и в ре­зуль­та­те их сбо­ра ту­рис­та­ми. В на­ци­о­наль­ном пар­ке Ма­саи Ма­ра в Ке­нии во­ди­те­ли ту­рис­ти­чес­ких ав­то­мо­би­лей час­то съ­ез­жа­ли с на­ез­жен­ных до­рог в по­ис­ках круп­ных жи­вот­ных. Это при­ве­ло у дег­ра­да­ции тра­вя­нис­той рас­ти­тель­нос­ти во мно­гих мес­тах, вплоть до пол­ной ут­ра­ты рас­ти­тель­но­го пок­ро­ва. Са­ван­на ока­за­лась бук­валь­но ис­пещ­рен­ной ав­то­мо­биль­ны­ми ко­ле­я­ми, что раз­ру­ши­ло ес­те­ст­вен­ный об­лик тер­ри­то­рии (162, 163).
Смо­лев­ку яй­ли­нс­кую, рас­ту­щую в Крымс­ком за­по­вед­ни­ке и дру­гих крымс­ких при­род­но-за­по­вед­ных объ­ек­тах, вы­чи­ща­ют спе­ле­о­ло­ги при под­го­тов­ке марш­ру­тов пе­ред со­рев­но­ва­ни­я­ми(179).
По мне­нию М.С. Боч, Э.А. Реп­ша­са, Л.П. Ры­си­на, С.А. Ды­рен­ко­ва воз­дей­ствия ту­рис­тов в ле­су вы­зы­ва­ет мас­су эко­ло­ги­чес­ких проб­лем. В сос­ня­ках с вы­со­кой рек­ре­а­ци­он­ной наг­руз­кой уп­лот­не­ние поч­вы про­ис­хо­дит до 50 см, твер­дость поч­вы уве­ли­чи­ва­ет­ся с 2–4 до 25–30 кг/кв. см, а уро­вень окис­ли­тель­но-вос­ста­но­ви­тель­но­го по­тен­ци­а­ла сни­жа­ет­ся с 410 до 335 мВ.
Рез­ко воз­рас­та­ет неп­ро­дук­тив­ный рас­ход вла­ги на фи­зи­чес­кое ис­па­ре­ние (142). В ле­сах с вы­со­кой рек­ре­а­ци­он­ной наг­руз­кой про­цент ра­зо­ре­ния птичь­их гнезд сос­тав­ля­ет 16–30%, и до 30%сос­тав­ля­ет ме­ха­ни­чес­кая пов­реж­ден­ность вет­вей в сос­ня­ках и ель­ни­ках (143). По дру­гим дан­ным при рек­ре­а­ци­он­ной наг­руз­ке 10–15 чел/га 46–77% всех де­ревь­ев име­ют пов­реж­де­ние ство­лов.Лес­ные по­жа­ры на­и­бо­лее час­то воз­ни­ка­ют при наг­руз­ке 3–5 чел/гa. От ту­рис­тов ухуд­ша­ет­ся во­до­ем­кость, во­доп­ро­ни­ца­е­мость, не­ров­ность и аэ­ра­ция поч­вы. Ос­лаб­ля­ет­ся де­я­тель­ность мик­ро­ор­га­низ­мов и поч­вен­ной фа­у­ны, из­ме­ня­ют­ся хи­ми­чес­кие свой­ства поч­вы. Умень­ша­ет­ся мощ­ность лес­ной подс­тил­ки. В спе­лом сос­ня­ке брус­нич­ном она пол­ностью унич­то­жа­ет­ся при наг­руз­ке око­ло 10 чел/га. Ого­лен­ные из-за ту­рис­тов поч­вы боль­ше наг­ре­ва­ют­ся, глуб­же про­мер­за­ют, мень­ше удер­жи­ва­ют ат­мос­фер­ных осад­ков (140).
В бо­ло­тах от ту­рис­тов про­ис­хо­дит пол­ная или час­тич­ная ги­бель рас­те­ний, ис­че­за­ет ряд ви­дов, не вы­но­ся­щих вы­тап­ты­ва­ния, на их мес­те появляются за­нос­ные ви­ды, не свой­ствен­ные бо­ло­там.Боль­ше все­го стра­да­ют тра­вя­нис­тые и сфаг­но­вые бо­ло­та (141).
Вли­я­ние рек­ре­а­ции в при­ро­де умень­ша­ет ви­до­вое раз­но­об­ра­зие ме­зо­фа­у­ны в 20–25 раз. Ана­ли­зи­руя из­ме­не­ние чис­лен­нос­ти 131 ви­да поч­вен­но-подс­ти­лоч­ных бес­поз­во­ноч­ных ус­та­нов­ле­но, что для 52 ви­дов рек­ре­а­ци­он­ная наг­руз­ка ска­за­лась не­га­тив­но (134).
В за­по­вед­ни­ке «Гор­га­ны» от ту­рис­тов стра­да­ет обык­но­вен­ная га­дю­ка (176).
Час­тое вспу­ги­ва­ние ту­рис­та­ми не­из­беж­но на­ру­ша­ет ритм су­точ­ной ак­тив­нос­ти зве­рей и птиц — пре­ры­ва­ет их от­дых, до­бы­ва­ние пи­щи и т.п. Не­ко­то­рые пти­цы да­же при од­нок­рат­ном вспу­ги­ва­нии мо­гут по­ки­нуть гнез­да. Фак­тор бес­по­кой­ства на­ру­ша­ет пе­ри­о­дич­ность корм­ле­ния птен­цов, ре­жим обог­ре­ва, взрос­лые пти­цы ре­же по­яв­ля­ют­ся у гнез­да. При бес­по­кой­стве птен­цы мо­гутбыст­рее по­ки­дать гнез­да, часть из них при этом гиб­нет. Ту­ризм на ОПТ мо­жет ока­зать не­га­тив­ное вли­я­ние на птиц не толь­ко на ста­дии разм­но­же­ния, но и в пе­ри­од зи­мов­ки, линь­ки, про­ле­та.
При­чем хищ­ные пти­цы ис­че­за­ют с рек­ре­а­ци­он­ных марш­ру­тов уже при не­боль­ших наг­руз­ках. При ак­тив­ной рек­ре­а­ции чис­лен­ность на­зем­но гнез­дя­щих­ся птиц сок­ра­ща­ет­ся в ле­сах в 2 ра­за.Пи­ще­вые ос­тат­ки на рек­ре­а­ци­он­ных тер­ри­то­ри­ях ОПТ при­во­дят к по­яв­ле­нию се­рых крыс, уве­ли­чи­ва­ет­ся ко­ли­че­ст­во се­рых во­рон, сор­ных рас­те­ний. Мас­со­вый ту­ризм зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ва­ют до­лю боль­ных и ос­лаб­лен­ных рас­те­ний, за­ра­жен­ность их вре­ди­те­ля­ми (134).
По­ток ту­рис­тов в Ан­та­рк­ти­ку, ко­то­рая вся яв­ля­ет­ся ох­ра­ня­е­мой при­род­ной тер­ри­то­ри­ей, еже­год­но сос­тав­ля­ет 40 тыс. че­ло­век. Вред ди­кой при­ро­де вы­ра­жа­ет­ся не толь­ко в том, что топ­ли­воот су­дов заг­ряз­ня­ет во­ду, но и в ог­ром­ном ко­ли­че­ст­ве му­со­ра, ко­то­рый ос­тав­ля­ют ту­рис­ты. Но мне­нию ни­дер­ла­н­дских уче­ных, 40 тыс. ту­рис­тов в Ан­та­рк­ти­ке вы­зы­ва­ют ог­ром­ную эмис­сиюпар­ни­ко­во­го га­за, что зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ва­ет вред от гло­баль­но­го по­теп­ле­ния (145).
В Кав­ка­зс­ком за­по­вед­ни­ке очень уяз­ви­мы­ми к воз­дей­ствию пе­ше­го ту­риз­ма и джи­пин­га яв­ля­ют­ся на­зем­но г­нез­дя­щи­е­ся пти­цы (кав­ка­зс­кий улар, кав­ка­зс­кий те­те­рев, ко­рос­тель, ро­га­тыйжа­во­ро­нок, кек­лик). В ре­зуль­та­те сбо­ра ту­рис­та­ми ма­ка вос­точ­но­го его чис­лен­ность в за­по­вед­ни­ке до­ве­де­на до кри­ти­чес­кой, из-за вы­тап­ты­ва­ния ту­рис­та­ми сок­ра­ти­лась груп­пи­ров­ка ред­ко­го па­по­рот­ни­ка Blechnum spicant. В ти­со-сам­ши­то­вой ро­ще на экс­кур­си­он­ном «Ма­лом коль­це» ту­рис­та­ми унич­то­же­ны рас­те­ния — Galanthus rizehensis, G. woronowii, Spiranthes spiralis, Ophiogolossum vulgatum. По­се­ще­ние пе­щер ту­рис­та­ми при­во­дит к бес­по­кой­ству ко­ло­ний ле­ту­чих мы­шей и мо­жет при­вес­ти к их ис­чез­но­ве­нию (160). В на­ци­о­наль­ном пар­ке «Ча­рив­на га­вань» в 2013 г. ту­рис­та­ми сож­жен комп­лекс ис­ку­с­ствен­ных гнез­до­вий для ди­ких пче­ли­ных. На не­ко­то­рых рек­ре­а­ци­он­ных участ­ках в Кры­му вдоль ту­рис­ти­чес­ких троп за­фик­си­ро­ва­но до 30 % бро­шен­ных или ра­зо­рен­ных гнезд лу­го­во­го му­равья.
Пресс со сто­ро­ны ту­рис­тов и экс­кур­сан­тов, же­ла­ю­щих уви­деть и сфо­тог­ра­фи­ро­вать ди­ких жи­вот­ных, мо­жет не­га­тив­но воз­дей­ство­вать на их охот­ничье и пи­ще­вое по­ве­де­ние: — про­цес­сы до­бы­ва­ния и пот­реб­ле­ния пи­щи. Нап­ри­мер, оле­ни и сер­ны из­ме­ня­ют су­точ­ный ха­рак­тер сво­их пе­ред­ви­же­ний, из­бе­гая оп­ре­де­лен­ных райо­нов, где их по­се­ща­ют ту­рис­ты.
Шум от ра­ди­оп­ри­ем­ни­ков, мо­тор­ных ло­док, вод­ных лыж и ав­тот­ра­нс­пор­та яв­ля­ет­ся силь­ней­шим фак­то­ром бес­по­кой­ства для ди­ких жи­вот­ных, в част­нос­ти, для во­доп­ла­ва­ю­щих птиц. Осо­бен­но стра­да­ют ви­ды, ко­то­рые стро­ят пла­ву­чие гнез­да (нап­ри­мер, боль­шая по­ган­ка). Не­ко­то­рые ви­ды птиц из-за бес­по­кой­ства ту­рис­тов по­ки­да­ют свои мес­та оби­та­ния. Ло­доч­ные экс­кур­сии (свя­зан­ный с ни­ми фак­тор бес­по­кой­ства и выб­ро­сы го­рю­че­го) ока­зы­ва­ют не­га­тив­ное вли­я­ние на рыб.
В Ве­ли­коб­ри­та­нии на­коп­ле­ние му­со­ра воз­ле па­ла­точ­ных го­род­ков на ОПТ вы­зы­ва­ло рост крыс, ча­ек, до­мо­во­го во­робья, лис. В не­ко­то­рых на­ци­о­наль­ных пар­ках, на ост­ро­вах Га­ла­па­гос, сцелью прив­ле­че­ния ту­рис­тов, прак­ти­ку­ет­ся ис­ку­с­ствен­ное корм­ле­ние ди­ких жи­вот­ных. У на­зем­ных игу­ан это выз­ва­ло раз­ру­ше­ние их тер­ри­то­ри­аль­ной струк­ту­ры в се­зон разм­но­же­ния. Жи­вот­ные по­ки­да­ли свои тер­ри­то­рии и кон­це­нт­ри­ро­ва­лись в мес­тах, где мож­но бы­ло вып­ра­ши­вать пи­щу у ту­рис­тов, что в ито­ге не­га­тив­но от­ра­зи­лось на разм­но­же­нии игу­ан. Де­ло дош­ло до то­го, что не­ко­то­рые жи­вот­ные во­об­ще ра­зу­чи­лись ис­кать ес­те­ст­вен­ные ис­точ­ни­ки пи­щи.
Ту­ризм вы­зы­ва­ет раз­ру­ше­ние у жи­вот­ных внут­ри­ви­до­вых от­но­ше­ний. В ка­на­дс­ком за­ли­ве Свя­то­го Лав­рен­тия в при­су­т­ствии ту­рис­тов за­ме­че­но сни­же­ние за­бо­ты са­мок тю­ле­ней о сво­емпо­то­м­стве. Сам­ки уде­ля­ли мень­ше вре­ме­ни за­бо­там о де­те­ны­шах и пред­по­чи­та­ли наб­лю­дать за ту­рис­та­ми. Ана­ло­гич­ная проб­ле­ма воз­ни­ка­ет и во вре­мя ту­рис­ти­чес­ких ту­ров по наб­лю­де­нию за ки­та­ми. Де­те­ны­ши ки­тов не­ред­ко отв­ле­ка­ют­ся от ма­те­рей и вхо­дят в тес­ный кон­такт с бор­том ту­рис­ти­чес­ко­го суд­на. По­се­щая мес­та гнез­до­ва­ния птиц, ту­рис­ты спу­ги­ва­ют их с гнезд,что спо­со­б­ству­ет раск­ле­вы­ва­нию яиц чай­ка­ми. В Мек­си­ке ус­пех разм­но­же­ния в ко­ло­ни­ях бу­рых пе­ли­ка­нов, по­се­ща­е­мых ту­рис­та­ми, сни­жал­ся на 52–100 % по срав­не­нию с те­ми, ко­то­рые непо­се­ща­лись. В ре­зуль­та­те ин­тен­сив­но­го дви­же­ния ав­то­мо­би­лей в Ин­до­не­зии сам­бар и су­мат­ра­нс­кий но­со­рог по­ки­ну­ли тер­ри­то­рии, по­се­ща­е­мые ту­рис­та­ми.
Серь­ез­ная проб­ле­ма эко­ло­ги­чес­ко­го ту­риз­ма — это расп­ро­ст­ра­не­ние но­вых ви­дов бо­лез­ней сре­ди ди­ких жи­вот­ных. Расп­ро­ст­ра­не­ние бо­лез­ней мо­жет про­ис­хо­дить как при пря­мом кон­так­те,так и че­рез кон­такт с про­дук­та­ми, ко­то­рые ис­поль­зу­ют­ся ту­рис­та­ми. Гор­ные го­рил­лы очень чувстви­тель­ны к че­ло­ве­чес­ким ви­ру­сам и бак­те­ри­ям, вклю­чая ту­бер­ку­лез и пнев­мо­нию. Из­ве­ст­ны слу­чаи расп­ро­ст­ра­не­ния но­вых ви­дов за­бо­ле­ва­ний в Ан­та­рк­ти­ке в ре­зуль­та­те раз­ви­тия ту­риз­ма.
Мно­го ди­ких жи­вот­ных гиб­нет от столк­но­ве­ния с ав­то­мо­би­ля­ми ту­рис­тов. Нап­ри­мер, в на­ци­о­наль­ных пар­ках Гер­ма­нии под ту­рис­ти­чес­ки­ми ав­то­мо­би­ля­ми гиб­нет боль­шое ко­ли­че­ст­возай­цев, оле­ней и ко­суль (163).
По дан­ным Л.И. Та­ра­нен­ко (1994) , рек­ре­а­ция в райо­не ре­ки Се­ве­рс­кий До­нец (где сей­час на­хо­дит­ся на­ци­о­наль­ный парк «Свя­тые го­ры»), спо­со­б­ству­ет ис­чез­но­ве­нию вбли­зи ту­рис­ти­чес­кихсто­я­нок поч­ти всех хищ­ных птиц, сов, зяб­ли­ков, му­хо­ло­вок, си­зо­во­ро­нок, ко­зо­до­ев, во­ро­на, вя­хи­ря, гор­ли­цы, уток, ку­ли­ков, пас­туш­ков, ца­пель, кра­чек. Это объ­яс­ня­ет­ся не толь­ко фак­то­ромбес­по­кой­ства, но и тем, что ту­рис­ты в райо­не сво­их сто­я­нок вы­би­ра­ют для кост­ров весь хво­рост, а так­же вы­ру­ба­ют кус­тар­ни­ки, под­рост и бо­лее круп­ные де­ревья (183). Очень стра­да­ет от рек­ре­а­ции пев­чий дрозд. В рек­ре­а­ци­он­ных мес­тах Ки­е­ва его чис­лен­ность сок­ра­ти­лась в 3–7 раз (186), а из-за рек­ре­а­ции в Бес­ки­дах (Ль­во­вс­кая об­ласть) — в 3–4 ра­за (185). При­су­т­ствие лю­дей от­пу­ги­ва­ет птиц от мест гнез­до­ва­ния, осо­бен­но в пе­ри­од разм­но­же­ния. Ту­рис­ты на­ру­ша­ют ритм су­точ­ной ак­тив­нос­ти птиц — пре­ры­ва­ют их от­дых, до­бы­ва­ние еды, ме­ша­ют кор­мить птен­цов, что сни­жа­ет по­ка­за­те­ли ус­пеш­нос­ти разм­но­же­ния, фор­ми­ро­ва­ние пов­тор­ных кла­док и т.д. (185).
Как от­ме­ча­ет П.Б. Юр­ген­сон, что­бы сни­зить чис­лен­ность тех или иных ви­дов ди­ких жи­вот­ных, их не обя­за­тель­но отстре­ли­вать или унич­то­жать мес­та гнез­до­ва­ния. Из-за фак­то­ра бес­по­кой­ства жи­вот­ные не мо­гут нор­маль­но разм­но­жать­ся, гиб­нет их мо­лод­няк. Мед­ведь не лю­бит, что­бы его тре­во­жи­ли, ес­ли да­же его не прес­ле­ду­ют и ему ни­че­го не уг­ро­жа­ет. Из-за это­го в Тат­ра­нс­ком на­ци­о­наль­ном пар­ке, уси­лен­но по­се­ща­е­мом мно­го­чис­лен­ны­ми ту­рис­та­ми, ма­ло мед­ве­дей, и они дер­жат­ся в ред­ко по­се­ща­е­мых гор­ных до­ли­нах (183). Так же не­га­тив­но фак­тор бес­по­кой­ствадейству­ет на глу­ха­рей, те­те­ре­вов, ряб­чи­ков (183). По дан­ным Т.М. Кор­не­евой и А.З. Шпи­я­ки­на час­тое по­се­ще­ние людь­ми мел­ко­ли­ст­вен­ных ле­сов Мос­ко­вс­кой об­лас­ти сни­жа­ет плот­ность гнез­до­ва­ния птиц с 300 пар на 1 кв. км до 270–280 пар на 1 кв. км. В ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных мес­тах Мос­ко­вс­кой об­лас­ти из-за рек­ре­а­ции плот­ность на­се­ле­ния птиц с 310–315 пар на 1 кв. км сни­зи­лась до 210–215 пар на 1 кв. км. Из-за ту­рис­тов пов­се­ме­ст­но ис­чез­ли жел­на, вер­ти­шей­ка. Чис­лен­ность пар ряб­чи­ка умень­ши­лась с 64 до 37–44 пар, дроз­да-ря­бин­ни­ка с 37 пар до 12, дроз­дов бе­лоб­ро­ви­ка и пев­че­го с 16,6 пар до 6,5 пар на 1 кв. км (186).
Сни­жа­ет­ся, иног­да до пол­но­го ис­чез­но­ве­ния чис­лен­ность птиц, гнздя­щих­ся на зем­ле и в ниж­нем яру­се ле­са — лес­но­го конь­ка, за­рян­ки, пе­но­чек вис­нич­ки и тень­ков­ки.
Зна­чи­тель­ное не­га­тив­ное вли­я­ние эко­ту­ризм, как и дру­гие ви­ды ту­риз­ма, ока­зы­вает на бу­ро­го мед­ве­дя (189,190). Как счи­та­ет, Я.О. Дов­га­нич, од­ной из не­га­тив­ных при­чин, вли­я­ю­щих на чис­лен­ность мед­ве­дя в Кар­па­тах яв­ля­ет­ся то, что прак­ти­чес­ки все но­вые соз­да­ва­е­мые в Кар­па­тах ох­ра­ня­е­мые при­род­ные тер­ри­то­рии — на­ци­о­наль­ные пар­ки, ре­ги­о­наль­ные пар­ки ори­ен­ти­ро­ва­ны на раз­ви­тие ту­риз­ма, что уве­ли­чи­ва­ет воз­мож­ность кон­так­та мед­ве­дей с людь­ми и по­яв­ле­нию си­на­нт­роп­ных осо­бей (189). При­мер Ру­мы­нии, где в на­ци­о­наль­ных пар­ках мед­ве­ди кор­мят­ся на му­сор­ни­ках, ос­тав­лен­ных ту­рис­та­ми, очень пе­ча­лен, и при­во­дит как к ги­бе­ли лю­дей, так и мед­ве­дей (189).
По дан­ным А.Д. Вла­ды­ше­вс­ко­го (178), фак­тор бес­по­кой­ства, выз­ван­ный людь­ми (ту­рис­ты, ры­ба­ки, охот­ни­ки) осо­бен­но не­га­тив­но вли­я­ет на круп­ных, а так­же ко­ло­ни­аль­ных птиц. По дан­нымМ.Д. Мерз­лен­ко (1981), при сред­ней по­се­ща­е­мос­ти в Моск­во­рец­ком лес­пар­хо­зе 10 че­ло­век на 1 га в не­де­лю (т.е. при­мер­но 1,5 че­ло­век на 1 га в день), у лес­ных птиц был ра­зо­рен, пов­реж­ден или бро­шен пти­ца­ми 31 % гнезд.


Окс­кий за­по­вед­ник


В ох­ран­ной зо­не Окс­ко­го за­по­вед­ни­ка, где за год про­хо­ди­ло до 1 тыс. ту­рис­тов, в нес­коль­ко раз уве­ли­чи­лась чис­лен­ность мы­шей. На мес­тах сто­я­нок ту­рис­тов об­на­ру­же­но 400 стек­лян­ных ба­нок(140 кг), 1200 кон­се­рв­ных ба­нок (40 кг), все­го же пос­ле од­но­го се­зо­на бы­ло соб­ра­но 4 цент­не­ра му­со­ра.
«На рас­сто­я­нии 70–150 мет­ров от бе­ре­га наб­лю­да­ет­ся по­ло­са ле­са, на­по­ми­на­ю­щая район сплош­ных вы­ру­бок… В ре­зуль­та­те про­цент пов­реж­де­ния де­ревь­ев сос­тав­ля­ет на по­ля­не: ива — 100%,бе­ре­за — 100%, дуб — 90%» (81).


Жи­гу­ле­вс­кий за­по­вед­ник


Вот как опи­сы­ва­ет­ся по­се­ща­е­мый ту­рис­та­ми учас­ток Жи­гу­ле­вс­ко­го за­по­вед­ни­ка: «Не­по­мер­ная рек­ре­а­ци­он­ная наг­руз­ка при­ве­ла не толь­ко к зах­лам­ле­нию не­ког­да быв­шей здесь глу­хо­ма­ни, но и к ка­та­ст­ро­фи­чес­ко­му из­ме­не­нию при­род­но­го комп­лек­са (…). Вмес­то ког­да-то зе­ле­но­го за­рос­ше­го мхом та­ин­ствен­но­го лес­но­го угол­ка с жур­ча­щей род­ни­ко­вой во­дой и тро­пин­кой, те­ря­ю­щей­ся сре­ди зе­ле­ни трав, мы ви­дим ут­рам­бо­ван­ную ты­ся­ча­ми ног до­ро­гу, свал­ки му­со­ра и ру­кот­вор­ные со­ору­же­ния» (82).


Кав­ка­зс­кий за­по­вед­ник


«На­и­бо­лее за­мет­но не­га­тив­ное вли­я­ние ту­риз­ма па эко­сис­те­мы за­по­вед­ни­ка в мес­тах мас­со­во­го про­хо­да кон­це­нт­ра­ции лю­дей: на при­ю­тах, мес­тах при­ва­лов, экс­кур­си­он­ных объ­ек­тах, па­но­рам­ных точ­ках, осо­бен­но там, где про­хо­дят нес­коль­ко ту­ри­с­тских марш­ру­тов. Нап­ри­мер, на при­ю­те «Фишт» об­щей пло­щадью 3,6 га, рас­по­ло­жен­ном на вы­со­те 1500 м над ур. м. у под­ножья го­рыФишт, пло­щадь пол­ностью вы­топ­тан­ной тер­ри­то­рии сос­тав­ля­ет 0,29 га (Шад­же, Шад­же, 2001). Об­щая про­тя­жен­ность троп на всей по­ля­не сос­тав­ля­ет 1500 м. Под пост­рой­ка­ми на­хо­дит­ся 0,02 га,под кост­ри­ща­ми — 180 м2. В це­лом ес­те­ст­вен­ной рас­ти­тель­нос­ти ли­ше­но 0,33 га или око­ло 10% пло­ща­ди всей по­ля­ны. Ви­до­вой сос­тав рас­ти­тель­ных со­об­ществ по­ля­ны су­ще­ст­вен­но из­ме­ненв сто­ро­ну си­на­нт­ро­пи­за­ции. Зо­на вли­я­ния ту­рис­тов расп­ро­ст­ра­ня­ет­ся и на удоб­ные участ­ки в бу­ко­во-пих­то­вом ле­су, ок­ру­жа­ю­щем по­ля­ну, что во мно­гих мес­тах при­ве­ло к пол­но­му унич­то­же­нию на­поч­вен­но­го пок­ро­ва, лес­ной подс­тил­ки и под­рос­та. Осо­бая проб­ле­ма при­ю­та — вы­руб­ка де­ревь­ев на топ­ли­во.
Нас­то­я­щим бедстви­ем для лу­го­вых участ­ков Ла­го­на­кс­ко­го на­горья стал ав­тот­ра­нс­порт, на ко­то­ром ту­рис­ты до­би­ра­ют­ся до под­ножья г. Ош­тен (а на вне­до­рож­ни­ках иног­да под­ни­ма­ют­ся поего скло­нам до 2500 м) и к вер­ховь­ям ре­ки Ци­це. Этот район пок­рыт сетью ав­то­мо­биль­ных тре­ков, эро­зи­он­ные про­цес­сы на ко­то­рых уси­ли­ва­ют­ся с каж­дым го­дом. На­ко­нец, ло­каль­ная ак­ку­му­ля­ция му­со­ра, об­ра­зо­ва­ние це­лых сти­хий­ных сва­лок бы­то­вых от­хо­дов ста­вит под уг­ро­зу прив­ле­ка­тель­ность на­и­бо­лее по­пу­ляр­ных рек­ре­а­ци­он­ных объ­ек­тов: при­ю­та «Фишт», озе­ра Псе­но­дах,Зме­и­но­го озе­ра, Инструк­то­рс­кой ще­ли, па­но­рам­ных то­чек Абад­зе­шс­ко­го, Гу­зе­рипльс­ко­го, Ар­мя­нс­ко­го пе­ре­ва­лов.
Вли­я­ние ту­риз­ма на при­род­ные комп­лек­сы не ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся сни­же­ни­ем эс­те­ти­чес­ких свойств ланд­шаф­тов или транс­фор­ма­ци­ей струк­ту­ры рас­ти­тель­ных со­об­ществ. Из­ве­ст­ны мно­го­чис­лен­ные слу­чаи не­га­тив­но­го вли­я­ния рек­ре­ан­тов на по­пу­ля­ция ред­ких ви­дов рас­те­ний и жи­вот­ных. Так, очень уяз­ви­мы­ми к воз­дей­ствию пе­ше­го ту­риз­ма и джи­пин­га яв­ля­ют­ся на­зем­но гнез­дя­щи­е­ся пти­цы (кав­ка­зс­кий улар, кав­ка­зс­кий те­те­рев, ко­рос­тель, ро­га­тый жа­во­ро­нок и кек­лик). В ре­зуль­та­те сис­те­ма­ти­чес­ко­го сбо­ра цве­ту­щих эк­зе­мп­ля­ров ма­ка вос­точ­но­го в райо­не по­лян Ка­ме­нис­тая и Ве­се­лая (до­ли­на р. Ум­пыр­ка) в пе­ри­од функ­ци­о­ни­ро­ва­ния ту­ри­с­тско­го марш­ру­та За­кан-Ум­пырь его чис­лен­ность бы­ла до­ве­де­на до кри­ти­чес­кой. На Ла­го­на­кс­ком на­горьене­од­нок­рат­но от­ме­ча­лись фак­ты сбо­ра ту­рис­та­ми кра­си­во цве­ту­щих ви­дов рас­те­ний, в том чис­ле и ред­ких — Omphalodes lojkae, Lilium kessehingianum. Боль­шое опа­се­ние вы­зы­ва­ет сос­то­я­ние по­пу­ля­ций Campanula autraniana, Globularia trichosantha, Androsace albana, про­из­рас­та­ю­щих вбли­зи ту­ри­с­тских троп и в мес­тах смот­ро­вых пло­ща­док. На тро­пе от Чер­ке­с­ско­го пе­ре­ва­ла к кор­до­ну Ба­бук-Аулв ре­зуль­та­те вы­тап­та­ва­ния край­не сок­ра­ти­лась ло­каль­ная груп­пи­ров­ка ред­ко­го па­по­рот­ни­ка Blachnum spicant. В ти­со-сам­ши­то­вой ро­ще на экс­кур­си­он­ном «Ма­лом коль­це» бы­ли унич­то­же­ны Galanthus rizehensis, G. Woronowii, Spiranthes spiralis, Ophioglossum vulgatum, рез­ко сни­зи­лась чис­лен­ность Orchis provincialis и Cyclamen coum. В це­лом, наб­лю­да­ет­ся об­ры­ва­ние экс­кур­сан­та­ми всех де­ко­ра­тив­ных ви­дов рас­те­ний в ро­ще (Epimedium colchicum, Staphylea colchica, Ruscus colchicus, Dentaria quinquefolia и др.)» (160).


Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рс­кий за­по­вед­ник


В Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рс­ком за­по­вед­ни­ке аль­пи­нис­ты унич­то­жа­ют эн­де­мич­ные, ре­лик­то­вые и ред­кие ви­ды рас­те­ний (53).


Се­ве­ро-Осе­ти­нс­кий за­по­вед­ник


В Цейс­ком ущелье Се­ве­ро-Осе­ти­нс­ко­го за­по­вед­ни­ка, где на­хо­дит­ся рек­ре­а­ци­он­ный комп­лекс, про­ис­хо­дят ло­каль­ные из­ме­не­ния ви­до­во­го сос­та­ва рас­ти­тель­нос­ти, ухуд­ше­ние са­ни­тар­но­го сос­то­я­ния ле­сов (53).
Сот­руд­ник Се­ве­ро-Осе­ти­нс­ко­го за­по­вед­ни­ка А.Д. Лип­ко­вич при­во­дит серь­ез­ные фак­ты не­га­тив­но­го вли­я­ния ту­рис­тов-аль­пи­нис­тов на за­по­вед­ную фа­у­ну: «По­ка­за­тель­но так­же по­ве­де­ние да­гес­та­нс­ких ту­ров у мно­го­лет­них мест сто­я­нок аль­пи­нис­тов. По на­шим наб­лю­де­ни­ям, у жи­вот­ных прог­рес­си­ру­ет ис­чез­но­ве­ние стра­ха пе­ред че­ло­ве­ком. Бо­лее то­го, наб­лю­да­ет­ся ре­гу­ляр­ное по­се­ще­ние коз­ла­ми уст­ра­и­ва­е­мых у сто­я­нок «ту­а­ле­тов» (83). Что опас­но с точ­ки зре­ния эпи­де­ми­о­ло­ги­чес­кой си­ту­а­ции. По мне­нию ав­то­ра «…при­су­т­ствие лю­дей (в за­по­вед­ни­ке —В.Б.) вно­сит эле­мент не­дос­то­вер­нос­ти в про­во­ди­мые ис­сле­до­ва­ния», ибо не­ко­то­рые ди­кие жи­вот­ные на­чи­на­ют при­вы­кать к че­ло­ве­ку, а дру­гие че­рес­чур ста­но­вят­ся пуг­ли­вы­ми (83). А.Д. Лип­ко­вич де­ла­ет вы­вод: «… рек­ре­а­ци­он­ная де­я­тель­ность не­сов­мес­ти­ма с за­да­ча­ми и це­ля­ми за­по­вед­ни­ков» (83).


За­по­вед­ник «Стол­бы»


В за­по­вед­ни­ке «Стол­бы» из-за фак­то­ра бес­по­кой­ства, выз­ван­но­го ту­рис­та­ми (кост­ры, шум, хож­де­ние по ле­су) за 23 го­да умень­ши­лось ко­ли­че­ст­во ви­дов птиц (84). В рек­ре­а­ци­он­ном райо­не за­по­вед­ни­ка про­яв­ля­ет­ся сме­на по­род де­ревь­ев и от­ми­ра­ние дре­вос­тоя, раз­ру­ше­ние тра­вя­но­го пок­ро­ва и почв, ис­чез­но­ве­ние хищ­ных птиц (53).


Кро­ноц­кий за­по­вед­ник


В Кро­ноц­ком за­по­вед­ни­ке мед­ве­ди при­вык­ли к свал­кам му­со­ра, ос­тав­ля­е­мых ту­рис­та­ми и пе­рес­та­ют пу­гать­ся че­ло­ве­ка. Эти зве­ри ста­но­вят­ся по­тен­ци­аль­но опас­ны­ми для че­ло­ве­ка. В за­по­вед­ни­ке вы­нуж­де­ны бы­ли в кри­ти­чес­ких слу­ча­ях при­бе­гать к отстре­лу (53).
В отк­ры­той для ту­рис­тов До­ли­не Гей­зе­ров Кро­ноц­ко­го за­по­вед­ни­ка на рас­сто­я­нии 50 м от ту­рис­ти­чес­ких объ­ек­тов все ку­ли­ки ос­тав­ля­ли гнез­да, а на рас­сто­я­нии 100 м ос­та­ва­лись нет­ро­ну­ты­ми лишь 20–30% кла­док. Из-за шу­ма ре­гу­ляр­но при­зем­ля­ю­щих­ся вер­то­ле­тов с ту­рис­та­ми прак­ти­чес­ки ис­чез бер­кут. Ре­же стал по­яв­лять­ся со­кол-сап­сан. За­мет­но сок­ра­ти­лась чис­лен­ностьтря­со­гу­зок. «Все это сви­де­тель­ству­ет о том, что да­же от­но­си­тель­но не­боль­шая наг­руз­ка на тро­пу (в ию­ле 1992 г. 16 рей­сов и 291 че­ло­век) ока­за­лась чрез­мер­ной» (53).
Из-за пос­то­ян­ных дож­дей и ту­ма­нов «ту­рис­там на­до бы­ло каж­дый раз прок­ла­ды­вать но­вые тро­пы, на­ча­лась эро­зия почв. Слу­ча­лись ополз­ни. Вдоль троп под­ня­лись сор­ные рас­те­ния, по­у­ба­ви­лись за­рос­ли кед­ро­во­го стла­ни­ка. Вы­тап­ты­ва­лись тер­мо­филь­ные во­до­рос­ли и рас­те­ния. Мно­гие ту­рис­ты не об­ра­ща­ли вни­ма­ния на зап­ре­ты и ска­лы­ва­ли гей­зе­рит» (85).


За­по­вед­ник «Ки­вач»


Под ав­тос­то­ян­ку, яко­бы не­об­хо­ди­мую для раз­ви­тия «поз­на­ва­тель­но­го ту­риз­ма», вы­руб­лен гек­тар за­по­вед­но­го ле­са (175).
Цент­раль­но-Си­би­рс­кий за­по­вед­ник


Для ус­та­нов­ки ту­рис­ти­чес­ких до­ми­ков в за­по­вед­ни­ке вы­руб­лен уни­каль­ный учас­ток кед­ро­во­го ле­са.


За­по­вед­ник Ми­хай­ло­вс­каЯ це­ли­на


Про­ве­де­ние экс­кур­сий в за­по­вед­ни­ке не­га­тив­но вли­я­ет на чис­лен­ность шме­лей, в том чис­ле за­не­се­нных в Крас­ную кни­гу Ук­ра­и­ны (182).


За­по­вед­ник Мыс МартьЯн


За­по­вед­ник ни­кем не ох­ра­ня­ет­ся. Че­рез дыр­ки в за­бо­ре лю­ди идут че­рез за­по­вед­ник на «за­по­вед­ный» пляж, где ог­ром­ное ко­ли­че­ст­во му­со­ра. В за­по­вед­ни­ке — сле­ды от кост­ров и па­ла­ток. За­не­сен­ные в Крас­ную кни­гу Ук­ра­и­ны мож­же­вель­ни­ки и зем­ля­нич­ни­ки из­ре­за­ны ту­рис­та­ми. По мо­рю в зо­не за­по­вед­ни­ка разъ­ез­жа­ют гид­ро­цик­лы.


Бог­ди­нс­ко-Бас­кун­ча­кс­кий за­по­вед­ник


Сот­руд­ник Бог­ди­нс­ко-Бас­кун­ча­кс­ко­го за­по­вед­ни­ка Е.Э Тка­чен­ко со­об­ща­ет: «Ос­нов­ной по­ток экс­кур­сан­тов при­хо­дит­ся на вто­рую по­ло­ви­ну ап­ре­ля — пер­вую по­ло­ви­ну мая. Это пе­ри­одгнез­до­ва­ния птиц. Еже­год­но не ме­нее 2-х гнезд ред­ких птиц гиб­нет в ре­зуль­та­те бес­по­кой­ства. Пря­мой ущерб от вы­тап­ты­ва­ния поч­вы, пе­ре­во­ра­чи­ва­ния кам­ней и пря­мо­го воз­дей­ствия на эко­сис­те­мы ник­то не подс­чи­ты­вал» (86).
Ук­ра­и­нс­кий степ­ной за­по­вед­ник


В фи­ли­а­ле Ук­ра­и­нс­ко­го степ­но­го за­по­вед­ни­ка — Ка­мен­ных мо­ги­лах в 1980 г. по­гиб­ло 11 га­дюк, при­чем 5 из них по­гиб­ло под ко­ле­са­ми экс­кур­си­он­ных ав­то­бу­сов, 2 — при вы­ка­ши­ва­нии тра­вы, 3 — уби­то людь­ми, 1 — до­маш­ней кош­кой (139). Как мы ви­дим, поч­ти по­ло­ви­на слу­ча­ев ги­бе­ли крас­нок­ниж­но­го ви­да в за­по­вед­ни­ке — из-за экс­кур­сий. По дан­ным Т.И. Ко­тен­ко, ис­чез­но­ве­ние в Ка­мен­ных мо­ги­лах за пос­лед­ние 20 лет двух ред­ких ви­дов змей — жел­тоб­рю­хо­го по­ло­за и ме­дян­ки во мно­го яв­ля­ет­ся след­стви­ем унич­то­же­ния их ту­рис­та­ми: при «наг­руз­ке в 5 тыс. по­се­ти­те­лей за се­зон пол­но­цен­ная ох­ра­на эко­сис­те­мы та­ко­го ма­лень­ко­го за­по­вед­ни­ка, как Ка­мен­ные мо­ги­лы, не­воз­мож­на. Не­об­хо­ди­мо зап­ре­тить экс­кур­сии по тер­ри­то­рии за­по­вед­ни­ка» (87).


Днеп­ро­вс­ко-Орельс­кий за­по­вед­ник


В Днеп­ро­вс­ко-Орельс­ком за­по­вед­ни­ке, из-за соз­дан­ных ту­рис­ти­чес­ких марш­ру­тов, пе­рес­та­ли гнез­дить­ся квак­вы и в гу­щу ле­са пе­ре­се­ли­лись ор­ла­ны (88).


За­по­вед­ник Шуль­ган-Таш


В 1962 г. Ка­по­ву пе­ще­ру за­по­вед­ни­ка Шуль­ган-Таш по­се­ти­ло ог­ра­ни­чен­ное ко­ли­че­ст­во ту­рис­тов, но это­го ока­за­лось дос­та­точ­но, что­бы на­нес­ти ей су­ще­ст­вен­ный вред. Ту­рис­ты, уз­нав­шие онас­каль­ных ри­сун­ках па­ле­о­ли­ти­чес­ко­го че­ло­ве­ка, пы­та­лись рас­смот­реть их при по­мо­щи смо­ля­ных фа­ке­лов, что ед­ва не при­ве­ло к ут­ра­те это­го ис­то­ри­чес­ко­го и куль­тур­но­го уни­ку­ма. Нас­каль­ные ри­сун­ки для сво­ей сох­ран­нос­ти тре­бу­ют осо­бых ус­ло­вий. Здесь при­об­ре­та­ет важ­ное зна­че­ние пос­то­ян­ная тем­пе­ра­ту­ра, влаж­ность, ско­рость дви­же­ния воз­ду­ха. Спе­ци­аль­ные ис­сле­до­ва­ния до­ка­за­ли не­об­хо­ди­мость соб­лю­де­ния аб­со­лют­но­го за­по­вед­но­го ре­жи­ма пе­ще­ры и не­воз­мож­ность экс­кур­сий в за­лах с ри­сун­ка­ми (83).


Ка­ра­да­гс­кий за­по­вед­ник


Че­рез се­ре­ди­ну Ка­ра­да­гс­ко­го за­по­вед­ни­ка в Кры­му про­ло­же­на эко­ло­ги­чес­кая тро­па, име­ю­щая в не­ко­то­рых мес­тах бе­тон­ные сту­пень­ки. Дли­тель­ность экс­кур­сии — 3 ча­са. Ле­том в день поней про­хо­дит до 1 тыс. че­ло­век. С ап­ре­ля по сен­тябрь 2010 г. за­по­вед­ник по­се­ти­ло 10950 экс­кур­сан­тов. В не­ко­то­рых мес­тах эко­ло­ги­чес­кая тро­па прев­ра­ти­лась в нас­то­я­щую про­се­лоч­ную до­ро­гу до 4 м в ши­ри­ну. Кру­гом мно­го му­со­ра. Толь­ко в на­ча­ле мая 2010 г. за­по­вед­ник по­се­ти­ло 10 экс­кур­сий (все­го бо­лее 200 че­ло­век). Приб­реж­ную ак­ва­то­рию бо­роз­ди­ли экс­кур­си­он­ные ка­те­ра.За от­дель­ную пла­ту ту­рис­там раз­ре­ша­ют ку­пать­ся. И это в то вре­мя, ког­да в за­по­вед­ных ска­лах гнез­ди­лись и вы­ра­щи­ва­ли птен­цов крас­нок­ниж­ные пти­цы — сап­сан, ба­ла­бан, хох­ла­тый бак­лан.
Как по­ка­за­ла про­вер­ка Ки­евс­ким эко­ло­го-куль­тур­ным цент­ром, ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей за­по­вед­ни­ка в ком­мер­чес­ких це­лях соз­да­на так на­зы­ва­е­мая «морс­кая тро­па», по ко­то­рой в за­по­вед­нойморс­кой ак­ва­то­рии, в 10–15 м от скал за­по­вед­ни­ка, ка­та­ют экс­кур­сан­тов на ка­те­рах. При этом аб­со­лют­но не учи­ты­ва­ет­ся тот факт, что бе­ре­га и приб­реж­ная ак­ва­то­рия Ка­ра­да­га яв­ля­ют­ся мес­то­оби­та­ни­ем не ме­нее 11 ви­дов поз­во­ноч­ных жи­вот­ных, вне­сен­ных в Крас­ную кни­гу Ук­ра­и­ны и МСОП. Так, здесь на­хо­дит­ся вто­рая по чис­лен­нос­ти в Кры­му ко­ло­ния крас­нок­ниж­но­го хох­ла­то­го бак­ла­на и круп­ные ко­ло­нии ру­кок­ры­лых.
Морс­кие экс­кур­сии на­чи­на­ют­ся в мае–ию­не, ког­да пти­цы на­си­жи­ва­ют клад­ки и вы­ка­рм­ли­ва­ют птен­цов. Пик экс­кур­си­он­но­го прес­са при­хо­дит­ся на июль и ав­густ, ког­да мо­ло­дые хох­ла­тыебак­ла­ны кон­це­нт­ри­ру­ют­ся в мес­тах гнез­до­ва­ния, а в ко­ло­ни­ях ле­ту­чих мы­шей про­ис­хо­дит рож­де­ние и вы­ка­рм­ли­ва­ние де­те­ны­шей. Ин­тен­сив­ность дви­же­ния по за­по­вед­ной ак­ва­то­рииле­том сос­тав­ля­ет 30 экс­кур­сий в час, од­нов­ре­мен­но в ней по­рой на­хо­дит­ся 11 и бо­лее су­дов. Ле­та­ют так­же мо­то­дель­тап­ла­ны. Все это не­га­тив­но ска­зы­ва­ет­ся на ред­ких ви­дах жи­вот­ных. Нап­ри­мер, ес­ли в 2004 г. здесь гнез­ди­лось 460 хох­ла­тых бак­ла­нов, то в 2005 г. — 250.
Ка­ра­да­гс­кий при­род­ный за­по­вед­ник, в на­ру­ше­ние ст. 16 За­ко­на «О при­род­но-за­по­вед­ном фон­де Ук­ра­и­ны» по­лу­чал не­за­кон­ные ли­ми­ты Минп­ри­ро­ды Ук­ра­и­ны на ка­та­ние лю­дей по за­по­вед­ной ак­ва­то­рии на ко­раб­лях и мо­тор­ных лод­ках (пе­ред­ви­же­ние ме­ха­ни­чес­ких транс­по­рт­ных средств в при­род­ных за­по­вед­ни­ках зап­ре­ще­но). На этом ком­мер­сан­ты (вмес­те с ди­рек­ци­ей за­по­вед­ни­ка) за се­зон за­ра­ба­ты­ва­ли еже­год­но око­ло 25,5 млн. гри­вен. Как ста­ло из­ве­ст­но, сог­лас­но Про­ек­та ор­га­ни­за­ции тер­ри­то­рии Ка­ра­да­гс­ко­го за­по­вед­ни­ка, по­се­ще­ние в день морс­койак­ва­то­рии не долж­но пре­вы­шать 20 че­ло­век (то есть за день в за­по­вед­ной ак­ва­то­рии дол­жен проп­лы­вать все­го один ка­тер). При этом за­по­вед­ник в год долж­но по­се­тить не боль­ше 20 тыс. че­ло­век,из них 13 тыс. по­се­ща­ет за­по­вед­ник по су­ше, а 7 тыс. — по мо­рю.
Од­на­ко, по на­шим подс­че­там ока­за­лось, что в лет­нее вре­мя по за­по­вед­ной ак­ва­то­рии в день проп­лы­ва­ет око­ло 135 ка­те­ров, ко­то­рые пе­ре­во­зят око­ло 2700 че­ло­век. To есть ли­мит по­се­ще­ния мо­рем пре­вы­ша­ет­ся в 135 раз (!). При этом за­по­вед­ник за год по­се­ща­ет не 20 тыс. че­ло­век, как за­пи­са­но в Про­ек­те ор­га­ни­за­ции тер­ри­то­рии и вы­да­ва­е­мых ли­ми­тах, а в 10 раз боль­ше, тo есть до 200тыс. лю­дей.


Крымс­кий за­по­вед­ник


Ниж­нее пла­то Ча­тыр­да­га, частью вхо­дя­щее в за­по­вед­ник, ни­как не ох­ра­ня­ет­ся. Нет анш­ла­гов, не вид­но ох­ра­ны, не пе­ре­ко­па­ны до­ро­ги. Все за­по­вед­ное пла­то ис­пещ­ре­но грун­то­вы­ми до­ро­га­ми, на ко­то­рых вид­ны све­жие сле­ды от ко­лес джи­пов. По пла­то пе­ри­о­ди­чес­ки пе­ре­ме­ща­ют­ся ту­рис­ты и за­го­то­ви­те­ли ле­ка­р­ствен­ных трав. В од­ной карс­то­вой впа­ди­не бы­ли об­на­ру­же­нысле­ды не­за­кон­но­го рытья про­хо­да в пе­ще­ру. На тер­ри­то­рии за­по­вед­ни­ка на­хо­дит­ся пе­ще­ра Мра­мор­ная, не­за­кон­но обо­ру­до­ван­ная для мас­со­во­го по­се­ще­ния ту­рис­ти­чес­кой фир­мой«Оникс-тур» (г. Сим­фе­ро­поль).
Воз­ле пе­ще­ры на зем­лях за­по­вед­ни­ка не­за­кон­но раз­ме­ща­ет­ся це­лая де­рев­ня для ту­рис­тов — око­ло 30 до­ми­ков для их про­жи­ва­ния, ас­фаль­ти­ро­ван­ная пар­ков­ка для ма­шин, хозб­лок. В зим­неевре­мя ря­дом, на за­по­вед­ной тер­ри­то­рии, действу­ет гор­нолыж­ная трас­са с бу­гель­ным подъ­ем­ни­ком и ка­та­ни­ем на сне­го­хо­дах. Вся эта инф­ра­ст­рук­ту­ра име­ет опас­ную тен­ден­цию к рас­ши­ре­нию по за­по­вед­ной тер­ри­то­рии.
Ря­дом на­хо­дя­щу­ю­ся в за­по­вед­ни­ке пе­ще­ру «Трехг­лаз­ку» «Оникс-Тур» отк­рыл для по­се­ще­ния в ию­не 2010 г. В пе­ще­ру ве­дет же­лез­ная лест­ни­ца, име­ет­ся кас­са по про­да­же би­ле­тов, ус­та­нов­ленту­а­лет (при этом сле­ду­ет до­ба­вить, что се­ле­вые по­то­ки уже не раз ло­ма­ли здесь ус­та­нов­лен­ное обо­ру­до­ва­ние для спус­ка в пе­ще­ру).
К не­о­бо­ру­до­ван­ной пе­ще­ре «Ты­ся­че­го­ло­вая», на­хо­дя­щей­ся так­же в за­по­вед­ни­ке, ве­дет хо­ро­шо про­би­тая тро­па, кру­гом ва­ля­ют­ся пус­тые бу­тыл­ки. У дру­гой пе­ще­ры — «Хо­лод­ная», вид­нысра­зу че­ты­ре тро­пы. Кру­гом мно­го му­со­ра, вход пе­ще­ры за­га­жен фе­ка­ли­я­ми ту­рис­тов. У гро­та «Ове­чий» («Вол­чий») вид­ны сле­ды от кост­ров, ле­жат на­руб­лен­ные вет­ки бу­ков. Нем­но­гим даль­ше,то­же на тер­ри­то­рии за­по­вед­ни­ка, рас­по­ло­жен учеб­ный центр спе­ле­о­ло­гов «Ту­рис­ти­чес­кий при­ют».


Ял­ти­нс­кий гор­но-лес­ной за­по­вед­ник


На тер­ри­то­рии Ай-Пет­ри­нс­кой яй­лы, вхо­дя­щей в за­по­вед­ник, не­да­ле­ко от верх­не­го вы­хо­да с ка­нат­ной до­ро­ги, име­ют­ся три обо­ру­до­ван­ные для по­се­ще­ния лю­дей пе­ще­ры — Ял­ти­нс­кая,Трехг­лаз­ка и Ге­о­фи­зи­чес­кая. Зи­мой для по­се­ще­ния бы­ла отк­ры­та толь­ко Ге­о­фи­зи­чес­кая. Воз­ле пе­щер мно­го пе­ше­ход­ных до­ро­жек, му­со­ра, воз­ле каж­дой ус­та­нов­ле­на кас­са для про­да­жи би­ле­тов и лест­ни­ца для вхо­да в пе­ще­ру. В сред­нем за год эти пе­ще­ры по­се­ща­ет до 30 тыс. че­ло­век. Вмес­те с тем за­по­вед­ник не име­ет ли­ми­тов и раз­ре­ше­ний на про­ве­де­ние экс­кур­си­он­ной ра­бо­тыв пе­ще­рах.
В пе­ще­ре Ге­о­фи­зи­чес­кая, отк­ры­той сов­сем не­дав­но — в 2011 г., ус­та­нов­ле­ны бе­тон­ные по­лы, 30-мет­ро­вая лест­ни­ца для спус­ка в пе­ще­ру, из-за элект­ри­чес­ко­го ос­ве­ще­ния на­ча­ли рас­ти мхи или­шай­ни­ки. При вхо­де в пе­ще­ру Трехг­лаз­ка на­ри­со­ва­ны на ска­ле гла­за.
На зуб­цах Ай-Пет­ри ту­рис­ти­чес­кой фир­мой «Krm tour» не­за­кон­но, без ка­ких-ли­бо ли­ми­тов и раз­ре­ше­ний от го­су­да­р­ствен­ных эко­ло­ги­чес­ких служб, в 2013 г. со­ору­жен «Ве­ре­воч­ный парк», предс­тав­ля­ю­щий со­бой ус­та­нов­лен­ные меж­ду скал две ве­ре­воч­ные лест­ни­цы и пло­щад­ку для прыж­ков со ска­лы. Здесь же, от зуб­цов Ай-Пет­ри до пе­ще­ры Ял­ти­нс­кая на рас­сто­я­нии бо­лее 1 км не­за­кон­но бы­ла про­тя­ну­та по воз­ду­ху «тар­зан­ка» для плат­но­го ка­та­ния экс­кур­сан­тов.
По­се­ща­е­мые объ­ек­ты на Ай-Пет­ри — сос­на-са­мо­лет, зуб­цы Ай-Пет­ри и бу­ко­вая ро­ща предс­тав­ля­ют со­бой дег­ра­ди­ру­ю­щие из-за ту­риз­ма при­род­ные объ­ек­ты, кру­гом мас­са му­со­ра, на рас­ту­щих сос­нах за­вя­за­ны по­се­ти­те­ля­ми тряп­ки и сал­фет­ки, лес­ная подс­тил­ка унич­то­же­на, на ска­лах вид­ны над­пи­си, кру­гом эро­зи­он­ные про­цес­сы, мас­са тро­пи­нок. Кро­ме это­го зуб­цы Ай-Пет­ри исо­сед­них гор не­за­кон­но ис­поль­зу­ют­ся ска­ло­ла­за­ми. Здесь так­же не­за­кон­но уст­ра­и­ва­ют­ся по­ле­ты на мо­топ­ла­нах (дель­тап­ла­нах). 1000-лет­ний тис, рас­ту­щий в бу­ко­вой ро­ще, пос­то­ян­но «об­ни­ма­ет­ся» ту­рис­та­ми, из-за это­го он ли­шил­ся ко­ры и его дре­ве­си­на от­по­ли­ро­ва­на от мно­го­чис­лен­ных при­кос­но­ве­ний лю­дей до блес­ка. Уни­каль­ное де­ре­во не име­ет ог­раж­де­ния.
Мис­хо­рс­кая (Ко­ре­и­зс­кая) тро­па, на­хо­дя­ща­я­ся в за­по­вед­ни­ке, не­да­ле­ко от верх­не­го вы­хо­да ка­нат­ной до­ро­ги, под­вер­же­на эро­зии, кру­гом мас­са му­со­ра, по ней вниз съ­ез­жа­ют на гор­ных ве­ло­си­пе­дах и уст­ра­и­ва­ют­ся со­рев­но­ва­ния по «да­ун­хил­лу» (спуск вниз). В 2012 г. эти со­рев­но­ва­ния бы­ли уст­ро­е­ны в мае (се­зон ти­ши­ны), в их ор­га­ни­за­ции при­нял учас­тие и сам за­по­вед­ник.Пас­порт дан­ной тро­пы как ве­ло­си­пед­ной был ут­ве­рж­ден мест­ным Ми­нис­те­р­ством об­ра­зо­ва­ния. Ор­га­ни­зо­ва­на дан­ная тро­па ту­рис­ти­чес­кой фир­мой «ОО «Фли­райт».
Вся за­по­вед­ная Ай-Пет­ри­нс­кая яй­ла пе­ре­ре­за­на мно­го­чис­лен­ны­ми ав­то­мо­биль­ны­ми до­ро­га­ми, в осен­нюю по­ру мно­го­чис­лен­ные гриб­ни­ки здесь со­би­ра­ют гри­бы. Ох­ра­ны нет ни­ка­кой. Наза­по­вед­ной Ай-Пет­ри­нс­кой яй­ле вид­ны сле­ды мно­го­чис­лен­ных за­ез­дов ма­шин и се­но­ко­сов.
Вдоль ав­то­мо­биль­ной до­ро­ги, иду­щей че­рез за­по­вед­ную яй­лу, по вы­би­той грун­тов­ке мест­ные ком­мер­сан­ты ка­та­ют же­ла­ю­щих на ба­ги, квад­ра­цик­лах, зи­мой — на сне­го­хо­дах. По всей Яй­ле отэтих ка­та­ний сто­ит гро­хот. В лет­нее вре­мя у верх­не­го вы­хо­да ка­нат­ной до­ро­ги на­хо­дят­ся фо­тог­ра­фы с ди­ки­ми жи­вот­ны­ми, пред­ла­га­ю­щие не­за­кон­ные ус­лу­ги по фо­тог­ра­фи­ро­ва­нию. Ад­ми­ни­ст­ра­ция за­по­вед­ни­ка не об­ра­ща­ет на это ни­ка­ко­го вни­ма­ния. По за­по­вед­ной Ай-Пет­ри­нс­кой яй­ле лю­дей ка­та­ют так­же на ло­ша­дях. Ши­ри­на вы­би­той ко­ня­ми до­рож­ки дос­ти­га­ет 50–100 м.
Зи­мой все за­по­вед­ное пла­то утоп­та­но сан­ны­ми и лыж­ны­ми сле­да­ми, кру­гом с мощ­ным ре­вом про­но­сят­ся сне­го­хо­ды, ка­та­ю­щие пуб­ли­ку. За нес­коль­ко ча­сов на­ми бы­ло об­на­ру­же­но око­ло 20сне­го­хо­дов. Мес­та по­са­док на сне­го­хо­ды — тур­ба­за Кич­ки­нэ, Ме­те­ос­тан­ция и Верх­ний вы­ход из Ка­нат­ной до­ро­ги. В райо­не тур­ба­зы Кич­ки­нэ име­ет­ся три лыж­ные трас­сы дли­ной от 80 до 200 м.,на ко­то­рых бы­ло от­ме­че­но око­ло 100 лыж­ни­ков. Все­го же за зим­ний се­зон на за­по­вед­ном Ай-Пет­ри­нс­ком пла­то не­за­кон­но ка­та­ет­ся до 4 тыс. че­ло­век. Про­кат лыж ор­га­ни­зо­ван на тур­ба­зе Кич­ки­нэ и на Ме­те­ос­тан­ции. На лыж­ных трас­сах не­за­кон­но действу­ет 3 бу­гель­ных подь­ем­ни­ка, ко­то­рые ус­та­нав­ли­ва­ют­ся в 10 ча­сов ут­ра каж­дый день. Лыж­ни­ки жгут в ле­су на трас­се кост­ры, жа­рят шаш­лы­ки, взры­ва­ют пи­тар­ты.


Ка­зан­ти­пс­кий за­по­вед­ник


Ка­зан­ти­пс­кий за­по­вед­ник предс­тав­ля­ет со­бой са­мый нас­то­я­щий про­ход­ной двор. В не­боль­шом за­по­вед­ни­ке, име­ю­щем вмес­те с ак­ва­то­ри­ей все­го 450 га, име­ет­ся бо­лее 50 раз­лич­ных до­рог. Вза­по­вед­ник пос­то­ян­но за­ез­жа­ют ав­то­мо­би­ли с от­ды­ха­ю­щи­ми, име­ют­ся офи­ци­аль­ные, кон­ные и ве­ло­си­пед­ные экс­кур­си­он­ные марш­ру­ты, что на­ру­ша­ет ст. 16 За­ко­на «О при­род­но-за­по­вед­ном фон­де Ук­ра­и­ны», зап­ре­ща­ю­щую в при­род­ных за­по­вед­ни­ках про­езд ме­ха­ни­чес­ких транс­по­рт­ных средств, а так­же про­гон сельс­ко­хо­зяй­ствен­ных жи­вот­ных. Ле­том на пля­жах за­по­вед­ни­ка пол­но от­ды­ха­ю­щих, ко­то­рые при­ез­жа­ют сю­да на ма­ши­нах ку­пать­ся, ста­вить па­лат­ки, за­го­рать, ло­вить ры­бу, жечь кост­ры и ос­тав­лять му­сор.
От­дых ту­рис­тов про­во­дит­ся под ви­дом «эко­ло­го-прос­ве­ти­тельс­кой ра­бо­ты», ког­да Минп­ри­ро­дой Ук­ра­и­ны ут­ве­рж­да­лись ли­ми­ты на по­се­ще­ние за­по­вед­ни­ка 60 че­ло­век ежед­нев­но, то естьприб­ли­зи­тель­но 10 тыс. че­ло­век в год. При этом дан­ные ли­ми­ты зна­чи­тель­но пре­вы­ша­ют­ся. Кро­ме это­го Минп­ри­ро­дой Ук­ра­и­ны не­за­кон­но ут­ве­рж­да­лись ли­ми­ты на про­ве­де­ние морс­кихэкс­кур­сий (11 су­дов по пять раз в день) в за­по­вед­ной ак­ва­то­рии, что так­же на­ру­ша­ло ст. 16 За­ко­на «О при­род­но-за­по­вед­ном фон­де Ук­ра­и­ны», зап­ре­ща­ю­щей пе­ред­ви­же­ние в за­по­вед­ни­ке ме­ха­ни­чес­ких транс­по­рт­ных средств. По по­се­ще­ни­ям лю­дей за­по­вед­ник за­ни­ма­ет вто­рое мес­то сре­ди при­род­ных за­по­вед­ни­ков — 22,2 чел/га, что яв­ля­ет­ся очень опас­ным для при­ро­ды за­по­вед­ни­ка.
Шлаг­ба­у­мы, сто­я­щие на въ­ез­де в за­по­вед­ник бес­по­лез­ны, так как ав­то­мо­би­ли их объ­ез­жа­ют, а ка­на­вы, от­де­ля­ю­щей за­по­вед­ник, не су­ще­ст­ву­ет. Ох­ра­на за­по­вед­ни­ка по­яв­ля­ет­ся в за­по­вед­ни­ке толь­ко с мая по ав­густ, оби­ле­чи­вая от­ды­ха­ю­щих под ви­дом «эко­ло­го-прос­ве­ти­тельс­кой ра­бо­ты». В ос­таль­ные по­ры го­да ох­ра­ны в за­по­вед­ни­ке нет.


Опукс­кий за­по­вед­ник


Опукс­кий за­по­вед­ник прев­ра­щен в один боль­шой пляж для от­ды­ха­ю­щих, где они ку­па­ют­ся (здесь есть да­же ну­дис­ты), ста­вят па­лат­ки, за­го­ра­ют, ло­вят ры­бу, жгут кост­ры. Кро­ме это­го в за­по­вед­ни­ке боль­шое ко­ли­че­ст­во до­рог (око­ло двух де­сят­ков). Минп­ри­ро­ды Ук­ра­и­ны ут­ве­рж­да­ла за­по­вед­ни­ку ли­мит на очень боль­шое ко­ли­че­ст­во по­се­ти­те­лей (20 тыс. че­ло­век в год), од­на­ко наса­мом де­ле их при­хо­дит в за­по­вед­ник го­раз­до боль­ше. За­по­вед­ник за­ни­мал сре­ди всех при­род­ных за­по­вед­ни­ков 3 мес­то по ко­ли­че­ст­ву лю­дей (13 че­ло­век/га). Кро­ме это­го Минп­ри­ро­дой Ук­ра­и­ны, в на­ру­ше­ние ст. 16 За­ко­на «О при­род­но-за­по­вед­ном фон­де Ук­ра­и­ны», вы­да­ва­лись ли­ми­ты на ка­та­ние лю­дей на ка­те­рах в за­по­вед­ной ак­ва­то­рии (19 плавс­редств в день). Не­ред­ко ка­та­ю­щи­е­ся на ка­те­рах за­ни­ма­ют­ся дай­вин­гом.
В за­по­вед­ни­ке не­ред­ко про­ис­хо­дят са­мо­воль­ные гон­ки на джи­пах и ве­ло­си­пе­дах. Ав­то­мо­би­ли спо­кой­но за­ез­жа­ют в за­по­вед­ник, объ­ез­жая шлаг­ба­у­мы, так как за­по­вед­ные гра­ни­цы не пе­рек­ры­ты ка­на­ва­ми. Ох­ра­на за­по­вед­ни­ка при­су­т­ству­ет в за­по­вед­ни­ке толь­ко в лет­нее вре­мя, оби­ле­чи­вая пляж­ни­ков и дру­гих от­ды­ха­ю­щих под ви­дом «эко­ло­го-прос­ве­ти­тельс­кой ра­бо­ты».В дру­гое вре­мя го­да ее нет и за­по­вед­ник пре­дос­тав­лен сам се­бе.
В за­по­вед­ни­ке име­ют­ся ка­ме­но­лом­ни, где ле­том на­хо­дит­ся од­на из 10 са­мых круп­ных ма­те­ри­нс­ких ко­ло­ний ле­ту­чих мы­шей (Крас­ная кни­га Ук­ра­и­ны). Об­щее их ко­ли­че­ст­во дос­ти­га­ет 5–8тыс. экз. В теп­лый пе­ри­од го­да ле­ту­чие мы­ши здесь разм­но­жа­ют­ся и вы­ра­щи­ва­ют по­то­м­ство. Не­ко­то­рое ко­ли­че­ст­во ле­ту­чих мы­шей ос­та­ет­ся здесь и на зи­мов­ку.
Ка­ме­но­лом­ни яв­ля­ют­ся мес­том мас­со­во­го па­лом­ни­че­ст­ва ту­рис­тов. Ту­рис­ты пу­га­ют ле­ту­чих мы­шей шу­мом, све­том мо­биль­ных телефонов и фо­то­вс­пыш­ка­ми.
Из-за пос­то­ян­но­го стрес­са сам­ки ле­ту­чих мы­шей в ис­пу­ге ски­ды­ва­ют с се­бя де­те­ны­шей, и они гиб­нут под са­по­га­ми ту­рис­тов или от зу­бов крыс и ли­сиц. Все это ве­дет к сок­ра­ще­нию чис­лен­нос­тиэтих ред­ких жи­вот­ных. Вмес­то то­го, что­бы зак­рыть вхо­ды в ка­ме­но­лом­ни ре­шет­ка­ми, за­по­вед­ник ор­га­ни­зо­вы­ва­ет экс­кур­сии к ка­ме­но­лом­ням. В нас­то­я­щее вре­мя часть за­лов ка­ме­но­ло­мень обо­ру­до­ва­ны в при­то­ны для ту­рис­тов.
На го­ре Опук в за­по­вед­ни­ке име­ет­ся од­но из двух в Ук­ра­и­не (Опук и Тар­хан­кут) ко­ло­ни­аль­ных по­се­ле­ний еще од­но­го ви­да жи­вот­ных, за­не­сен­но­го в Крас­ную кни­гу Ук­ра­и­ны — ро­зо­во­госквор­ца. Эта пти­ца гнез­дит­ся и вы­во­дит птен­цов в ию­не–ию­ле, в то вре­мя, ког­да по го­ре Опук пе­ре­ме­ща­ет­ся ог­ром­ное ко­ли­че­ст­во оби­ле­чен­ных под ви­дом «эко­ло­го-экс­кур­си­он­ной ра­бо­ты»экс­кур­сан­тов. Пос­то­ян­ный стресс не­га­тив­но ска­зы­ва­ет­ся на ко­ло­нии ро­зо­во­го сквор­ца.


До­ли­на нар­цис­сов Кар­па­тс­ко­го за­по­вед­ни­ка


Во вре­мя цве­те­ния нар­цис­сов ежед­нев­но в До­ли­ну нар­цис­сов при­ез­жа­ет око­ло 3–4 тыс. ту­рис­тов. Вся эта тол­па пе­ред­ви­га­ет­ся по до­рож­кам в До­ли­не, за­хо­дит на спе­ци­аль­но сде­лан­ные по­мос­ты для ос­мот­ра, но оп­ре­де­лен­ная часть лю­дей, нес­мот­ря на анш­ла­ги и заг­раж­де­ния, са­мо­воль­но не­за­кон­но за­хо­дит в До­ли­ну, где фо­тог­ра­фи­ру­ет­ся, са­дит­ся на цве­ты или уст­ра­и­ва­ет по­си­дел­ки. До­ли­ну ох­ра­ня­ет 4 ра­бот­ни­ка за­по­вед­ни­ка, ко­то­рые в ос­нов­ном при по­мо­щи гром­ко­го­во­ри­те­лей вы­го­ня­ют лю­дей из До­ли­ны. Это не ра­бот­ни­ки служ­бы ох­ра­ны за­по­вед­ни­ка, и про­то­ко­лы ник­то на на­ру­ши­те­лей не сос­тав­ля­ет. Кру­гом на мес­тах цве­те­ния нар­цис­сов вид­ны вы­топ­тан­ные по­се­ти­те­ля­ми до­рож­ки. Все­го за 20 дней цве­те­ния нар­цис­сов в До­ли­ну при­ез­жа­етпри­мер­но 30–35 тыс. че­ло­век, с ко­то­ры­ми спра­вить­ся са­мос­то­я­тель­но ра­бот­ни­ки за­по­вед­ни­ка не в си­лах. Ос­нов­ной нап­лыв при­ез­жих слу­ча­ет­ся на 1 и 9 мая. Кро­ме это­го у вхо­да в До­ли­нугруп­па мест­ных под­ро­ст­ков не­за­кон­но про­да­ет сор­ван­ные нар­цис­сы.


За­по­вед­ник
Ме­до­бо­ры


На ту­рис­ти­чес­ких марш­ру­тах в Пу­щу от­шель­ни­ка и на го­ре Бо­хит мно­го му­со­ра, вид­ны сле­ды кост­ров.
Каль­ми­у­с­ское от­де­ле­ние Ук­ра­и­нс­ко­го степ­но­го за­по­вед­ни­ка


Кру­гом мас­са на­ез­жен­ных до­рог, сле­дов от пик­ни­ков и кост­рищ, мно­го му­со­ра, ос­тав­лен­но­го от­ды­ха­ю­щи­ми. Ни один за­езд в за­по­вед­ник не ог­ра­ни­чен шлаг­ба­у­мом, прак­ти­чес­ки нет анш­ла­гов.Нами об­на­ру­же­но все­го два анш­ла­га, к то­му же не­ус­та­нов­лен­но­го об­раз­ца.
Те­бер­ди­нс­кий за­по­вед­ник


«Пост­рой­ки ту­рис­ти­чес­ко­го комп­лек­са «Дом­бай», аль­пийс­ких ла­ге­рей, тур­баз, пре­бы­ва­ние боль­шой мас­сы лю­дей на тер­ри­то­рии за­по­вед­ни­ка слу­жат при­чи­ной вы­тес­не­ния ту­ров с за­ни­ма­е­мых тер­ри­то­рий, от­ри­ца­тель­но вли­я­ет на их восп­ро­из­во­д­ство» — пи­шет зо­олог Г.А. Бо­бырь (98).


Кар­па­тс­кий за­по­вед­ник


Из-за эко­ту­риз­ма по­я­ви­лись ту­рис­ти­чес­кие тро­пин­ки в мес­тах, где про­из­рас­та­ют ред­кие рас­те­ния. Ту­рис­ты не­од­нок­рат­но сры­ва­ли цве­ты ро­до­де­нд­ро­на, нар­цис­сов, ане­мо­нов, лес­ной ли­лии (45).


Бе­ре­зи­нс­кий за­по­вед­ник


В Бе­ре­зи­нс­ком за­по­вед­ни­ке все пос­тав­ле­но на за­ра­ба­ты­ва­ние де­нег от эко­ту­риз­ма (он уже при­но­сит 40 % до­хо­да). Пла­ни­ру­ет­ся в даль­ней­шем ре­а­ли­зо­вать та­кие ан­ти­э­ко­ло­ги­чес­кие про­ек­ты как стро­и­тель­ство пе­ше­ход­ной тро­пы в кро­нах де­ревь­ев, уст­рой­ство на озе­рах пла­ва­ю­щих до­ми­ков с мо­тор­чи­ка­ми для ту­рис­тов, ве­ло­си­пед­ные ту­ры и бай­да­роч­ные спла­вы (157).
Го­ло­се­евс­кий на­ци­о­наль­ный парк


При ор­га­ни­за­ции ве­ло­си­пед­ной трас­сы воз­ле пру­да око­ло мо­нас­ты­ря бы­ли унич­то­же­ны мес­та про­из­рас­та­ния крас­нок­ниж­ных ор­хи­дей.


На­ци­о­наль­ный парк Си­не­вир


Мас­са му­со­ра пос­ле ту­рис­тов на­хо­дит­ся на Си­не­ви­рс­ком пе­ре­ва­ле и воз­ле озе­ра Си­не­вир, где его за­ка­пы­ва­ют в ямы.
2. Кри­ми­на­ли­за­ция кол­лек­ти­ва за­по­вед­ни­ка


При ор­га­ни­за­ции эко­ту­риз­ма в ОПТ нель­зя иг­но­ри­ро­вать та­кие че­ло­ве­чес­кие по­ро­ки как алч­ность и жад­ность. Серь­ез­ным ар­гу­мен­том про­тив ком­мер­чес­ко­го эко­ту­риз­ма в за­по­вед­ни­ках яв­ля­ет­ся опас­ность кри­ми­на­ли­за­ции кол­лек­ти­ва за­по­вед­ни­ка. Эта опас­ность осо­бен­но воз­рас­та­ет по той при­чи­не, что на­ши за­по­вед­ни­ки не­ред­ко возг­лав­ля­ют­ся да­ле­ки­ми от за­по­вед­но­годе­ла, не­чис­ты­ми на ру­ку хо­зяй­ствен­ни­ка­ми.
При­во­дим нес­коль­ко при­ме­ров.


Ка­ра­да­гс­кий за­по­вед­ник


В этом за­по­вед­ни­ке часть сот­руд­ни­ков яв­ля­лась предп­ри­ни­ма­те­ля­ми. Ор­га­ни­зо­ван­ные ими ком­мер­чес­кие струк­ту­ры скры­ва­ли ко­ли­че­ст­во ту­рис­тов и за­ра­бо­ток. Все это при­ве­ло не толь­кок дег­ра­да­ции при­род­ных эко­сис­тем за­по­вед­ни­ка, но и кри­ми­на­ли­за­ции кол­лек­ти­ва и пос­то­ян­ным конф­лик­там внут­ри не­го.
Сот­руд­ник Ка­ра­да­гс­ко­го за­по­вед­ни­ка Л.П. Ми­ро­но­ва пи­шет: «В сре­де сот­руд­ни­ков за­по­вед­ни­ка в этот пе­ри­од осо­бо ост­ро про­я­ви­лось на­ли­чие слу­чай­ных лю­дей, не­дос­та­точ­но нрав­ствен­ных, не по­ни­ма­ю­щих идей за­по­вед­но­го де­ла, не раз­де­ля­ю­щих его иде­о­ло­гию и за­ло­жен­ные в ней прин­ци­пы, восп­ри­ни­ма­ю­щих за­по­вед­ник как мес­то пост­ро­е­ния собствен­ной карь­е­ры или ис­точ­ник обо­га­ще­ния» (117).


За­по­вед­ник Ост­ров Вран­ге­лЯ


«В 2004 и 2005 го­дах за­по­вед­ник по­се­щал кру­из­ный ле­до­кол «Ка­пи­тан Хлеб­ни­ков» с иност­ран­ны­ми ту­рис­та­ми на бор­ту. Оп­ла­та рек­ре­а­ци­он­ных ус­луг, ко­то­рую за­по­вед­ник по­лу­ча­ет за при­ем та­ких кру­и­зов на ост­ро­ве, сос­тав­ля­ет 156000 руб­лей с каж­до­го ле­до­ко­ла. Эти сред­ства долж­ны пе­ре­во­дить­ся на вне­бюд­жет­ный счет за­по­вед­ни­ка, и во всех пре­ды­ду­щих ана­ло­гич­ных слу­ча­ях так и де­ла­лось, од­на­ко за по­се­ще­ние за­по­вед­ни­ка «Ка­пи­та­ном Хлеб­ни­ко­вым» в 2004 го­ду день­ги на вне­бюд­жет­ный счет так и пос­ту­пи­ли» (27). А ско­рей все­го бы­ли раз­де­ле­ны меж­ду со­бойру­ко­во­ди­те­ля­ми за­по­вед­ни­ка.
Очень жаль, что к ру­ко­во­д­ству в за­по­вед­ном де­ле все ча­ще при­хо­дят клас­си­чес­кие тор­гов­цы, жи­ву­щие внут­ри нес­кон­ча­е­мой схе­мы «день­ги — то­вар — день­ги». Ни­ка­ких ре­аль­ных цен­нос­тей запре­де­ла­ми то­вар­но-де­неж­но­го об­ра­ще­ния, не­ред­ко с кри­ми­наль­ным душ­ком, не су­ще­ст­ву­ет, один лишь толь­ко пи­ар («экоп­рос­ве­ще­ние»), при­ла­га­е­мый к ком­мер­чес­ко­му обо­ро­ту. За­по­вед­ник для та­ких тор­го­вых лю­дей — ис­точ­ник корм­ле­ния, во­ро­в­ства, а не объ­ект слу­же­ния.


Кар­па­тс­кий за­по­вед­ник


Про­ис­хо­дят де­неж­ные ма­хи­на­ции во вре­мя по­се­ще­ния До­ли­ны нар­цис­сов экс­кур­сан­та­ми. Со взрос­лых по­се­ти­те­лей бе­рут день­ги как с де­тей, но би­ле­тов им не вы­да­ют. По­лу­чен­ные день­гиидут не в за­по­вед­ник, а в кар­ман кас­си­ров за­по­вед­ни­ка и тех кто их прикры­ва­­ет. В ито­ге за 20 дней мая 2014 г. в До­ли­не нар­цис­сов был по­лу­чен до­ход от экс­кур­сий все­го на 205 тыс. гри­вен от 15 тыс.лю­дей, хо­тя по­се­ти­ло До­ли­ну нар­ци­сов в 2 ра­за боль­ше и вы­руч­ка долж­на быть то­же в 2 ра­за боль­ше.
3. Со­ци­аль­но-эко­но­ми­чес­кие из­де­рж­ки для мест­но­го на­се­ле­ния


В гор­ных, пус­тын­ных или лес­ных райо­нах лю­бой ту­ризм при­но­сит с со­бой ино­род­ное втор­же­ние в ве­ка­ми фор­ми­ро­вав­ший­ся в ус­ло­ви­ях от­но­си­тель­ной изо­ля­ции уни­каль­ный опыт, куль­ту­руне­боль­ших ту­зем­ных на­ро­дов, про­жи­ва­ю­щих на тер­ри­то­рии ОПТ. Не­ред­ко не­га­тив­ные эф­фек­ты воз­ни­ка­ют, ког­да мест­ные тра­ди­ции ста­но­вят­ся объ­ек­том ком­мер­ции, те­ря­ют свою чис­то­туи под­лин­ность (25).
Ту­рис­ти­чес­кая мо­но­ст­рук­ту­ра хо­зяй­ства при­во­дит к од­нос­то­рон­не­му раз­ви­тию спро­са на тру­до­вые ре­сур­сы, и тот, кто не хо­чет мыть та­рел­ки, дол­жен ис­кать счастья в дру­гих кра­ях (156).
Вред от ту­риз­ма мо­жет зак­лю­чать­ся в ут­ра­те куль­тур­ных цен­нос­тей, ком­мер­ци­а­ли­за­ции жиз­ни мест­но­го на­се­ле­ния, в опош­ле­нии тра­ди­ций, па­де­нии прес­ти­жа на­ци­о­наль­ных куль­тур, раз­ви­тии секс-ту­риз­ма и вы­во­зе ту­рис­та­ми куль­тур­ных цен­нос­тей. Оте­че­ст­вен­ные апо­ло­ге­ты эко­ту­риз­ма в за­по­вед­ни­ках и дру­гих ОПТ не­ред­ко обе­ща­ют рез­кий подъ­ем уров­ня жиз­ни мест­но­гона­се­ле­ния бла­го­да­ря раз­ви­тию эко­ту­риз­ма. Од­на­ко П. Игас и С. Мак Кул пре­дос­те­ре­га­ют: «Раз­ви­тие ту­риз­ма не­сет с со­бой рост спро­са на то­ва­ры, ус­лу­ги, инф­ра­ст­рук­ту­ру — гос­ти­ни­цы, рес­то­ра­ны и т.п. По ме­ре то­го, как рас­тет чис­ло ту­рис­тов, уве­ли­чи­ва­ют­ся и пот­реб­нос­ти в ба­зо­вых ус­лу­гах, та­ких как обес­пе­че­ние пра­во­по­ряд­ка, по­жар­ной бе­зо­пас­нос­ти, ме­ди­ци­нс­ко­го обс­лу­жи­ва­ния. Это при­во­дит к до­пол­ни­тель­ным рас­хо­дам и, воз­мож­но, к рос­ту мест­ных на­ло­гов. В не­ко­то­рых слу­ча­ях на­ло­ги ста­но­вят­ся столь вы­со­ки­ми, что на­се­ле­ние не в сос­то­я­нии про­жи­ватьв этой мест­нос­ти. Это про­ис­хо­дит в пер­вую оче­редь там, где до­хо­ды мест­но­го на­се­ле­ния ни­же, чем у по­се­ти­те­лей ОПТ. Нап­ри­мер, бо­га­тые иност­ран­ные ту­рис­ты, по­се­ща­ю­щие ОПТ в раз­ви­ва­ю­щих­ся стра­нах, мо­гут уви­деть свои эко­но­ми­чес­кие ин­те­ре­сы и по­лу­чить конт­роль или ку­пить мест­ный биз­нес. Так ту­ризм мо­жет при­вес­ти к рос­ту иност­ран­но­го вли­я­ния и по­вы­ше­ния сто­и­мос­ти нед­ви­жи­мос­ти.
Рост чис­ла по­се­ще­ний так­же оз­на­ча­ет по­вы­ше­ние рас­хо­дов на уп­рав­ле­ние ОПТ, так как по­яв­ля­ет­ся не­об­хо­ди­мость в уве­ли­че­нии чис­ла сот­руд­ни­ков и раз­ви­тии инф­рас­тук­ту­ры для обс­лу­жи­ва­ния ту­рис­тов» (25).
Сле­ду­ет осо­бо под­че­рк­нуть, что боль­шая часть до­хо­дов от ту­риз­ма все рав­но не до­хо­дит до мест­ных жи­те­лей (их за­би­ра­ют ком­мер­чес­кие струк­ту­ры), кро­ме это­го, ту­ризм раз­ру­ша­ет мест­ные об­щи­ны.
В пос­лед­нее вре­мя, бла­го­да­ря ак­тив­но лоб­би­ру­е­мо­му прин­ци­пу плат­но­го по­се­ще­ния, вна­ча­ле на­ци­о­наль­ные пар­ки, а за­тем за­по­вед­ни­ки встре­ча­ют ак­тив­ное неп­ри­я­тие мест­ных жи­те­лей. Ав­то­ри­тет за­по­вед­ни­ков и на­ци­о­наль­ных пар­ков стре­ми­тель­но па­да­ет. В гла­зах ту­рис­тов и мест­но­го на­се­ле­ния за­по­вед­ни­ки и на­ци­о­наль­ные пар­ки из при­ро­до­ох­ран­ных уч­реж­де­ний прев­ра­ща­ют­ся в су­гу­бо ком­мер­чес­кую струк­ту­ру, за­ни­ма­ю­щу­ю­ся, преж­де все­го, «вы­жи­ма­ни­ем» все­ми прав­да­ми и неп­рав­да­ми де­нег из по­се­ти­те­лей. Лю­дей все бо­лее воз­му­ща­ют бес­ко­неч­ные по­бо­ры.
4. На­ру­ше­ние при­ро­до­ох­ран­но­го за­ко­но­да­тель­ства


Ф.Р. Штиль­марк пи­сал: «Не толь­ко каж­дый под­лин­ный эко­лог, но и вся­кий юрист, зна­ю­щий на­ши за­ко­ны, подт­вер­дит тот неп­ре­лож­ный факт, что лю­бые ви­ды ту­риз­ма (в том чис­ле и «эко­ло­ги­чес­кий», хо­тя сам тер­мин «эко­ту­ризм» вы­зы­ва­ет боль­шие сом­не­ния) предс­тав­ля­ют со­вер­шен­но оп­ре­де­лен­ные фор­мы хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­нос­ти (…). Лю­бой ту­ризм в за­по­вед­ни­ках не­до­пус­тим и про­ти­во­ре­чит на­шим за­ко­нам, ибо там долж­ны прек­ра­щать­ся все фор­мы хо­зяй­ствен­но­го поль­зо­ва­ния…» (52).
С ним сог­ла­сен дру­гой вы­да­ю­щий­ся рос­сийс­кий спе­ци­а­лист в об­лас­ти ОПТ — д.б.н. А.А. На­си­мо­вич: «Мас­со­вый ту­ризм в за­по­вед­ни­ках, как про­ти­во­ре­ча­щий их ос­нов­ным за­да­чам, це­ле­со­об­раз­но зап­ре­тить, а ос­нов­ной по­ток его нап­ра­вить в при­род­ные (на­ци­о­наль­ные, на­род­ные) пар­ки…) (61) «Дол­гое вре­мя на за­по­вед­ни­ки воз­ла­га­ли так­же рек­ре­а­ци­он­ные за­да­чи, ор­га­ни­за­циюи про­па­ган­ду ту­риз­ма… Вре­мя и опыт, од­на­ко, по­ка­за­ли, что ту­ризм в сколь­ко-ни­будь зна­чи­тель­ных масш­та­бах не сов­мес­тим с ре­жи­мом за­по­вед­нос­ти» (62).
При­мер во­пи­ю­ще­го на­ру­ше­ния при­ро­до­ох­ран­но­го за­ко­но­да­тель­ства при ор­га­ни­за­ции ту­риз­ма в рос­сийс­ких за­по­вед­ни­ках при­во­дит В. Бри­них:
«Сог­лас­но пунк­ту 7.1 час­ти пер­вой статьи 11 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 23 но­яб­ря 1995 го­да №174– ФЗ «Об эко­ло­ги­чес­кой экс­пер­ти­зе», объ­ек­том го­су­да­р­ствен­ной эко­ло­ги­чес­кой экс­пер­ти­зы фе­де­раль­но­го уров­ня яв­ля­ет­ся про­е­кт­ная до­ку­мен­та­ция объ­ек­тов, стро­и­тель­ство, ре­ко­н­струк­цию ко­то­рых пред­по­ла­га­ет­ся осу­ще­с­твлять на зем­лях ООПТ фе­де­раль­но­го зна­че­ния, а так­жепро­е­кт­ная до­ку­мен­та­ция осо­бо опас­ных, тех­ни­чес­ки слож­ных и уни­каль­ных объ­ек­тов, объ­ек­тов обо­ро­ны и бе­зо­пас­нос­ти, стро­и­тель­ство, ре­ко­н­струк­цию ко­то­рых пред­по­ла­га­ет­ся осу­ще­с­твлять на зем­лях ООПТ ре­ги­о­наль­но­го и мест­но­го зна­че­ния.
Од­на­ко мо­ни­то­ринг за­вер­шен­ных го­су­да­р­ствен­ных эко­ло­ги­чес­ких экс­пер­тиз фе­де­раль­но­го уров­ня в пе­ри­од 2010–2014 (на 10 ию­ня) гг., спис­ки ко­то­рых опуб­ли­ко­ва­ны на офи­ци­аль­ном сай­те Росп­ри­род­над­зо­ра, не вы­я­вил ни од­ной экс­пер­ти­зы про­е­кт­ной до­ку­мен­та­ции объ­ек­тов, стро­и­тель­ство и ре­ко­н­струк­ция ко­то­рых бы­ла осу­ще­с­твле­на в этот пе­ри­од на зем­лях ООПТ фе­де­раль­но­го зна­че­ния.
Так, в за­по­вед­ни­ках и на­ци­о­наль­ных пар­ках еже­год­но осу­ще­с­твля­ет­ся стро­и­тель­ство и ре­ко­н­струк­ция ад­ми­ни­ст­ра­тив­ных зда­ний и слу­жеб­ных кор­до­нов, мос­тов, ви­зит-цент­ров, му­зе­ев при­ро­ды, обуст­рой­ство эко­ло­ги­чес­ких троп и ту­рис­ти­чес­ких марш­ру­тов, дру­гих объ­ек­тов инф­ра­ст­рук­ту­ры, обес­пе­чи­ва­ю­щих ос­нов­ную де­я­тель­ность ООПТ фе­де­раль­но­го зна­че­ния. Кро­ме то­го,с 2011 го­да ре­а­ли­зу­ет­ся ку­ри­ру­е­мая Минп­ри­ро­ды Рос­сии прог­рам­ма раз­ви­тия поз­на­ва­тель­но­го ту­риз­ма в 18-ти мо­дель­ных за­по­вед­ни­ках и нац­пар­ках, в рам­ках ко­то­рой в 2011–2012 гг. ужепост­ро­е­но 6 ви­зит-цент­ров (ре­ко­н­стру­и­ро­ва­но 30), 7 му­зе­ев при­ро­ды (ре­ко­н­стру­и­ро­ва­но 5), обуст­ро­е­но 20 мест наб­лю­де­ния за жи­вот­ны­ми. В мо­дель­ных ООПТ за эти 2 го­да соз­да­но 44 объ­ек­та гос­те­вой инф­ра­ст­рук­ту­ры (ре­ко­н­стру­и­ро­ва­но 16), 121 мес­то от­ды­ха, обуст­ро­е­но 50 экот­роп и ту­рис­ти­чес­ких марш­ру­тов» (181).
Сле­ду­ет осо­бо под­че­рк­нуть, что при сов­ре­мен­ном сла­бом при­ро­до­ох­ран­ном за­ко­но­да­тель­стве и сла­бос­ти го­су­да­р­ствен­ных при­ро­до­ох­ран­ных служб очень труд­но бо­роть­ся с на­ру­ше­ни­я­миза­по­вед­но­го ре­жи­ма, осо­бен­но ес­ли эти на­ру­ше­ния сде­ла­ны по ви­не ад­ми­ни­ст­ра­ции за­по­вед­ни­ка, ко­то­рая прик­ры­ва­ет­ся «эко­ту­риз­мом». Так, для то­го, что­бы зас­та­вить ди­рек­цию за­по­вед­ни­ка уб­рать не­за­кон­но со­ору­жен­ную бе­сед­ку для при­е­ма «нуж­ных» лю­дей в це­лин­ной сте­пи фи­ли­а­ла «Хо­му­то­вс­кая степь» Ук­ра­и­нс­ко­го степ­но­го за­по­вед­ни­ка, Ки­евс­ко­му эко­ло­го-куль­тур­но­му цент­ру приш­лось три ра­за об­ра­щать­ся в Ге­не­раль­ную про­ку­ра­ту­ру Ук­ра­и­ны, 4 ра­за в Минп­ри­ро­ды Ук­ра­и­ны, 5 раз в На­ци­о­наль­ную Ака­де­мию на­ук Ук­ра­и­ны (ко­то­рой под­чи­нен за­по­вед­ник), про­вес­ти пресс-кон­фе­рен­ции для СМИ, а так­же был вы­иг­ран суд.
Сле­ду­ет до­ба­вить, что к каж­до­му ту­рис­ту в за­по­вед­ни­ке не­воз­мож­но прис­та­вить сто­ро­жа, а уро­вень пра­во­вой соз­на­тель­нос­ти и эко­ло­ги­чес­кой гра­мот­нос­ти лю­дей очень низ­кий.
Воз­мож­ность по­лу­че­ния до­хо­да от ту­риз­ма про­во­ци­ру­ет ди­рек­то­ров за­по­вед­ни­ков на все но­вые на­ру­ше­ния за­ко­на.
5. Вос­пи­та­ние пот­ре­би­тельс­ко­го от­но­ше­ния к при­ро­де


На­уч­ные сот­руд­ни­ки фи­ли­а­ла Ук­ра­и­нс­ко­го степ­но­го за­по­вед­ни­ка — Хо­му­то­вс­кая степь В.А. Ти­мо­шен­ков, В.В. Ти­мо­шен­ко­ва пи­шут: «Прив­ле­кая лю­дей на от­дых в за­по­вед­ни­ки, мы раз­ви­ва­ем у них пот­ре­би­тельс­кое от­но­ше­ние к при­ро­де» (67).
Действи­тель­но, эко­ту­ризм — это ско­рее не фор­ма экоп­рос­ве­ще­ния, а часть ин­ду­ст­рии разв­ле­че­ния. Апо­ло­ге­ты эко­ло­ги­чес­ко­го ту­риз­ма вво­дят дру­гих в заб­луж­де­ние, за­яв­ляя, что эко­ту­рис­ты, нап­рав­ля­ю­щи­е­ся в за­по­вед­ник или на­ци­о­наль­ный парк, идут ту­да «экоп­рос­ве­щать­ся». На са­мом де­ле это сов­сем не так. Оп­ро­сы, про­во­ди­мые Ки­евс­ким эко­ло­го-куль­тур­ным цент­ром, го­во­рят о дру­гом. Же­ла­ние уз­нать эко­ло­ги­чес­кую си­ту­а­цию, при­ро­ду у по­се­ти­те­лей за­по­вед­ни­ков и на­ци­о­наль­ных пар­ков, а так­же зо­опар­ков на­хо­дит­ся на 10–15 мес­тах. На пер­вом мес­те — же­ла­ние от­ды­ха, разв­ле­че­ния, удо­воль­ствия, сек­са, вы­пив­ки и т.д. Так, оп­ро­сы эко­ту­рис­тов, по­се­тив­ших с экс­кур­со­во­дом зо­опарк в за­по­вед­ни­ке Ас­ка­ния-Но­ва, по­ка­за­ли, что они ни­че­го не зна­ют оцен­нос­тях за­по­вед­ной сте­пи. Ибо глав­ная за­да­ча экс­кур­со­во­дов — про­пус­тить как мож­но боль­ше за день­ги че­рез зо­опарк экс­кур­сан­тов.
В ка­че­ст­ве еще од­но­го при­ме­ра вос­пи­та­ния пот­ре­би­тельс­ко­го от­но­ше­ния к при­ро­де мож­но при­вес­ти слу­чай, ког­да при­е­хав­шие в за­по­вед­ник Хо­му­то­вс­кая степь школь­ни­ки иг­ра­ли в за­по­вед­ной сте­пи в фут­бол, в то вре­мя как их ру­ко­во­ди­те­ли «от­ды­ха­ли» в спе­ци­аль­но со­ору­жен­ной в за­по­вед­ной сте­пи бе­сед­ке. А ка­ко­му ува­же­нию к при­ро­де учит плат­ное ка­та­ние на ло­ша­дях,отк­ры­тое в той же Хо­му­то­вс­кой сте­пи?
Как неп­ра­виль­ные долж­ны рас­це­ни­вать­ся действия, ког­да ру­ко­во­д­ство за­по­вед­ни­ков, для прив­ле­че­ния по­се­ти­те­лей, спе­ци­аль­но со­ору­жа­ет в за­по­вед­ни­ках ка­кие-ли­бо прив­ле­ка­ю­щие вни­ма­ние лю­дей со­ору­же­ния. Так, в фи­ли­а­ле Ук­ра­и­нс­ко­го степ­но­го за­по­вед­ни­ка — Ка­мен­ных мо­ги­лах, име­ю­щем сов­сем кро­хот­ную пло­щадь (все­го 400 га) со­ору­же­на и ос­ве­ще­на кап­лич­ка, пос­тав­лен ка­мен­ный крест, и воз­ле них од­но вре­мя про­во­ди­лись празд­ни­ки пос­вя­ще­ния в ка­за­ки (107).
На эти ме­роп­ри­я­тия со­би­ра­лись сот­ни лю­дей.
Вмес­те с тем, сог­лас­но ут­ве­рж­ден­но­го Минп­ри­ро­ды Ук­ра­и­ны ли­ми­та, Ка­мен­ные мо­ги­лы в сут­ки мо­гут по­се­тить толь­ко 30 че­ло­век, да и то иск­лю­чи­тель­но с эко­ло­го-прос­ве­ти­тельс­кой целью.Ка­кое от­но­ше­ние име­ет к это­му об­ряд пос­вя­ще­ния в ка­за­ки — не­из­ве­ст­но.
Ру­ко­во­д­ство фи­ли­а­ла счи­та­ет, что та­ким об­ра­зом у мест­но­го на­се­ле­ния вос­пи­ты­ва­ет­ся от­но­ше­ние к за­по­вед­ни­ку как к свя­щен­ной тер­ри­то­рии. С этим нель­зя сог­ла­сить­ся. Ви­деть в за­по­вед­ни­ке свя­щен­ное мес­то — не оз­на­ча­ет бе­гать по не­му в бу­сах или шта­нах с лам­па­са­ми, рас­став­ляя кру­гом идо­лов или крес­ты.
В Ка­ра­да­гс­ком за­по­вед­ни­ке во вре­мя морс­ких про­гу­лок экс­кур­сан­ты ку­па­ют­ся, слу­ша­ют му­зы­ку, кри­чат. В Крымс­ком — иг­ра­ют в фут­бол, во­лей­бол, в Ял­ти­нс­ком гор­но-лес­ном ка­та­ют­ся налы­жах, квад­ра­цик­лах, тар­зан­ке. В этом нет ни­ка­ко­го эко­ло­ги­чес­ко­го об­ра­зо­ва­ния.
Име­ет­ся опас­ное пред­ло­же­ние прев­ра­тить дру­гой фи­ли­ал Ук­ра­и­нс­ко­го степ­но­го за­по­вед­ни­ка — Ми­хай­ло­вс­кую це­ли­ну (202 га) в «ка­зац­кие разв­ле­че­ния», то есть уст­ро­ить в це­лин­ной сте­пиат­трак­ци­о­ны с «ка­за­ка­ми» на ло­ша­дях, во­за­ми, корч­ма­ми и т.д. (24). Вос­пи­та­нию пот­ре­би­тельс­ко­го от­но­ше­ния к за­по­вед­ни­кам спо­со­б­ству­ют раз­лич­ные пу­те­во­ди­те­ли по «за­по­вед­нымтро­пам» (13,21).
В Шац­ком на­ци­о­наль­ном пар­ке (Ук­ра­и­на) ту­рис­там жа­рят жи­вых уг­рей на ско­во­ро­де, (и ник­то этот са­дизм не зап­ре­тит), в бе­ло­ру­с­ском на­ци­о­наль­ном пар­ке Бе­ло­ве­жс­кая пу­ща экс­кур­со­во­ды рас­ска­зы­ва­ют ту­рис­там об осо­бен­нос­тях царс­кой охо­ты (ка­кое от­но­ше­ние име­ет охо­та к эко­ло­ги­чес­ко­му об­ра­зо­ва­нию?).
Эко­ту­ризм в на­ци­о­наль­ных пар­ках и за­по­вед­ни­ках — это эс­те­т­ству­ю­щее пот­ре­би­тель­ство, не име­ю­щее ни­ка­ко­го от­но­ше­ния к при­ро­до­ох­ран­но­му вос­пи­та­нию и об­ра­зо­ва­нию.
6. Ар­гу­мент «скольз­ко­го скло­на»


«Скольз­кий склон» предс­тав­ля­ет со­бой очень убе­ди­тель­ный ар­гу­мент, взя­тый из фи­ло­со­фс­ко­го лек­си­ко­на. Предс­тавь­те се­бе сколь­зя­щую по­ве­рх­ность го­ры. Ес­ли вы сде­ла­е­те на ней хо­тя одиншаг, то не­из­беж­но ска­ти­тесь вниз. По­э­то­му, ес­ли вы хо­ти­те из­бе­жать па­де­ния, то долж­ны из­бе­гать ста­но­вить­ся на нее во­об­ще.
Лю­бое ма­лое хо­зяй­ствен­ное ис­поль­зо­ва­ние за­по­вед­ной тер­ри­то­рии по­тя­нет за со­бой еще боль­шие на­ру­ше­ния. На­чав с по­лу­че­ния де­нег за эко­ту­ризм, за­по­вед­ни­ки мо­гут соб­лаз­нить­ся ещеболь­шим за­ра­бот­ком — ры­бо­лов­ны­ми ту­ра­ми (как в Крымс­ком за­по­вед­ни­ке), плат­ным ка­та­ни­ем на ло­ша­дях (как в Ук­ра­и­нс­ком степ­ном за­по­вед­ни­ке), ре­а­ли­за­ци­ей дре­ве­си­ны, ягод, се­на(как в Бе­ре­зи­нс­ком за­по­вед­ни­ке) и т.п. В ито­ге, за­по­вед­ник мо­жет прев­ра­тить­ся в обык­но­вен­ное хо­зяй­ство. В том же Крымс­ком за­по­вед­ни­ке — пла­ти день­ги и иди или ез­жай ку­да хо­чешь! Ру­ко­во­ди­тель Го­су­да­р­ствен­но­го уп­рав­ле­ния де­ла­ми Пре­зи­ден­та Ук­ра­и­ны, ко­то­ро­му был под­чи­нен Крымс­кий за­по­вед­ник, 14.05.2006 г. ут­вер­дил спе­ци­аль­ный прейс­ку­рант «за­по­вед­ных ус­луг».Так, нап­ри­мер, от­дых на кор­до­нах за­по­вед­ни­ка в сут­ки сто­ит 150–250 гри­вен (соз­да­ние мест от­ды­ха на­се­ле­ния в за­по­вед­ни­ках зап­ре­ще­но За­ко­ном Ук­ра­и­ны «О при­род­но-за­по­вед­ном фон­деУк­ра­и­ны»), про­езд по тер­ри­то­рии за­по­вед­ни­ка — 30–50 гри­вен, рыб­ная лов­ля — 25–55 гри­вен. По су­ти, мы ви­дим пе­ре­рож­де­ние «лег­ко­го» эко­ло­ги­чес­ко­го ту­риз­ма в ту­ризм ин­ду­ст­ри­аль­ный, ком­мер­чес­кий. И это толь­ко на­ча­ло. Пра­ви­ло «скольз­ко­го скло­на» обе­ща­ет даль­ней­шее раз­ру­ше­ние за­по­вед­но­го ре­жи­ма Крымс­ко­го за­по­вед­ни­ка и не толь­ко это­го за­по­вед­ни­ка.
7. От­су­т­ствие со­от­ве­т­ству­ю­щей инф­ра­ст­рук­ту­ры


Еще один важ­ный ар­гу­мент про­тив эко­ту­риз­ма в за­по­вед­ни­ках — это от­су­т­ствие нуж­ной инф­ра­ст­рук­ту­ры. Для при­е­ма лю­дей в за­по­вед­ни­ках не­об­хо­ди­мы кем­пин­ги и боль­шое ко­ли­че­ст­вообс­лу­жи­ва­ю­ще­го пер­со­на­ла. В Йел­ло­ус­то­у­нс­ком на­ци­о­наль­ном пар­ке ра­бо­та­ет 3500–3650 че­ло­век го­су­да­р­ствен­ных слу­жа­щих и 2900 че­ло­век, за­ня­тых в част­ном сек­то­ре. В этом на­ци­о­наль­ном пар­ке име­ет­ся 2600 кем­пин­гов и 9000 но­ме­ров в оте­лях (73). В ук­ра­и­нс­ких, рос­сийс­ких, бе­ло­ру­с­ских за­по­вед­ни­ках ра­бо­та­ет все­го от 5 до 50 че­ло­век, и они не име­ют ни гос­ти­ниц, никем­пин­гов, да и во­об­ще не долж­ны их иметь. Как спра­вед­ли­во пи­шет Н.Ф.Рей­мерс: «У них иные це­ли, они спра­вед­ли­во «не­гос­теп­ри­им­ные» (73).
«Па­ра­докс, но поч­ти во всех за­по­вед­ни­ках и на­ци­о­наль­ных пар­ках, дек­ла­ри­ру­ю­щих свою при­вер­жен­ность поз­на­ва­тель­но­му ту­риз­му, от­су­т­ству­ют обо­ру­до­ван­ные долж­ным об­ра­зом эко­ло­ги­чес­кие тро­пы и марш­ру­ты (ко­то­рых по офи­ци­аль­ным дан­ным бо­лее 800) (…). В ос­таль­ных слу­ча­ях мож­но го­во­рить о про­топ­тан­ных до­ро­гах и иных нап­рав­ле­ни­ях дви­же­ния — но не об эко­ло­ги­чес­ких тро­пах и марш­ру­тах» (28).
За­пус­тить ту­рис­тов в за­по­вед­ни­ки и на­ци­о­наль­ные пар­ки, не обо­ру­до­ван­ные ту­рис­ти­чес­ки­ми марш­ру­та­ми — са­мое нас­то­я­щее го­ло­во­тя­п­ство. Од­на­ко, с дру­гой сто­ро­ны, соз­да­ние в за­по­вед­ни­ке ту­рис­ти­чес­кой инф­ра­ст­рук­ту­ры — смот­ро­вых пло­ща­док, де­ре­вян­ных нас­ти­лов са­мо по се­бе яв­ля­ет­ся гру­бым втор­же­ни­ем в за­по­вед­ную при­ро­ду.
Ха­рак­тер­ный при­мер — зна­ме­ни­тая До­ли­на Гей­зе­ров в Кро­но­дс­ком за­по­вед­ни­ке.
«Отк­ры­тие До­ли­ны для мас­со­во­го ту­риз­ма сос­то­я­лось в 1968 г., а уже в 1975 г. тур­ба­зу зак­ры­ли. Это ре­ше­ние бы­ло при­ня­то в свя­зи с ог­ром­ным не­га­тив­ным воз­дей­стви­ем ту­рис­тов на не­о­бы­чай­но ра­ни­мую при­род­ную сре­ду До­ли­ны. И де­ло тут не толь­ко в бес­ко­нт­роль­нос­ти их по­ве­де­ния, но и в хруп­кос­ти уни­каль­ной при­ро­ды: вы­со­ко­тем­пе­ра­тур­ные грун­ты, плы­ву­щие под но­га­ми по­се­ти­те­лей, эн­де­ми­чес­кая фло­ра, име­ю­щая осо­бый ста­тус ох­ра­ны, на­ли­чие круп­ной груп­пи­ров­ки бу­ро­го мед­ве­дя (кам­ча­тс­кий под­вид).
Од­на­ко и пос­ле прек­ра­ще­ния ра­бо­ты тур­ба­зы ту­ри­с­тское ос­во­е­ние До­ли­ны про­дол­жа­лось. Сю­да при­хо­ди­ли са­мо­де­я­тель­ные груп­пы и при­ле­та­ли на вер­то­ле­те ор­га­ни­зо­ван­ные экс­кур­сии. Вы­со­кие гос­ти и мно­го­чис­лен­ные уче­ные — участ­ни­ки со­ве­ща­ний и сим­по­зи­у­мов, чле­ны на­уч­ных экс­пе­ди­ций (оте­че­ст­вен­ных и за­ру­беж­ных) — счи­та­ли сво­им дол­гом по­бы­вать в До­ли­не. Чис­ло та­ких по­се­ти­те­лей бы­ло нес­коль­ко мень­ше, чем пла­но­вых ту­рис­тов, но тем не ме­нее при­ро­да До­ли­ны про­дол­жа­ла дег­ра­ди­ро­вать» (6).
В кон­це кон­цов ди­рек­ция за­по­вед­ни­ка и мест­ные влас­ти при­ня­ли ре­ше­ние о пов­тор­ном отк­ры­тии До­ли­ны, со­ору­див сплош­ной нас­тил по всей экс­кур­си­он­ной тро­пе (6, 30). Это ли ни гру­бое на­ру­ше­ние за­по­вед­но­го ре­жи­ма, к сло­ву ска­зать, на­уч­но санк­ци­о­ни­ро­ван­ное ге­ог­ра­фа­ми Мос­ко­вс­ко­го уни­вер­си­те­та?
8. Опас­ность ре­ор­га­ни­за­ции за­по­вед­ни­ка в на­ци­о­наль­ный парк


Ор­га­ни­за­ция в за­по­вед­ни­ке ту­рис­ти­чес­ких марш­ру­тов — это толь­ко пер­вый этап раз­ру­ше­ния за­по­вед­нос­ти. Как пра­ви­ло, «тро­я­нс­кий конь эко­ту­риз­ма» на этом не ус­по­ка­и­ва­ет­ся. Вто­ройэтап — это офи­ци­аль­ная ре­ор­га­ни­за­ция за­по­вед­ни­ка (где зап­ре­ще­на лю­бая хо­зяй­ствен­ная де­я­тель­ность) в на­ци­о­наль­ный парк (где ве­де­ние хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­нос­ти не толь­ко не зап­ре­ще­но, но и ре­ко­мен­ду­ет­ся). Дан­ная опас­ность осо­бо про­я­ви­лась в пос­лед­нее вре­мя. В 2013 г. в рос­сийс­кий за­кон «Об осо­бо ох­ра­ня­е­мых при­род­ных тер­ри­то­ри­ях» бы­ла вне­се­на прав­ка, сог­лас­ноко­то­рой за­по­вед­ни­ки мож­но ре­ор­га­ни­зо­вы­вать в на­ци­о­наль­ные пар­ки (193). Она свя­за­на с же­ла­ни­ем мест­ных влас­тей пол­ностью «отк­рыть» за­по­вед­ные тер­ри­то­рии для эко­ту­риз­ма, ры­бо­лов­но-охот­ничь­их ту­ров и т.п.
В Азер­байд­жа­не в на­ци­о­наль­ные пар­ки ре­ор­га­ни­зо­ва­ны Гир­ка­нс­кий и Шир­ва­нс­кий за­по­вед­ни­ки, и еще два бу­дут ре­ор­га­ни­зо­ва­ны в на­ци­о­наль­ные пар­ки. В 1992 г. в Турк­ме­нии Ку­ги­та­нс­кий за­по­вед­ник ре­ор­га­ни­зо­ван в так на­зы­ва­е­мый «на­ци­о­наль­ный го­су­да­р­ствен­ный за­по­вед­ник», а по су­ти — то­же в на­ци­о­наль­ный парк. В Бе­ла­ру­си в на­ци­о­наль­ный парк был ре­ор­га­ни­зо­ван При­пя­тс­кий за­по­вед­ник (1). В на­ци­о­наль­ные пар­ки ре­ор­га­ни­зо­ва­ны за­по­вед­ни­ки Эс­то­нии, Лит­вы и Лат­вии, а так­же, воз­мож­но, Ар­ме­нии.
В Мол­до­ве пла­ни­ру­ет­ся ре­ор­га­ни­зо­вать в на­ци­о­наль­ные пар­ки 4 за­по­вед­ни­ка, в Рос­сии бы­ли по­пыт­ки офи­ци­аль­но прев­ра­тить в на­ци­о­наль­ный парк Кав­ка­зс­кий за­по­вед­ник (10). Ле­том2006 г. Мин­ре­сур­сов Рос­сии хо­те­ло ре­ор­га­ни­зо­вать часть за­по­вед­ни­ков в на­ци­о­наль­ные пар­ки, но натк­нув­шись на соп­ро­тив­ле­ние об­ще­ст­вен­нос­ти, пе­ре­ду­ма­ло (50). В Ук­ра­и­не от­ме­че­ныпо­пыт­ки ре­ор­га­ни­зо­вать в на­ци­о­наль­ный парк «Ко­заць­кий степ» — не­боль­шой по пло­ща­ди фи­ли­ал Ук­ра­и­нс­ко­го степ­но­го за­по­вед­ни­ка Ми­хай­ло­вс­кая це­ли­на (24).
Дан­ная тен­ден­ция очень опас­на, так как прев­ра­щен­ный в на­ци­о­наль­ный парк за­по­вед­ник за­тем, по ло­ги­ке ве­щей, бу­дет прев­ра­щен в охот­ничье хо­зяй­ство (то­му при­мер бе­ло­ру­с­ские на­ци­о­наль­ные пар­ки).


9. Эко­но­ми­чес­кая не­сос­то­я­тель­ность эко­ту­риз­ма
в за­по­вед­ни­ках


Апо­ло­ге­ты раз­ви­тия эко­ту­риз­ма в за­по­вед­ни­ках и на­ци­о­наль­ных пар­ках за­ма­ни­ва­ют сво­их до­вер­чи­вых слу­ша­те­лей боль­шой эко­но­ми­чес­кой при­былью от ту­рис­тов. «К эко­ту­риз­му се­год­ня на­ча­ли от­но­сить­ся по-дру­го­му, не как к ис­то­щи­тель­но­му ис­поль­зо­ва­нию ре­сур­сов, а как к де­я­тель­нос­ти, при­но­ся­щей до­ход, ко­то­рый впос­ле­д­ствии мож­но нап­ра­вить на сох­ра­не­ние би­о­раз­но­об­ра­зия» (а мож­но и не нап­рав­лять — В.Б.) — обе­ща­ет мо­лоч­ные ре­ки с ки­сель­ны­ми бе­ре­га­ми бе­ло­ру­с­ский жур­на­лист (32). На са­мом де­ле это, ко­неч­но, оче­ред­ной и очень опас­ный для за­по­вед­ни­ка миф.
Рос­сийс­кий эко­но­мист С.В. Со­ловь­е­ва пре­дос­те­ре­га­ет: «…при­ме­ры при­быль­ных вло­же­ний в на­ци­о­наль­ные пар­ки ха­рак­тер­ны для вы­со­ко­раз­ви­той эко­но­ми­ки. В ус­ло­ви­ях не­раз­ви­той эко­но­ми­ки зна­чи­тель­ные до­хо­ды от эко­ту­риз­ма ухо­дят за пре­де­лы стра­ны (до 95% — В.Б.). Та­ков при­мер Морс­ко­го пар­ка на од­ном из Ан­тильс­ких ост­ро­вов» (8).
А.А. Ни­кольс­кий, В.Л. Гро­шев с кол­ле­га­ми по­ла­га­ют, что на­и­бо­лее эф­фек­тив­ным в пла­не при­бы­ли для ОПТ яв­ля­ет­ся иност­ран­ный ту­ризм. Од­на­ко в функ­ции оте­че­ст­вен­ных ОПТ нав­ряд ли вхо­дит экоп­рос­ве­ще­ние иност­ран­цев (9).
Опас­ность ком­мер­чес­ко­го эко­ту­риз­ма сос­то­ит еще в том, что за­по­вед­ни­ки зас­тав­ля­ют жить по нес­вой­ствен­ным или уп­ро­щен­ным за­ко­нам, зак­лю­ча­ю­щим­ся в ры­ноч­ных от­но­ше­ни­ях «то­вар— день­ги — то­вар». На­уч­ный сот­руд­ник за­по­вед­ни­ка «Ост­ров Вран­ге­ля» Н.Г. Ов­сян­ни­ков в ка­че­ст­ве ха­рак­тер­но­го при­ме­ра при­во­дит свой за­по­вед­ник: «Сам за­по­вед­ник к сво­е­му 25-ле­тию(т.е. к 2000 г. — В.Б.) из действи­тель­но на­уч­ной ор­га­ни­за­ции прев­ра­тил­ся в пре­и­му­ще­ст­вен­но ком­мер­чес­кую, с ос­нов­ны­ми за­бо­та­ми о про­ве­де­нии оче­ред­ных ком­мер­чес­ких ки­носъ­е­мок дляпо­лу­че­ния де­нег, не­об­хо­ди­мых для ор­га­ни­за­ции сле­ду­ю­щих ана­ло­гич­ных съ­е­мок» (цит. по 74).
Пра­вы те, кто го­во­рит, что эко­ло­ги­чес­кий ту­ризм опа­сен для за­по­вед­ни­ков и вы­го­ден лишь неп­ра­ви­тель­ствен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, стре­мя­щим­ся за­ни­мать­ся ком­мер­ци­ей в сфе­ре ох­ра­ны при­ро­ды.
Е.Н. Кор­шу­но­ва пи­шет:
«Тор­гов­лю «оз­до­ро­ви­тель­но-рек­ре­а­ци­он­ной цен­ностью» за­по­вед­ни­ков пред­ла­га­ет­ся уже пос­та­вить на по­ток всем за­по­вед­ни­кам! И ни еди­но­го сло­ва о ме­ха­низ­мах ог­ра­ни­че­ния по­то­ка экс­кур­сан­тов и ре­гу­ли­ро­ва­ния рек­ре­а­ци­он­ной наг­руз­ки! (…) Но мо­жет это и хо­ро­шо для за­по­вед­ни­ков? По­се­ти­те­ли (в том чис­ле и ру­ко­во­ди­те­ли и биз­нес­ме­ны) про­ник­нут­ся иде­я­ми ох­ра­ныпри­ро­ды и ста­нут друзь­я­ми за­по­вед­ни­ков, а в за­по­вед­ни­ки хлы­нет по­ток фи­нан­со­вой под­де­рж­ки? Но в эти иг­ры уже иг­ра­ли? Ка­ких уси­лий сто­и­ло зак­рыть ту­рис­ти­чес­кие марш­ру­ты в Окс­комза­по­вед­ни­ке по Пре, в Кав­ка­зс­ком! Не­у­же­ли ис­то­рия ни­че­му не учит? (29).
В. Бри­них при­во­дит до­пол­ни­тель­ные эко­но­ми­чес­кие до­во­ды про­тив эко­ту­риз­ма в за­по­вед­ни­ках: «Ми­ро­вая прак­ти­ка по­ка­зы­ва­ет, что эко­ло­ги­чес­кий ту­ризм — разв­ле­че­ние для бо­га­тыхлю­дей. Так, од­нод­нев­ная зим­няя экс­кур­сия по Йел­ло­ус­то­нс­ко­му на­ци­о­наль­но­му пар­ку об­хо­дит­ся од­но­му по­се­ти­те­лю в сум­му не ме­нее 150–200 дол­ла­ров США. При­мер­ный рас­чет пла­ты толь­ко за про­ход по тер­ри­то­рии Кав­ка­зс­ко­го за­по­вед­ни­ка (не схо­дя с тро­пы), ис­чис­лен­ный по ме­то­ди­кам рас­че­та пре­до­тв­ра­щен­но­го эко­ло­ги­чес­ко­го ущер­ба, да­ет сум­му не ме­нее 300 руб­лей всут­ки. Это со­от­ве­т­ству­ет сред­ним ми­ро­вым це­нам за вход на тер­ри­то­рию на­ци­о­наль­но­го пар­ка — 10–20 дол­ла­ров США. Эти циф­ры наг­ляд­но по­ка­зы­ва­ют, что эко­ло­ги­чес­кий ту­ризм в Рос­сиипо­ка что мо­жет быть ори­ен­ти­ро­ван лишь на бо­га­тых лю­дей, ко­то­рые ред­ко по­се­ща­ют та­кие мес­та, или же на иност­ран­ных ту­рис­тов, ко­то­рые не нуж­да­ют­ся в на­шем эко­ло­ги­чес­ком прос­ве­ще­нии.
Ря­до­вые граж­да­не Рос­сии смо­гут по­се­щать за­по­вед­ник лишь при ус­ло­вии зна­чи­тель­но­го за­ни­же­ния сто­и­мос­ти пла­ты за на­хож­де­ние на его тер­ри­то­рии, что ав­то­ма­ти­чес­ки вы­зо­вет не­до­фи­нан­си­ро­ва­ние ме­роп­ри­я­тий по ком­пен­са­ции и пре­до­тв­ра­ще­нию эко­ло­ги­чес­ко­го ущер­ба от та­ких по­се­ще­ний. В ус­ло­ви­ях сис­те­ма­ти­чес­ко­го де­фи­ци­та бюд­жет­ных рас­хо­дов на ООПТ по­доб­ный дис­ба­ланс быст­ро вы­зо­вет кол­лапс за­по­вед­ной сис­те­мы и ее раз­ру­ше­ние, ана­ло­гич­но сов­ре­мен­ным про­цес­сам, про­ис­хо­дя­щим в жи­лищ­но-ком­му­наль­ном хо­зяй­стве стра­ны. Ори­ен­та­ция же толь­ко на обес­пе­чен­ных ту­рис­тов не­из­беж­но вы­зо­вет фор­ми­ро­ва­ние об­ра­за за­по­вед­ни­ка как мес­та элит­но­го от­ды­ха и «царс­ких охот», а сле­до­ва­тель­но, про­ти­вос­то­я­ние мест­ных жи­те­лей, став­ших для за­по­вед­ни­ка людь­ми «вто­ро­го сор­та», и инт­ри­ги мест­ных по­ли­ти­ков, нап­рав­лен­ные на лик­ви­да­цию за­по­вед­ни­ка как фе­де­раль­но­го го­су­да­р­ствен­но­го уч­реж­де­ния и пе­ре­дел выс­во­бо­див­ших­ся при­род­ных ре­сур­сов за­по­вед­ных тер­ри­то­рий.
Раз­ви­тие ту­риз­ма в ООПТ пред­по­ла­га­ет ог­ром­ные рас­хо­ды на со­дер­жа­ние инф­ра­ст­рук­ту­ры и ме­роп­ри­я­тий по сох­ра­не­нию при­род­ных комп­лек­сов и объ­ек­тов за счет бюд­жет­ных средств. Безэто­го го­во­рить об эко­ло­гич­нос­ти ту­риз­ма не­воз­мож­но. Так, ис­сле­до­ва­ния, про­ве­ден­ные в на­ци­о­наль­ном пар­ке «Боль­шой барь­ер­ный риф» (Австра­лия), по­ка­за­ли, что рас­хо­ды по сох­ра­не­ниюпри­род­ных комп­лек­сов рас­тут с той же ско­ростью, с ко­то­рой уве­ли­чи­ва­ет­ся сте­пень их эксплу­а­та­ции. Ад­ми­ни­ст­ра­ции пар­ка не хва­та­ет 15 млн. дол­ла­ров в год, от­чис­ля­е­мых ту­ро­пе­ра­то­ра­мидля лик­ви­да­ции и пре­до­тв­ра­ще­ния уг­роз при­ро­де ри­фа, по­э­то­му го­су­да­р­ство вы­нуж­де­но вы­де­лять до­пол­ни­тель­ные сред­ства. Эко­но­ми­ка США еже­год­но по­лу­ча­ет око­ло 3 млрд. дол­ла­ровСША от ту­риз­ма, свя­зан­но­го с по­се­ще­ни­ем нац­пар­ков, но зна­чи­тель­ную часть рас­хо­дов по под­дер­жа­нию их ре­жи­ма и ком­пен­са­ции эко­ло­ги­чес­ко­го ущер­ба все же не­сет гос­бюд­жет США» (26).
В прес­се не раз пи­са­лось о не­за­кон­ном «фи­нан­со­вом сле­де»при ор­га­ни­за­ции морс­ких про­гу­лок в Ка­ра­да­гс­ком за­по­вед­ни­ке . Ад­ми­ни­ст­ра­ция Ка­ра­да­гс­ко­го за­по­вед­ни­ка убеж­да­ла всех, чтоморс­кие про­гул­ки в за­по­вед­ни­ке про­во­дят­ся иск­лю­чи­тель­но с целью «экоп­рос­ве­ще­ния» от­ды­ха­ю­щих, а так­же для то­го, что­бы за­по­вед­ни­ку нем­но­го за­ра­бо­тать. При этом со­вер­шен­но не об­ра­ща­лось вни­ма­ние на то, что за­по­вед­ным ак­ва­то­ри­ям на­но­сил­ся боль­шой эко­ло­ги­чес­кий ущерб пу­тем заг­ряз­не­ния приб­реж­ных вод неф­теп­ро­дук­та­ми от ка­те­ров, пу­тем шу­мо­во­го заг­ряз­не­ния, что от­ри­ца­тель­но ска­зы­ва­лось и на ред­ких ви­дах птиц и мле­ко­пи­та­ю­щих, оби­та­ю­щих в приб­реж­ной зо­не Ка­ра­да­га.
Мы по­лу­чи­ли пись­мо от Го­су­да­р­ствен­ной Азо­во-Чер­но­мо­рс­кой эко­ло­ги­чес­кой инс­пек­ции (от 3 де­каб­ря 2013 г. № 9/3908), в ко­то­ром при­ве­де­на ин­фор­ма­ция о фи­нан­со­вой де­я­тель­нос­ти ка­те­ров, ка­та­ю­щих в лет­ний се­зон лю­дей па ак­ва­то­рии Ка­ра­да­гс­ко­го за­по­вед­ни­ка. Ока­зы­ва­ет­ся, в 2013г. Ка­ра­да­гс­кий за­по­вед­ник от ка­та­ния от­ды­ха­ю­щих по за­по­вед­ной ак­ва­то­рии по­лу­чил 258720 гри­вен.И это при том, что по на­шим са­мым ус­ред­нен­ным подс­че­там об­щая при­быль от ка­та­ния на ка­те­рах и ях­тах в за­по­вед­ни­ке за лет­ний се­зон 2013 г. сос­та­ви­ла 25,5 млн. гри­вен. To естьза­по­вед­ник от об­щей при­бы­ли по­лу­чил все­го 1 %. По­нят­но, что ос­тав­ша­я­ся при­быль ско­рей все­го раз­де­ля­ет­ся меж­ду хо­зя­и­на­ми ка­те­ров и яхт, ди­рек­ци­ей за­по­вед­ни­ка и го­сор­га­на­ми, «кры­шу­ю­щи­ми» эту так на­зы­ва­е­мую «экоп­рос­ве­ти­тельс­кую» де­я­тель­ность.
Лю­бо­пыт­ны и дру­гие циф­ры, при­ве­ден­ные в дан­ном пись­ме го­сэ­ко­и­нс­пек­ции. Они по­ка­зы­ва­ют тех­ни­ку фи­нан­со­вых ма­хи­на­ций, ко­то­рая раз­ра­бо­та­на ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей за­по­вед­ни­ка и сус­пе­хом ре­а­ли­зу­ет­ся бух­гал­те­ри­ей за­по­вед­ни­ка. Нап­ри­мер, в ав­гус­те 2013 г., сог­лас­но ли­ми­там, по за­по­вед­ной ак­ва­то­рии кур­си­ро­ва­ло 25 плавс­редств, ко­ли­че­ст­во зап­ла­ни­ро­ван­ных заме­сяц рей­сов — 1550, од­на­ко по дан­ным бух­гал­те­рии Ка­ра­да­гс­ко­го за­по­вед­ни­ка фак­ти­чес­ки по за­по­вед­ной ак­ва­то­рии яко­бы ка­та­ло лю­дей все­го 17 плавс­редств, и рей­сов за ав­густ бы­ло осу­ще­с­твле­но все­го 796. По на­шим подс­че­там плавс­редств в ав­гус­те 2013 г. кур­си­ро­ва­ло по за­по­вед­ной ак­ва­то­рии не 17 и не 25, а 27, и рей­сов бы­ло за ме­сяц осу­ще­с­твле­но 4200. To есть бух­гал­те­рияумень­ша­ет ре­аль­ную циф­ру кур­си­ро­ва­ния ка­те­ров в 5 раз. В ре­зуль­та­те та­кой фи­нан­со­вой под­дел­ки ре­аль­ных фак­тов ог­ром­ные сум­мы де­нег не толь­ко ос­во­бож­да­ют­ся от на­ло­гов,но и идут нев за­по­вед­ник , а в кар­ма­ны лиц, лоб­би­ру­ю­щих по­доб­ную «экоп­рос­ве­ти­тельс­кую « де­я­тель­ность в за­по­вед­ни­ке. Все­го же за ор­га­ни­за­цию морс­ких про­гу­лок, сда­чи до­ми­ков для от­ды­ха­ю­щих,про­да­жи во­ды, ра­бо­ты дель­фи­на­рия, плат­ных пе­ше­ход­ных про­гу­лок вы­хо­дит сум­ма в 27,5–30 млн. грн. и вся эта сум­ма про­хо­дит прак­ти­чес­ки ми­мо бюд­же­та за­по­вед­ни­ка.
Эти фак­ты име­ют очень важ­ное зна­че­ние как при­мер не­сос­то­я­тель­нос­ти и кор­руп­ци­он­нос­ти плат­ной экоп­рос­ве­ти­тельс­кой де­я­тель­нос­ти в за­по­вед­ни­ках как та­ко­вой.
Сле­ду­ет так­же до­ба­вить и о дру­гой «экоп­рос­ве­ти­тельс­кой» де­я­тель­нос­ти Ка­ра­да­гс­ко­го за­по­вед­ни­ка. Это — нес­коль­ко де­сят­ков до­ми­ков, рас­по­ло­жен­ных на за­по­вед­ной тер­ри­то­рии. Попро­ек­ту ор­га­ни­за­ции тер­ри­то­рии за­по­вед­ни­ка они рас­счи­та­ны яко­бы для по­се­ле­ния на­уч­ных экс­пе­ди­ций, ра­бо­та­ю­щих в Ка­ра­да­гс­ком за­по­вед­ни­ке. На са­мом де­ле они сда­ют­ся под от­дыхку­ро­рт­ни­кам, а так­же ис­поль­зу­ют­ся для бесп­лат­но­го от­ды­ха в Кры­му у мо­ря ап­па­ра­та На­ци­о­наль­ной Ака­де­мии на­ук Ук­ра­и­ны и, воз­мож­но, и круп­ных чи­нов­ни­ков Минп­ри­ро­ды Ук­ра­и­ны, атак­же крымс­ких чи­нов­ни­ков. В ре­зуль­та­те ру­ко­во­д­ство Ка­ра­да­гс­ко­го за­по­вед­ни­ка обе­зо­па­си­ло се­бя от воз­мож­ных жа­лоб и про­ве­рок, так как ап­па­рат На­ци­о­наль­ной Ака­де­мии на­ук Ук­ра­и­ны сто­ит на че­ку и уже не раз прик­ры­вал ру­ко­во­д­ство Ка­ра­да­гс­ко­го за­по­вед­ни­ка от про­ве­рок.
Сле­ду­ет упо­мя­нуть и еще об од­ном ар­гу­мен­те про­тив. В слу­чае с ус­та­но­вив­шей­ся опас­ной тен­ден­ци­ей по­лу­чать до­ход от ту­риз­ма в за­по­вед­ни­ках и на­ци­о­наль­ных пар­ках, го­су­да­р­ство мо­жетна­чать сис­те­ма­ти­чес­ки за счет ту­риз­ма в за­по­вед­ни­ках и дру­гих ОПТ ла­тать ды­ры в гос­бюд­же­те.
10. По­ме­ха для на­уч­ных ис­сле­до­ва­ний


На­уч­ный сот­руд­ник ка­за­хс­ко­го за­по­вед­ни­ка Ак­су-Джа­баг­лы Е.С. Ча­ли­ко­ва пи­шет: «Пре­бы­ва­ние пос­то­рон­них лю­дей в за­по­вед­ни­ке, да­же с уче­том пол­но­го соб­лю­де­ния ими пра­вил по­ве­де­ния, гу­би­тель­но для сле­же­ния про­цес­сов, про­ис­хо­дя­щих на его тер­ри­то­рии. Де­ло в том, что в ус­ло­ви­ях гор мес­та пре­бы­ва­ния че­ло­ве­ка ог­ра­ни­че­ны. Все спе­ци­аль­ные ис­сле­до­ва­ния при­у­ро­че­ны к дос­туп­ным участ­кам, ко­то­рые и бы­ли по­ло­же­ны в ос­но­ву ту­рис­ти­чес­ких марш­ру­тов. И ес­те­ст­вен­но, о ка­ких пол­но­цен­ных наб­лю­де­ни­ях мож­но го­во­рить в та­ких ус­ло­ви­ях, ког­да в те­че­нии дня мель­те­шат пе­ше­хо­ды, ло­ша­ди и лес­ни­ки. А тем бо­лее срав­ни­вать по­лу­чен­ные ре­зуль­та­ты с пре­ды­ду­щи­ми пе­ри­о­да­ми, ког­да ту­ризм был зап­ре­щен» (20).
С ней нель­зя не сог­ла­сить­ся. Из-за ту­рис­тов под­лин­ность, точ­ность на­уч­ных ис­сле­до­ва­ний в за­по­вед­ни­ке (тем, чем он дол­жен за­ни­мать­ся в пер­вую оче­редь) бу­дет пос­тав­ле­на под сом­не­ние. Тембо­лее, что на­уч­ных сот­руд­ни­ков за­по­вед­ни­ков не­ред­ко еще от­ры­ва­ют от их не­пос­ре­д­ствен­ной де­я­тель­нос­ти для про­ве­де­ния экс­кур­сий.
Опи­сы­вая си­ту­а­цию с на­уч­ной ра­бо­той в Бе­ре­зи­нс­ком би­ос­фер­ном за­по­вед­ни­ке, ав­тор пи­шет: «На­у­ка же прак­ти­чес­ки уш­ла с за­по­вед­ных тер­ри­то­рий. По сло­вам близ­ко­го к этой проб­ле­мече­ло­ве­ка, на­уч­ные ра­бот­ни­ки все ча­ще вмес­то вы­пол­не­ния сво­их не­пос­ре­д­ствен­ных обя­зан­нос­тей прив­ле­ка­ют­ся к вос­ста­нов­ле­нию и ухо­ду за ма­те­ри­аль­но-тех­ни­чес­кой ба­зой, ме­тут до­рож­ки и т.д., прев­ра­тив­шись, по су­ти, в обс­лу­жи­ва­ю­щий пер­со­нал» (37).
Эти же мыс­ли выс­ка­зы­ва­ет О. Ро­дес, уче­ный-зо­олог из уни­вер­си­те­та Пурдью: «Как толь­ко вы раз­ре­ши­те эко­ту­ризм, они пе­рес­та­нут быть за­по­вед­ни­ка­ми. Они не смо­гут ими ос­та­вать­ся, по­то­мучто бу­дут не в сос­то­я­нии слу­жить под­хо­дя­щи­ми объ­ек­та­ми для изу­че­ния мно­го­лет­них эко­ло­ги­чес­ких про­цес­сов в не­на­ру­шен­ных при­род­ных райо­нах» (54).
11. Мо­раль­ный ущерб


По­ми­мо пе­ре­чис­лен­ных ас­пек­тов в проб­ле­ме эко­ту­риз­ма в за­по­вед­ни­ках есть еще и ас­пект эти­чес­кий. Эко­ту­ризм всег­да свя­зан с по­лу­че­ни­ем эко­но­ми­чес­кой вы­го­ды, на­жи­вы, кри­ми­на­ли­за­ци­ей.
Из-за кри­ми­на­ли­за­ции кол­лек­ти­ва за­по­вед­ник те­ря­ет свой имидж, ав­то­ри­тет в гла­зах мест­ных жи­те­лей и влас­тей. На­но­си­мый эко­ту­рис­та­ми эко­ло­ги­чес­кий вред за­по­вед­ной при­ро­де на­но­сит мо­раль­ный ущерб са­мо­му за­по­вед­ни­ку, так его глав­ная за­да­ча — за­щи­та ди­кой при­ро­ды и ее сво­бо­ды.
Сня­тие зап­ре­та на по­се­ще­ние за­по­вед­ной тер­ри­то­рии пос­то­рон­ни­ми ли­ца­ми рез­ко опус­ка­ет восп­ри­я­тие за­по­вед­ной тер­ри­то­рии как не­кой «свя­щен­ной ро­щи», от­ме­ня­ет та­бу на втор­же­ниев за­по­вед­ник, ко­то­рое бо­лее эф­фек­тив­но ре­а­ли­зу­ет­ся не че­рез за­ко­но­да­тель­ные зап­ре­ты, а че­рез тра­ди­ции. Та­кая пси­хо­ло­ги­чес­кая лом­ка на уров­не под­соз­на­ния про­ис­хо­дит как в моз­гахмест­но­го на­се­ле­ния, жи­ву­ще­го воз­ле за­по­вед­ни­ка, так и в моз­гах ра­бот­ни­ков са­мо­го за­по­вед­ни­ка, вклю­чая ох­ра­ну. Пос­ле это­го инс­пек­то­ра лег­че скло­нить к по­соб­ни­че­ст­ву бра­конь­е­р­ству или к са­мо­му бра­конь­е­р­ству.
Мно­гие за­по­вед­ни­ки, осо­бен­но в Си­би­ри, на Кав­ка­зе, Ура­ле име­ют на сво­ей тер­ри­то­рии свя­щен­ные объ­ек­ты ма­лых на­ро­дов. Про­ход ту­да экс­кур­сан­тов оск­вер­ня­ет чувства ве­ру­ю­щих.
12. Унич­то­же­ние пе­щер


Лю­бой ту­ризм, лю­бая экс­кур­си­он­ная де­я­тель­ность унич­то­жа­ет хруп­кий мир ди­кой при­ро­ды пе­щер, и в ко­неч­ном ито­ге при­во­дит к унич­то­же­нию всей пе­ще­ры как та­ко­вой. Яр­ким при­ме­ромслу­жит нас­каль­ная жи­во­пись в пе­ще­рах Lascaux во Фран­ции. С 1948 г., в те­че­нии 10 лет, пе­ще­ры бы­ли отк­ры­ты для пуб­ли­ки, их по­се­ща­ло око­ло 125 тыс. че­ло­век в год. Вско­ре нас­каль­ные ри­сун­киока­за­лись скры­ты­ми под пок­ро­вом мик­рос­ко­пи­чес­ких во­до­рос­лей. В пе­ще­рах по­вы­си­лись влаж­ность и ос­ве­щен­ность, в воз­ду­хе по­я­вил­ся про­те­ин. Оче­вид­но, глав­ным ис­точ­ни­ком про­те­и­набы­ло ды­ха­ние лю­дей, вер­нее, со­дер­жа­ще­еся в нем пыль­ца и бак­те­рии. С 1963 г. по нас­то­я­щее вре­мя пе­ще­ры зак­ры­ты для пуб­ли­ки (163). При­мер­но та­кая же си­ту­а­ция сло­жи­лась с Ка­по­вой пе­ще­рой в рос­сийс­ком за­по­вед­ни­ке Шуль­ган-Таш, где ту­ризм чуть не по­гу­бил нас­каль­ные ри­сун­ки. Спе­ци­аль­ные ис­сле­до­ва­ния до­ка­за­ли не­об­хо­ди­мость соб­лю­де­ния аб­со­лют­но за­по­вед­но­горе­жи­ма пе­ще­ры (83).
Мно­го­чис­лен­ные на­ру­ше­ния про­ис­хо­дят при по­се­ще­нии пе­щер (не­ор­га­ни­зо­ван­ных и ор­га­ни­зо­ван­ных), ко­то­рые на­хо­дят­ся на тер­ри­то­рии Крымс­ко­го, Опукс­ко­го, Ял­ти­нс­ко­го гор­но-лес­но­го при­род­ных за­по­вед­ни­ков, за­по­вед­ни­ков Ме­до­бо­ры и Рос­точье, Кар­па­тс­ко­го би­ос­фер­но­го за­по­вед­ни­ка. В райо­не час­ти Ча­тыр­да­га, вхо­дя­щей в Крымс­кий за­по­вед­ник, на­хо­дят­ся де­сят­ки пе­щер — Чер­то­ва, Се­дая, Ты­ся­че­го­ло­вая, Хо­лод­ная, Ар­тюг-Ко­ба, Трехг­лаз­ка, Пар­ти­за­нс­кая, Го­лу­би­ная –2, Мра­мор­ная и т.д. Все они, за иск­лю­че­ни­ем Мра­мор­ной и Трехг­лаз­ки, не обо­ру­до­ва­ны для по­се­ще­ния, од­на­ко яв­ля­ют­ся из­люб­лен­ным мес­том спе­ле­о­ту­рис­тов. Раз­лич­ные ту­ро­пе­ра­то­ры ор­га­ни­зо­вы­ва­ют по ним все­воз­мож­ные «экстрим-ту­ры», все спе­ле­о­ло­ги­чес­кие сай­ты не толь­ко Ук­ра­и­ны, но и дру­гих со­сед­них стран, преж­де все­го Рос­сии, пе­ре­пол­не­ны от­че­та­ми ту­рис­тов об их по­се­ще­нии. При этом ад­ми­ни­ст­ра­ция Крымс­ко­го за­по­вед­ни­ка не при­ни­ма­етни­ка­ких мер для пре­се­че­ния не­за­кон­но­го по­се­ще­ния пе­щер. Пе­ще­ры не толь­ко не за­де­ла­ны ре­шет­ка­ми, здесь нет да­же анш­ла­гов с зап­ре­ща­ю­щи­ми над­пи­ся­ми.
Бо­лее то­го, в на­ру­ше­ние ст. 16 За­ко­на «О при­род­но-за­по­вед­ном фон­де Ук­ра­и­ны», на тер­ри­то­рии Крымс­ко­го за­по­вед­ни­ка ту­рис­ти­чес­кой фир­мой «Оникс-тур» про­ис­хо­ди­т не­за­кон­ная эксплу­а­та­ция пе­щер Мра­мор­ная и Трехг­лаз­ка, при этом Мра­мор­ную в год по­се­ща­ет 230 тыс. че­ло­век (165). Обо­ру­до­ва­ние Мра­мор­ной пе­ще­ры под мас­со­вый ту­ризм про­ис­хо­ди­ло в 1990-х го­дах, ког­да наэтой тер­ри­то­рии, вмес­то Крымс­ко­го за­по­вед­но-охот­ничь­е­го хо­зяй­ства, уже был вос­соз­дан Крымс­кий за­по­вед­ник. В за­по­вед­ной пе­ще­ре, в на­ру­ше­ние при­ро­до­ох­ран­но­го за­ко­но­да­тель­ства,бы­ло про­ве­де­но элект­ри­че­ст­во и пос­тав­ле­ны ме­тал­ли­чес­кие лест­ни­цы. Трехг­лаз­ку отк­ры­ли для по­се­ще­ния в 2010 г. Здесь так­же есть же­лез­ная лест­ни­ца при вхо­де в пе­ще­ру
Дру­гим во­пи­ю­щим при­ме­ром на­ру­ше­ния ст. 16 За­ко­на Ук­ра­и­ны «О при­род­но-за­по­вед­ном фон­де Ук­ра­и­ны» яв­ля­ет­ся не­за­кон­ное отк­ры­тие, с на­ча­ла 2000-х го­дов, в Ял­ти­нс­ком гор­но-лес­номза­по­вед­ни­ке (по ини­ци­а­ти­ве его ад­ми­ни­ст­ра­ции), для по­се­ще­ния лю­дей, пе­щер Трехг­лаз­ки, Ял­ти­нс­кая, и с 2010 г. Ге­о­фи­зи­чес­кой. В год их по­се­ща­ет око­ло 20 тыс. че­ло­век. Как и в слу­чае с Мра­мор­ной, не­за­кон­но бы­ло про­ве­де­но элект­ри­че­ст­во, пос­тав­ле­ны ме­тал­ли­чес­кие лест­ни­цы. Гос­ко­мк­ры­мэ­ко­ло­гии нас­чи­тал за­по­вед­ни­ку ущерб за на­не­сен­ный вред при­ро­де, ко­то­рый за­по­вед­ник спо­кой­но зап­ла­тил и про­дол­жил не­за­кон­ное по­се­ще­ние пе­щер под ви­дом «на­уч­ных ис­сле­до­ва­ний». В 2012 г. Крымс­кий Госп­ром­гор­над­зор ошт­ра­фо­вал ди­рек­то­ра Ял­ти­нс­ко­го гор­но-лес­но­го за­по­вед­ни­ка В. Ка­пи­то­но­ва на 3400 гри­вен за ис­поль­зо­ва­ние пе­щер Трехг­лаз­ки, Ял­ти­нс­кая и Ге­о­фи­зи­чес­кая без под­го­тов­ки со­от­ве­т­ству­ю­щих до­ку­мен­тов (168).
За год их по­се­ща­ло око­ло 30 тыс. че­ло­век. Раз­ре­ше­ния на их по­се­ще­ние от Минп­ри­ро­ды Ук­ра­и­ны за­по­вед­ник не имел.
Не­за­кон­но по­се­ща­ют­ся ту­рис­та­ми и дру­гие пе­ще­ры (по­ка не обуст­ро­ен­ные), на­хо­дя­щи­е­ся на тер­ри­то­рии Ял­ти­нс­ко­го гор­но-лес­но­го за­по­вед­ни­ка — Иог­раф, Ме­до­вая, Мас­са­нд­ро­вс­кийгрот, Мис­хо­рс­кие гро­ты, Кам­не­пад­ная, Тать­я­ни­на, Жем­чуж­ная, Ви­ся­чая, Став­ри­кийс­кая, Ни­ки­тс­кая рас­се­ли­на, шах­ты Пас­тушья и Друж­бы.
Лю­бое, пусть да­же са­мое бе­реж­ное, крат­ков­ре­мен­ное и нез­на­чи­тель­ное про­ник­но­ве­ние че­ло­ве­ка в пе­ще­ру вле­чет за со­бой зна­чи­тель­ные не­га­тив­ные пос­ле­д­ствия для хруп­ко­го ми­ра ди­койпри­ро­ды пе­щер. По­се­ще­ние, отк­ры­тие, зак­ры­тие хо­дов, элект­ри­че­ст­во вли­я­ют на мик­рок­ли­мат в пе­ще­ре. Ме­ня­ет­ся воз­ду­хо­об­мен, влаж­ность, по­вы­ша­ет­ся тем­пе­ра­ту­ра, в ре­зуль­та­те че­гопо­яв­ля­ют­ся или ис­че­за­ют мик­ро­ор­га­низ­мы, эн­де­ми­ки пе­щер, лед на­чи­на­ют та­ять или на­рас­тать. Вы­ды­ха­е­мый людь­ми уг­ле­кис­лый газ лег­ко раст­во­ря­ет­ся в во­де, что при­во­дит к об­ра­зо­ва­нию хи­ми­чес­ки ак­тив­ных кис­лот.
Ту­рис­ты ки­да­ют в пе­ще­ры мо­нет­ки, за­но­сят в пе­ще­ры чу­же­род­ные ви­ды, что мо­жет пол­ностью раз­ру­шить или из­ме­нить струк­ту­ру ви­дов-эн­де­ми­ков. При этом эн­де­ми­чес­кие ви­ды, при­вык­шие к ог­ра­ни­чен­ным пи­ще­вым ре­сур­сам, не вы­дер­жи­ва­ют кон­ку­рен­ции с внеш­ни­ми аг­рес­сив­ны­ми ви­да­ми и по­ги­ба­ют.
Из-за ту­рис­тов воз­рас­та­ет бес­по­кой­ство ле­ту­чих мы­шей в ма­те­ри­нс­ких ко­ло­ни­ях и на зи­мов­ках, что вы­зы­ва­ет преж­дев­ре­мен­ную тра­ту энер­ге­ти­чес­ких ре­сур­сов, сни­жа­ет пло­до­ви­тость иве­дет к ги­бе­ли взрос­лых осо­бей и ма­лы­шей.
Не­ред­ки фак­ты пря­мой аг­рес­сии по от­но­ше­нию к ле­ту­чим мы­шам со сто­ро­ны по­се­ти­те­лей пе­щер, прес­туп­но­го пря­мо­го унич­то­же­ния жи­вот­ных, ра­зо­ре­ния ко­ло­ний (167).
Из­ве­ст­ны дан­ные, что на­хож­де­ние че­ты­рех че­ло­век в пе­ще­ре мо­жет по­вы­сить тем­пе­ра­ту­ру в ней на 2 гра­ду­са в день (171). В ав­гус­те в пе­ще­рах Ял­ти­нс­кая и Ге­о­фи­зи­чес­кая, что на­хо­дят­ся натер­ри­то­рии Ял­ти­нс­ко­го гор­но-лес­но­го за­по­вед­ни­ка, тем­пе­ра­ту­ра из-за по­се­ще­ния ту­рис­тов воз­рас­та­ет в 2–2,6 ра­за (12).
Заг­ряз­не­ние уг­ле­кис­лым га­зом от экс­кур­сан­тов в пе­ще­рах мо­жет воз­рас­тать в 2 ра­за за день (172).
В пе­ще­рах Кры­ма на се­год­няш­ний день все из­ве­ст­ные в прош­лом пе­щер­ные скоп­ле­ния ле­ту­чих мы­шей сок­ра­ти­лись в 10–100 раз или сов­сем ис­чез­ли (167). Са­мая боль­шая из из­ве­ст­ных ра­нее ма­те­ри­нс­ких ко­ло­ний — ко­ло­ния ост­ро­у­хой ноч­ни­цы в 1920-х го­дах вклю­ча­ла 40 000 осо­бей. Те­перь в ней нас­чи­ты­ва­ет­ся толь­ко 300 жи­вот­ных. Дру­гая ко­ло­ния ле­ту­чих мы­шей в на­ча­ле 20-го ве­ка, рас­по­ло­жив­ша­я­ся в од­ной из пе­щер гор­но­го Кры­ма, нас­чи­ты­ва­ла нес­коль­ко ты­сяч взрос­лых осо­бей. Се­год­ня ее нет (167).
По­се­ще­ние людь­ми пе­щер не­ред­ко соп­ро­вож­да­ет­ся са­мым нас­то­я­щим вар­ва­р­ством. Ту­рис­ты рас­пи­сы­ва­ют сте­ны пе­щер крас­кой, раз­во­дят кост­ры, ста­вят па­лат­ки, исп­раж­ня­ют­ся, ос­тав­ля­ют окур­ки, от­ра­бо­тан­ные ба­та­рей­ки, ос­тат­ки пи­щи, пус­тые бу­тыл­ки. Не­ред­ки слу­чаи, ког­да ста­лак­ти­ты от­би­ва­ют­ся мо­лот­ка­ми и вы­но­сят­ся из пе­щер «на па­мять».
На од­ном ту­рис­ти­чес­ком сай­те ска­за­но по по­во­ду пе­ще­ры Ты­ся­че­го­ло­вая, рас­по­ло­жен­ной в Крымс­ком за­по­вед­ни­ке: «Как ста­рая мо­не­та те­ря­ет свой ри­су­нок, так и пе­ще­ра ут­ра­чи­ва­ет пер­воз­дан­ную кра­со­ту, ког­да ее по­се­ща­ют ма­ло­куль­тур­ные лю­ди. О бы­лом ве­ли­чии Ты­ся­че­го­ло­вой сви­де­тель­ству­ют «пень­ки» и по­вер­жен­ные на­земь об­лом­ки ста­лак­ти­тов. Пе­ще­ра разг­раб­ле­на, в ней ос­та­лось толь­ко то, что нель­зя раз­бить и унес­ти: кас­кад­ные на­те­ки, мас­сив­ные ко­лон­ны, под­пи­ра­ю­щие свод. Но и они из­ра­не­ны мо­лот­ка­ми и то­по­ра­ми алч­ных лю­би­те­лей пе­щер­ной«эк­зо­ти­ки» (166).
Воз­ле Ты­ся­че­го­ло­вой, Хо­лод­ной и Овечь­е­го гро­та пол­но му­со­ра, мно­го тро­пи­нок, име­ют­ся сле­ды кост­ров, вход в Хо­лод­ную прев­ра­щен в нуж­ник.
В пе­ще­ре Эми­не-Ба­ир-Хо­сар из-за со­ору­жен­ной «при­ро­до­ох­ран­ной» проб­ки по­гиб­ло 30–40 ле­ту­чих мы­шей (170). У вхо­да в пе­ще­ры Ял­ти­нс­кая, Ге­о­фи­зи­чес­кая, Трехг­лаз­ка в Ял­ти­нс­ком гор­но-лес­ном за­по­вед­ни­ке мно­го тро­пи­нок и му­со­ра. В пе­ще­ре Ге­о­фи­зи­чес­кая ус­та­нов­лен бе­тон­ный пол, 30-мет­ро­вая лест­ни­ца, из-за ос­ве­ще­ния на­ча­ли рас­ти мхи.
Пе­ще­ра Крис­таль­ная в Цент­раль­ном По­долье прев­ра­ще­на в шоу-мес­теч­ко с ел­кой и рес­то­ра­ном, и сот­ней пус­тых бу­ты­лок в хо­дах пе­ще­ры (170).
В ка­ме­но­лом­нях Опукс­ко­го за­по­вед­ни­ка от мас­со­вых экс­кур­сий стра­да­ет од­на из са­мых боль­ших в Ук­ра­и­не ко­ло­ний мы­шей (до 8 тыс экз.). Пе­ще­ры Крис­таль­ная и Ки­зил-Ко­ба прак­ти­чес­ки ужеунич­то­же­ны как би­о­ло­ги­чес­кие объ­ек­ты (170). Та­ки­ми же быст­ры­ми тем­па­ми к дег­ра­да­ции идут пе­ще­ры Вер­те­ба, Млин­ка, Оп­ти­мис­тич­ная, Юби­лей­ная (170). В Ме­до­вой пе­ще­ре во Ль­во­веэкс­кур­сан­ты унич­то­жа­ют ле­ту­чих мы­шей, жгут кост­ры (170).
Боль­шой вред эко­ло­гии пе­щер на­но­сят ис­поль­зу­е­мые спе­ле­о­ло­га­ми фо­на­ри с отк­ры­тым ог­нем, ра­бо­та­ю­щие при по­мо­щи кар­би­да на аце­ти­ле­не. От ог­ня ос­та­ет­ся на сво­дах пе­щер са­жа, а в са­мих пе­ще­рах — от­хо­ды от­ра­бо­тан­но­го кар­би­да.
«При по­се­ще­нии пе­щер с аце­ти­ле­но­вы­ми го­рел­ка­ми ток­сич­ная кар­бид­ная от­ра­бот­ка по­па­да­ет в под­зем­ные во­до­то­ки, при­во­дя к ги­бе­ли вод­ных трог­ло­би­он­тов. Заг­ряз­не­ние про­дук­та­мижиз­не­де­я­тель­нос­ти и пи­ще­вы­ми от­хо­да­ми при про­ве­де­нии про­дол­жи­тель­ных экс­пе­ди­ций при­во­дит к про­ник­но­ве­нию в пе­ще­ры ин­ва­зив­ной фа­у­ны, из­ме­не­нию ес­те­ст­вен­ной мик­роф­ло­ры и на­ру­ше­нию сре­ды оби­та­ния предс­та­ви­те­лей пе­щер­ной фа­у­ны» (160).
Не­ред­ко при­хо­дит­ся слы­шать мне­ние, что вред ди­кой при­ро­де пе­щер на­но­сит толь­ко не­ор­га­ни­зо­ван­ный ту­ризм. Но вот ес­ли пе­ще­ру обо­ру­до­вать для ту­риз­ма — то ни­ка­ко­го эко­ло­ги­чес­ко­говре­да пе­ще­ре не бу­дет на­но­сить­ся по оп­ре­де­ле­нию. Но на са­мом де­ле это очень опас­ное заб­луж­де­ние. При так на­зы­ва­е­мом «обо­ру­до­ва­нии пе­ще­ры» не­ред­ко про­би­ва­ют­ся до­пол­ни­тель­ныехо­ды, про­ру­ба­ют­ся ис­ку­с­ствен­ные про­хо­ды в пе­ще­ру, про­во­дит­ся элект­ри­че­ст­во, ус­та­нав­ли­ва­ют­ся же­лез­ные лест­ни­цы, пе­ри­ла, кла­дут­ся бе­тон­ные до­рож­ки, иног­да про­во­дят­ся да­жевзрыв­ные ра­бо­ты, а в за­лах и на вхо­дах пе­щер не­ред­ко соз­да­ют­ся ба­зы и ту­рис­ти­чес­кие комп­лек­сы. По­нят­но, что при та­ком «обо­ру­до­ва­нии» лю­бой дух ди­кой при­ро­ды унич­то­жа­ет­ся в пе­ще­репол­ностью. Сле­ду­ет до­ба­вить и то, что к «обо­ру­до­ван­ным» пе­ще­рам, как пра­ви­ло, еще про­ло­же­ны и до­ро­ги, по ко­то­рым про­ез­жа­ет мас­са ма­шин, что в слу­чае с за­по­вед­ной тер­ри­то­ри­ей яв­ля­ет­ся еще од­ним гру­бым на­ру­ше­ни­ем при­ро­до­ох­ран­но­го за­ко­но­да­тель­ства.
Так, нап­ри­мер, в пе­ще­ре Мра­мор­ная, что на­хо­дит­ся на тер­ри­то­рии Крымс­ко­го за­по­вед­ни­ка, обо­ру­до­ва­но 1,5 км под­зем­ных хо­дов. В пе­ще­ре про­руб­лен ис­ку­с­ствен­ный вход, ус­та­нов­ле­на раз­ноц­вет­ная подс­вет­ка, в ее за­лах зву­чит му­зы­ка. Пе­ри­о­ди­чес­ки, по нес­коль­ко раз в год, в пе­ще­ре про­ис­хо­дят раз­лич­ные му­зы­каль­ные фес­ти­ва­ли — ав­то­рс­кой пес­ни, пес­ни «Зо­ло­той гри­фон» ит.п. (169).
Воз­ле пе­ще­ры со­ору­же­на гор­но-лыж­ная трас­са с подъ­ем­ни­ком, око­ло три де­сят­ка до­ми­ков для ту­рис­тов, хозб­лок, пар­ков­ка, зи­мой сю­да мож­но под­нять­ся на сне­го­хо­де «Бу­ран». В Ял­ти­нс­кой пе­ще­ре, что рас­по­ло­же­на в Ял­ти­нс­ком гор­но-лес­ном за­по­вед­ни­ке, свой слет в 2012 г. уст­ро­и­ли крымс­кие жур­на­лис­ты.
В Кав­ка­зс­ком за­по­вед­ни­ке, в ре­зуль­та­те раз­ви­тия на Ла­го­на­кс­ком на­горье спе­ле­о­ту­риз­ма серь­ез­но­му ант­ро­по­ген­но­му воз­дей­ствию под­вер­га­ют­ся под­зем­ные эко­сис­те­мы. В част­нос­ти,при по­се­ще­нии пе­щер с аце­ти­ле­но­вы­ми го­рел­ка­ми ток­сич­ная кар­бид­ная от­ра­бот­ка по­па­да­ет в под­зем­ные во­до­то­ки, при­во­дя к ги­бе­ли вод­ных трог­ло­би­он­тов. Заг­ряз­не­ние про­дук­та­мижиз­не­де­я­тель­нос­ти и пи­ще­вы­ми от­хо­да­ми при про­ве­де­нии про­дол­жи­тель­ных экс­пе­ди­ций при­во­дит к про­ник­но­ве­нию в пе­ще­ры ин­ва­зив­ной фа­у­ны, из­ме­не­нию ес­те­ст­вен­ной мик­роф­ло­ры и на­ру­ше­нию сре­ды оби­та­ния предс­та­ви­те­лей пе­щер­ной фа­у­ны. При этом трог­ло­би­он­то­вая фа­у­на За­пад­но­го Кав­ка­за име­ет яр­ко вы­ра­жен­ный ло­каль­ный эн­де­мизм (мно­гие ви­ды при­у­ро­че­ны к од­ной пе­ще­ре или к карс­то­во­му мас­си­ву), и ее ис­сле­до­ва­ния в за­по­вед­ни­ке толь­ко на­ча­лись. От­су­т­ствие конт­ро­ля за по­се­ще­ни­ем пе­щер на тер­ри­то­рии за­по­вед­ни­ка мо­жет при­вес­ти к ис­чез­но­ве­нию под воз­дей­стви­ем фак­то­ра бес­по­кой­ства зи­мо­воч­ных ко­ло­ний ру­кок­ры­лых в на­и­бо­лее прив­ле­ка­тель­ных для ту­рис­тов пе­ще­рах. В этом от­но­ше­нии на­и­бо­лее уяз­ви­мы пе­ще­ры карс­то­вых мас­си­вов Фишх-Ош­тен и Скир­да» (160).
В зак­лю­че­ние сле­ду­ет до­ба­вить, что боль­ши­н­ство пе­щер до сих пор не изу­че­ны, по­э­то­му спе­ле­о­ту­ризм унич­то­жа­ет в них не толь­ко ди­кую при­ро­ду, но и воз­мож­ные на­уч­ные отк­ры­тия.
13. Прев­ра­ще­ние за­по­вед­ни­ков в гор­но­лыж­ные ку­рор­ты с эко­ло­ги­чес­ки­ми проб­ле­ма­ми


Не­ко­то­рые за­по­вед­ни­ки идут по опас­но­му пу­ти прев­ра­ще­ния в гор­но­лыж­ные ку­рор­ты. К ним мож­но от­нес­ти Те­бер­ди­нс­кий, где гор­но­лыж­ные трас­сы уже уза­ко­не­ны, Крымс­кий и Ял­ти­нс­кийгор­но-лес­ной, где гор­но­лыж­ные трас­сы по­ка не име­ют за­ко­но­да­тель­но­го зак­реп­ле­ния. В пос­лед­нем в зим­ние ме­ся­цы ты­ся­чи лю­дей не­за­кон­но ка­та­ют­ся здесь на лы­жах, сан­ках, сно­у­бор­дах,сне­го­хо­дах и джи­пах. Действу­ет око­ло 10 лыж­ных трасс длин­ной 60 км, нес­коль­ко ми­ни­подъ­ем­ни­ков, конь­ко­беж­ные кат­ки. В за­по­вед­ни­ке не­за­кон­но ор­га­ни­зо­вы­ва­ют­ся со­рев­но­ва­ния пофрис­тай­лу, сно­у­бор­дин­гу, ски-йо­рин­гу, сно­у­кай­тин­гу, а так­же «День сно­у­бор­дин­га» (19 де­каб­ря), Празд­ник зи­мы (ког­да ле­пят сот­ни сне­го­ви­ков). Су­ще­ст­ву­ет так­же мощ­ная рек­ла­ма в Ин­тер­не­те, за­зы­ва­ю­щая зи­мой лю­дей на Ай-Пет­ри с лы­жа­ми и сан­ка­ми.
Гор­но­лыж­ные трас­сы ока­зы­ва­ют сле­ду­ю­щие не­га­тив­ное воз­дей­ствие на при­ро­ду:
1. Вы­руб­ка ле­сов под трас­сы и фи­ниш­ный учас­ток, вклю­чая не­боль­шие кур­ти­ны и от­дель­ные де­ревья и кус­тар­ни­ки. Эти руб­ки, в со­че­та­нии с пла­ни­ров­кой скло­нов (что свя­за­но со сди­ра­ни­емверх­не­го слоя поч­вы, за­сып­ки ямок, ов­ра­гов и про­чих ес­те­ст­вен­ных во­дос­то­ков), рез­ко по­вы­ша­ют ин­тен­сив­ность эк­зо­ген­ных про­цес­сов (раз­ру­ше­ния скло­нов). Это — не го­во­ря уж о пря­момунич­то­же­нии ред­ких и ис­че­за­ю­щих ви­дов.
2. Ис­ку­с­ствен­ное зас­не­же­ние скло­нов под гор­но­лыж­ные трас­сы.
Во-пер­вых, на скло­ны в ви­де ис­ку­с­ствен­но­го сне­га выб­ра­сы­ва­ет­ся ог­ром­ное ко­ли­че­ст­во во­ды, ко­то­рую на­до от­ку­да-то брать, а по­том эта во­да долж­на ку­да-то по ме­ре та­я­ния де­вать­ся. С од­ной сто­ро­ны, ре­гу­ляр­но изы­ма­ет­ся часть вод­ных ре­сур­сов в вер­ховь­ях гор­ных ре­чек. С дру­гой сто­ро­ны, при та­я­нии до­пол­ни­тель­ных объ­е­мов сне­га скло­ны пе­ре­ув­лаж­ня­ют­ся, про­ис­хо­дитвод­ная эро­зия, ме­ня­ют­ся эко­ло­ги­чес­кие ус­ло­вия про­из­рас­та­ния рас­те­ний и оби­та­ния бес­поз­во­ноч­ных, осо­бен­но поч­вен­ных. Это — уг­ро­за для эн­де­ми­ков и ре­лик­тов.
Во-вто­рых, при ка­та­нии на лы­жах и при бла­го­у­ст­рой­стве лыж­ных трасс сне­го­вой пок­ров уп­лот­ня­ет­ся и та­ет го­раз­до мед­лен­нее, чем обыч­ный снег. В ито­ге поч­ва отк­ры­ва­ет­ся поз­же, поз­же наг­ре­ва­ет­ся, по­э­то­му поз­же на­чи­на­ет­ся у рас­те­ний ве­ге­та­ци­он­ный пе­ри­од. Мно­гим рас­те­ни­ям это не поз­во­ля­ет нор­маль­но пло­до­но­сить.
3. Заг­ряз­не­ние скло­нов му­со­ром и дру­ги­ми от­хо­да­ми че­ло­ве­чес­кой жиз­не­де­я­тель­нос­ти.
4. Фак­тор стрес­са для рас­те­ний, ис­чез­но­ве­ние ря­да ви­дов рас­те­ний и ли­шай­ни­ков на лыж­ных трас­сах.
5. Фи­зи­чес­кое прев­ра­ще­ние гор в спор­тив­ные со­ору­же­ния. Го­ры лишь вы­пол­ня­ют функ­ции нак­лон­ных по­ве­рх­нос­тей, а снег ис­поль­зу­ет­ся как пок­ры­тие, по ко­то­ро­му сколь­зят лы­жи (156).
6. Зна­чи­тель­ное уве­ли­че­ние тем­пе­ра­ту­ры поч­вы на гор­но­лыж­ных трас­сах (в Аль­пах тем­пе­ра­ту­ра поч­вы дос­ти­га­ет 60°С и бо­лее, а ско­рость вет­ра уве­ли­чи­ва­ет­ся на трас­сах в два–пять раз(156).
7. Сла­бое во­зоб­нов­ле­ние рас­ти­тель­но­го пок­ро­ва в райо­не лыж­ных трасс в го­рах вы­ше гра­ни­цы ле­са (156).
8. Ис­поль­зо­ва­ние «снеж­но­го це­мен­та» — азот­но­го удоб­ре­ния в ка­че­ст­ве зак­ре­пи­те­ля сне­га на лыж­ных трас­сах ве­дет к на­ру­ше­нию жиз­нен­но­го цик­ла рас­те­ний (сни­жа­ет­ся ус­той­чи­востьрас­те­ний к зим­ним хо­ло­дам), а так­же спо­со­б­ству­ет заг­ряз­не­нию гор­ных ис­точ­ни­ков (156).
9. Гор­но­лыж­ные трас­сы яв­ля­ют­ся фак­то­ром бес­по­кой­ства для ди­ких жи­вот­ных, не­га­тив­но вли­я­ют на при­выч­ный ритм корм­ле­ния ко­пыт­ных. До­ка­за­но, что лыж­ни­ки, спус­ка­ю­щи­е­ся сла­лом­ны­ми зиг­за­га­ми меж­ду де­ревь­я­ми, яв­ля­ют­ся для оле­ней и ко­суль бо­лее силь­ной по­ме­хой, не­же­ли са­мо­лет­ный шум вбли­зи аэ­род­ро­мов. Объ­яс­ня­ет­ся это тем, что опыт­ный гор­но­лыж­никприб­ли­жа­ет­ся к жи­вот­ным быст­рее и бес­шум­нее, чем зап­рог­рам­ми­ро­ван­ный в их пси­хи­ке при­род­ный враг, нап­ри­мер, волк (156).
10. Слож­ную проб­ле­му предс­тав­ля­ет сбор и уст­ра­не­ние от­хо­дов с гор­ных при­ю­тов (156). Го­ры, соз­дан­ные при­ро­дой, прев­ра­ща­ют­ся че­ло­ве­ком в го­ры му­со­ра (156).
11. Эро­зия почв в райо­не гор­но­лыж­ных трасс.
12. Воз­дей­ствие зим­ней рек­ре­а­ции на­чи­на­ет­ся с на­ру­ше­ния снеж­но­го пок­ро­ва, часть сне­га на скло­нах уп­лот­ня­ет­ся рат­ра­ка­ми, — что спо­со­б­ству­ет его удер­жа­нию. При этом в не­ко­то­рыхмес­тах снег сгре­ба­ет­ся до ого­лен­ной поч­вы или кам­ней. Уп­лот­не­ние сне­га ока­зы­ва­ет воз­дей­ствие на тер­ми­чес­кий ре­жим и про­мер­за­е­мость почв под сне­гом. Под уп­лот­нен­ным сне­гом поч­ва про­мер­за­ет на 100 см глуб­же, чем под не­на­ру­шен­ным. Все это ве­дет к ги­бе­ли рас­те­ний и эро­зии поч­вы. В Те­бер­ди­нс­ком за­по­вед­ни­ке вдоль лыж­ных трасс гиб­нет уни­каль­ный пих­то­вый лес (163).
13. В Те­бер­ди­нс­ком за­по­вед­ни­ке на скло­нах, ис­поль­зу­е­мых под гор­но­лыж­ные трас­сы, нор­ные жи­вот­ные (кро­ты, мы­ши) ис­пы­ты­ва­ют труд­нос­ти в пе­ред­ви­же­нии из-за уп­лот­не­ния вснеж­ном пок­ро­ве. В поч­вах лыж­ных скло­нов за­мет­но сни­же­на би­о­мас­са ме­зо­фа­у­ны (163).
14. Опас­ность воз­ник­но­ве­ния по­жа­ров


Ис­поль­зо­ва­ние ту­рис­та­ми и экс­кур­сан­тов кост­ров при­во­дит к серь­ез­ной опас­нос­ти воз­ник­но­ве­ния по­жа­ров. Так, в Крымс­ком за­по­вед­ни­ке, из-за мас­со­во­го и не­ко­нт­ро­ли­ру­е­мо­го по­се­ще­ния, ко­ли­че­ст­во по­жа­ров по ви­не по­се­ти­те­лей дос­ти­га­ет 90% и бо­лее. Прак­ти­чес­ки все по­жа­ры за пос­лед­ние 10 лет в Ял­ти­нс­ком гор­но-лес­ном за­по­вед­ни­ке слу­чи­лись из-за экс­кур­сан­тов. Лес­ные по­жа­ры на­чи­на­ют воз­ни­кать при наг­руз­ке 3–5 чел/га (158).
15. Раз­ви­тие бра­конь­е­р­ства


Раз­ви­тие ту­риз­ма в за­по­вед­ни­ках рез­ко по­вы­ша­ет дос­туп­ность са­мых уда­лен­ных угол­ков са­мо­го дре­му­че­го за­по­вед­ни­ка. Уст­ра­и­ва­ет­ся ту­рис­ти­чес­кая инф­ра­ст­рук­ту­ра, вклю­чая подъ­ез­ные до­ро­ги как к са­мо­му за­по­вед­ни­ку, так и к каж­до­му из его кор­до­нов на его тер­ри­то­рии. Ес­ли это не до­ро­ги, то прок­ла­ды­ва­ют­ся тро­пы для про­хо­да кон­но­го ка­ра­ва­на. Стро­ят­ся вер­то­лет­ные пло­щад­ки, на ко­то­рые мо­гут сесть вер­то­ле­ты не толь­ко с ве­до­ма ди­рек­то­ра за­по­вед­ни­ка. Ту­рист мо­жет при­е­хать с фо­то­ап­па­ра­том, а мо­жет с удоч­кой, сетью или ружь­ем. Бла­го­да­ря раз­ви­тию ту­риз­ма служ­ба ох­ра­ны за­по­вед­ни­ка с ох­ра­ны за­по­вед­ной тер­ри­то­рии пе­ре­ст­ра­и­ва­ет­ся на обс­лу­жи­ва­ние ту­рис­тов, экс­кур­сан­тов и их пот­реб­нос­тей, в том чис­ле и бра­конь­е­рс­ких. Вко­неч­ном ито­ге отк­ры­тый для ту­рис­тов за­по­вед­ник прев­ра­ща­ет­ся в рай для бра­конь­е­ров.
16. Эко­ло­ги­чес­кий вред от ве­ло­си­пед­ных и кон­ных про­гу­лок


Су­ще­ст­ву­ет расп­ро­ст­ра­нен­ное мне­ние, что пе­ред­ви­же­ние экс­кур­сан­тов на ло­ша­дях или ве­ло­си­пе­дах не на­но­сит вред за­по­вед­ной при­ро­де и яв­ля­ет­ся «эко­ло­ги­чес­ки чис­тым» ви­дом пе­ред­ви­же­ния. Про­ве­ден­ный на­ми ана­лиз ве­ло­си­пед­ных и кон­ных марш­ру­тов в Ял­ти­нс­ком гор­но-лес­ном за­по­вед­ни­ке и на­ци­о­наль­ном пар­ке Го­ло­се­евс­кий по­ка­зал, что это — очень опас­ное заб­луж­де­ние.
Кон­ные экс­кур­сии спо­со­б­ству­ют эро­зии поч­вы, так как ло­ша­ди сво­и­ми ко­пы­та­ми, осо­бен­но на скло­нах, сби­ва­ют и пе­ре­ме­ща­ют поч­ву. В на­ци­о­наль­ном пар­ке Го­ло­се­евс­кий име­ют­ся мес­та,где за нес­коль­ко лет, бла­го­да­ря ка­та­нию на ло­ша­дях, об­ра­зо­ва­лись вы­бо­и­ны в зем­ле до 20–30 см глу­би­ной. В Ял­ти­нс­ком гор­но-лес­ном за­по­вед­ни­ке кон­ная тро­па рас­ши­ря­ет­ся в ширь за счетунич­то­жен­ной ко­пы­та­ми рас­ти­тель­нос­ти, в не­ко­то­рых мес­тах ши­ри­на кон­но­го марш­ру­та до­хо­дит до 40 м. Кро­ме это­го кон­ные марш­ру­ты пос­то­ян­но пе­ре­пач­ка­ны конс­ким по­ме­том, расп­ро­ст­ра­ня­ю­щим па­ра­зи­тов, а так­же ис­поль­зо­ва­ние ло­ша­дей спо­со­б­ству­ет за­но­су на за­по­вед­ную тер­ри­то­рию сор­ня­ков.
Ве­ло­си­пед­ные марш­ру­ты, осо­бен­но в хол­мис­той или гор­ной мест­нос­ти так­же яв­ля­ют­ся при­чи­ной мас­со­вой эро­зии поч­вы. Кро­ме это­го, при раз­бив­ке ве­ло­си­пед­ной тро­пы, ве­ло­си­пе­дис­ты не­ред­ко со­ору­жа­ют на тро­пе раз­лич­ные ис­ку­с­ствен­ные пре­пя­т­ствия (за­ка­пы­ва­ют в зем­лю брев­на и т.п.) для уси­ле­ния драй­ва, мар­ки­ру­ют тро­пы крас­кой и плас­ти­ком, что ве­дет к на­ру­ше­ниюпри­род­ной эс­те­ти­ки и зах­лам­ле­нию при­род­ных объ­ек­тов. Про­но­ся­щи­е­ся на ог­ром­ной ско­рос­ти в за­по­вед­ни­ке или на­ци­о­наль­ном пар­ке ве­ло­си­пе­дис­ты яв­ля­ют­ся серь­ез­ным фак­то­ромбес­по­кой­ства для ди­ких жи­вот­ных. В Го­ло­се­евс­ком на­ци­о­наль­ном пар­ке, при со­ору­же­нии ве­ло­си­пед­ной трас­сы «да­ун-хил» на го­ре Ку­пол, прак­ти­чес­ки бы­ло унич­то­же­но мес­то про­из­рас­та­ния двух ви­дов крас­нок­ниж­ных ор­хи­дей.
17. Расп­ро­ст­ра­не­ние ад­вен­тив­ных ви­дов


Ту­ризм и экс­кур­сии яв­ля­ют­ся од­ной из глав­ных при­чин за­но­са ад­вен­тив­ных ви­дов в за­по­вед­ни­ки. Так, в Кав­ка­зс­ком за­по­вед­ник ад­вен­тив­ные ви­ды за­но­сят­ся в ос­нов­ном бла­го­да­ря ту­рис­там (195).


18. Унич­то­же­ние крас­нок­ниж­ных ви­дов фло­ры и фа­у­ны


Пo дан­ным Крас­ной кни­ги Ук­ра­и­ны, рек­ре­а­ция яв­ля­ет­ся фак­то­ром, спо­со­б­ству­ю­щим унич­то­же­нию 20 % за­не­сен­ных в Крас­ную кни­гу Ук­ра­и­ны мол­люс­ков, 12 % ра­ко­об­раз­ных, 33 % пря­мок­ры­лых, 9 % жу­ков, 17 % ба­бо­чек, 9 % пе­ре­пон­ча­ток­ры­лых, 33 % мно­го­но­жек, 25 % бо­го­мо­лов, 33 % сет­ча­ток­ры­лых, 10 % птиц, 9 % мле­ко­пи­та­ю­щих и 19 % ви­дов фло­ры, что сос­тав­ля­ет 157 ви­доврас­те­ний и 68 ви­дов жи­вот­ных, а все­го 225 крас­нок­ниж­ных ви­дов фа­у­ны и фло­ры (164, 179).
В.В. Ака­тов ука­зы­ва­ет, что сог­лас­но ана­ли­за Крас­ных книг Рос­сии, Крас­но­да­рс­ко­го края и Рес­пуб­ли­ки Ады­геи, рек­ре­а­ция яв­ля­ет­ся од­ним из ос­нов­ных ли­ми­ти­ру­ю­щих фак­то­ров для ред­ких со­су­дис­тых рас­те­ний и ли­шай­ни­ков (194). Ус­та­нов­ка ту­рис­ти­чес­ких па­ла­ток на при­мо­рс­ких тер­ра­сах на­ци­о­наль­но­го пар­ка «Ча­рив­на га­вань» ве­дет к ги­бе­ли крас­нок­ниж­ных пе­ре­пон­ча­ток­ры­лых Paravespa rex, Cerceris tuberculata, Stizus fasciatus (159).
В за­каз­ни­ке Боль­шой Кань­он Кры­ма вы­тап­ты­ва­ние как след­ствие ту­риз­ма гро­зит ис­чез­но­ве­ни­ем крас­нок­ниж­но­му гри­бу му­хо­мо­ру Це­за­ря (179).
Крас­нок­ниж­ное рас­те­ние го­рян­ка дву­ряд­ная стра­да­ет от ту­рис­тов, ко­то­рые под­ни­ма­ют­ся на го­ру Тур­кул в Кар­па­тс­ком на­ци­о­наль­ном пар­ке (179). Эдель­вейс, так­же за­не­сен­ный в Крас­нуюкни­гу Ук­ра­и­ны, яв­ля­ет­ся из­люб­лен­ным объ­ек­том сбо­ра ту­рис­тов, по­се­ща­ю­щих все кар­па­тс­кие объ­ек­ты при­род­но-за­по­вед­но­го фон­да (179).
Крас­нок­ниж­ную смо­лев­ку яй­ли­нс­кую, рас­ту­щую в Крымс­ком за­по­вед­ни­ке и дру­гих крымс­ких при­род­но-за­по­вед­ных объ­ек­тах, вы­чи­ща­ют спе­ле­о­ло­ги при под­го­тов­ке марш­ру­тов пе­ред со­рев­но­ва­ни­я­ми (179).
Спе­ле­о­ту­ризм в пе­ще­рах Кры­ма ве­дет к ис­чез­но­ве­нию за­не­сен­ных в Крас­ную кни­гу Ук­ра­и­ны бес­поз­во­ноч­ных — спе­о­ди­ап­то­му­са Бирш­тей­на и псев­до­фа­е­ноп­са Якоб­со­на (180).
В Ка­мен­ных мо­ги­лах по­ло­ви­на степ­ных га­дюк в 1980 г. по­гиб­ла из-за экс­кур­сантов (139). В Опукс­ком за­по­вед­ни­ке экс­кур­сан­ты спо­со­б­ство­ва­ли ги­бе­ли в ка­ме­но­лом­нях крас­нок­ниж­ных ле­ту­чих мы­шей. В До­ли­не нар­ци­сов экс­кур­сан­ты рвут и вы­тап­ты­ва­ют крас­нок­ниж­ные нар­ци­сы. В на­ци­о­наль­ном пар­ке Го­ло­се­евс­кий экс­кур­сан­ты рвут крас­нок­ниж­ную сон-тра­ву.
Более подробно об экологическом вреде экотуризма и экскурсий в заповедниках и других обьектах ПЗФ в книге В.Е.Борейко ” Троянский конь экотуризма=смерть для заповедной природы” http://ecoethics.ru/troyanskiy-kon/Пресс-служба КЭКЦ


http://ecoethics.ru/os-nov-nyie-ar-gu-men-tyi-pro-tiv-eko-tu-riz-ma-i-eks-kur-siy-v-za-po-ved-ni-kah/