23 лютого 2016

Що там з прозорим бюджетом у КМУ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 лютого 2016 р. N 92-р
Київ

Про схвалення Концепції створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет"

1. Схвалити Концепцію створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет", що додається.
2. Міністерству фінансів розробити та затвердити план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК
Інд. 34СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2016 р. N 92-р

КОНЦЕПЦІЯ
створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет"

Проблема, яка потребує розв'язання

Бюджетна система України ґрунтується на принципах єдності бюджетної системи України, збалансованості, самостійності, повноти, обґрунтованості, ефективності та результативності, субсидіарності, цільового використання бюджетних коштів, справедливості і неупередженості, публічності та прозорості (визначено Бюджетним кодексом України).
Існують передумови для створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет" (далі - система "Прозорий бюджет"). Реалізація принципів ефективності та результативності, публічності та прозорості передбачає наявність дієвої системи ключових показників ефективності та інструментів інформування громадськості з питань складення, розгляду, затвердження, виконання державного та місцевих бюджетів, а також контролю за їх виконанням. Зазначене забезпечується шляхом публікації документів та інформації, пов'язаних із складенням бюджету, його затвердженням, виконанням та показниками ефективності управління.
Ініціатива Кабінету Міністрів України "Прозорий бюджет" передбачає впровадження кращих міжнародних рекомендацій Світового банку, Міжнародного валютного фонду та Міжнародного бюджетного партнерства (IBP). Розроблення Концепції викликане прагненнями українського суспільства підвищити прозорість використання публічних коштів, закликами міжнародної спільноти до урядів держав світу зробити доступною інформацію про них для своїх громадян. Система "Прозорий бюджет" покликана, з одного боку, підвищити ефективність управління бюджетом, а з іншого, - підвищити ступінь підзвітності Уряду громадянам.
Проблема прозорості дій влади на будь-якому рівні сьогодні особливо актуальна, оскільки прозорість - основна умова відкритості рішень владних структур. На даний час існує потреба у впровадженні норми щодо участі громадськості у бюджетному процесі та забезпечення сучасною інформаційно-аналітичною підтримкою роботи Мінфіну, ДФС, Казначейства.
Публічні кошти - кошти державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти Національного банку, державних банків, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також кошти суб'єктів господарювання державної і комунальної власності, отримані ними від їх господарської діяльності (визначено Законом України "Про відкритість використання публічних коштів").

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є створення системи, що надасть доступ громадянам до інформації про публічні кошти на всіх стадіях планування та використання, забезпечить актуальність, достовірність та унікальність інформації, комфортність використання аналітичних даних, простоту та зрозумілість поданої інформації, логічність та продуманість, можливість порівняння динаміки, можливість зворотного зв'язку та експертного обговорення.
Основними пріоритетами є: забезпечення громадян України інструментами контролю та доступу до інформації з управління публічними коштами; забезпечення керівництва та спеціалістів різних рівнів Мінфіну, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, що беруть участь в управлінні публічними коштами, інтегрованою інформаційно-аналітичною системою прийняття управлінських рішень.
Важливими завданнями системи є:
задоволення прав громадськості на отримання інформації про використання публічних коштів;
забезпечення громадян України інструментами контролю та доступу до інформації про: проходження бюджетних процесів/процедур, організаційно-функціональну структуру/відповідальні державні органи, базу даних формування/використання публічних коштів;
забезпечення удосконалення процесів управління публічними коштами;
створення умов для прозорого діалогу влади з громадськістю в ході управління публічними коштами, у тому числі в рамках бюджетного процесу;
створення умов для залучення громадян та інститутів громадянського суспільства до процесу контролю ефективності та цільового використання публічних коштів;
представлення інформації про державний та місцеві бюджети з метою забезпечення розуміння громадськістю планів щодо доходів та витрат бюджету для досягнення встановлених цілей;
сприяння створенню системи ключових показників ефективності та забезпечення проведення регулярного огляду та здійснення контролю за їх виконанням;
скорочення часу опрацювання заяв і запитів громадян;
створення інструменту моделювання, прогнозування ситуацій у сфері управління фінансами, перевірки ефективності прийняття управлінських рішень;
автоматизація процесів формування звітності та сприяння прийняттю управлінських рішень;
надання можливості гнучкої візуалізації;
актуалізація системи управління ризиками та ліквідністю;
створення службових кабінетів, які дадуть можливість власникам кабінетів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів через концепцію єдиного службового кабінету брати участь у процесах формування, використання та контролю бюджетів, публічних закупівель, надання звітності, оприлюднення публічної інформації;
надання єдиних стандартів системи "Прозорий бюджет" для управління публічними коштами на всіх рівнях;
забезпечення стандартизації інтеграційних процесів та аналітичних параметрів між учасниками системи управління публічними коштами;
інтеграція основних макроекономічних показників України та інших держав, їх динаміки, рейтингів прозорості, експертних оцінок до аналітичних оглядів та звітів системи "Прозорий бюджет";
створення системи єдиного глосарію та забезпечення користувачів системи "Прозорий бюджет" навчальними матеріалами з основ управління публічними коштами;
розроблення плану заходів щодо реалізації Концепції.
Плановий строк реалізації Концепції становить три роки з моменту її затвердження. Строк реалізації, тестування та введення в експлуатацію будуть визначені у плані заходів щодо реалізації Концепції та деталізовані у технічному завданні.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Система "Прозорий бюджет" - інформаційний ресурс, що забезпечує доступ до нормативної, статистичної та аналітичної інформації у сфері управління публічними коштами.
Розв'язати проблему прозорості управління публічними коштами у системі "Прозорий бюджет" передбачається таким шляхом і способами:
створення підсистеми інформаційно-аналітичного забезпечення, метою якої є накопичення, оброблення та співставлення даних стосовно управління публічними коштами;
відкриття публічної частини, яка призначена для публікації на порталі "Використання публічних коштів" та "Прозорий бюджет" (далі - портал). Портал - офіційний сайт в Інтернеті, за допомогою якого реалізуються принципи відкритості та доступності для громадян інформації про використання публічних коштів та управління публічними коштами.
Створення системи "Прозорий бюджет" здійснюється на таких принципах:
централізація. Система створюється у централізованій архітектурі, яка передбачає, що зберігання та обробка інформації виконується в єдиному центрі обробки даних, що забезпечує повний цикл функціональної обробки інформації, - від одержання запиту до формування кінцевого результату;
централізована система обробки та маршрутизації інформаційних запитів. Постачальниками даних системи є державні установи, державні реєстри даних, система проведення електронних тендерів тощо;
масштабованість. Забезпечується готовність технічної інфраструктури до розвитку системи "Прозорий бюджет" у частині розширення функціональності, збільшення числа користувачів, що обслуговуються, підвищення якості сервісів, що надаються;
уніфікація інтерфейсів. Усі види взаємодії із системою та її компонентами реалізуються на основі єдиних уніфікованих стандартів. Під час побудови інтерфейсу користувача системи повинні бути застосовані єдині правила та стандарти з урахуванням сучасних вимог до зручності інтерфейсу користувача;
відкритість для взаємодії. У системі реалізуються та підтримуються інтерфейси для взаємодії з іншими (зовнішніми) системами, що засновані на відкритих промислових стандартах міжсистемної взаємодії (додаток, рис. 1 і 2).
Цільовою аудиторією системи "Прозорий бюджет" (з визначенням ролей, повноважень, рівнів доступу) є:
громадяни, які не є фахівцями у сфері державних фінансів;
інститути громадянського суспільства (громадські об'єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об'єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об'єднання, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства);
органи державної влади, керівництво та фахівці структурних підрозділів Мінфіну, інших державних органів та органів місцевого самоврядування;
контролюючі органи;
експерти у фінансовій галузі;
засоби масової інформації;
аудитори та рейтингові агентства;
бізнес;
портали відкритих даних;
міжнародні організації з питань відкритості даних та відкритого уряду.
На порталі розміщується інформація за такими розділами:
бюджетний процес: стислий опис етапів бюджетного процесу (складення проекту бюджету, розгляд та затвердження бюджету, виконання бюджету, підготовка, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету), строк виконання етапів бюджетного процесу, учасники бюджетного процесу та їх повноваження, інформація про інструменти участі заінтересованих сторін у бюджетному процесі;
державний та місцеві бюджети, державні цільові програми, бюджети фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, державні та комунальні підприємства: проекти, прогнози та показники, інформація про прийняті нормативно-правові акти, дотримання та виконання показників, інформація про боргові зобов'язання, результати аудиту та перевірок, використання публічних коштів;
новини: анонси подій, відеосюжети, презентації, експертні оцінки, інтерв'ю стосовно бюджетного процесу;
сервіси: опитування (відвідувачів порталу, в тому числі для отримання зворотного зв'язку щодо зручності та функціональності порталу), глосарій, форум (механізм публічного обговорення інформації та документів на порталі), навчальні матеріали, запитання та відповіді (відповіді на типові питання, в тому числі щодо використання порталу).
На порталі планується публікувати "Бюджет для громадян". "Бюджет для громадян" - це форма презентації основних бюджетних показників, спрямована на інформування широкого кола громадськості в доступній формі про основні цілі, завдання та пріоритети бюджетної політики, джерела наповнення бюджету, обґрунтування бюджетних витрат, планові і досягнуті результати використання бюджетних коштів.
"Бюджет для громадян" включає:
опис макроекономічного середовища;
опис податкової системи та адміністрування податків;
загальні характеристики доходів та видатків бюджету з відокремленням тих, що спрямовуються на фінансування соціально-значущих заходів у сфері освіти, охорони здоров'я, соціальної політики та зайнятості населення, сільського господарства, культури та інших сферах;
розподіл видатків за напрямами бюджетної політики та цільовими програмами, інвестиційними проектами, включаючи показники результатів їх реалізації;
зміни до законодавства, враховані під час складання бюджету, та їх вплив на різні категорії громадян (студентів, пенсіонерів, підприємців тощо);
інформацію та інфографіку про виконання бюджету з поясненням різниці між запланованими і фактичними показниками.
З метою забезпечення прозорості та доступності інформації під час формування бюджету для громадян використовуються різні методи візуалізації даних, у тому числі графіки, діаграми, малюнки, схеми.
Інформація на порталі оприлюднюється у спосіб, що забезпечує можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації.
Інформація оприлюднюється також шляхом розміщення на порталі у вигляді наборів даних, організованих у форматі, що дає змогу їх автоматизовано обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.
На порталі системи "Прозорий бюджет" у відповідних розділах буде забезпечений доступ (посилання) до інформації, розташованої на інших офіційних сайтах, у тому числі на сайтах головних розпорядників бюджетних коштів, отримувачів бюджетних коштів тощо.
Інформація на порталі подається українською та англійською мовами. Обсяг інформації, що підлягає перекладу на англійську мову, визначається органом, відповідальним за інформаційне наповнення порталу.
Електронними джерелами інформації є різні інформаційно-аналітичні системи.
Періодичність оновлення інформаційних розділів порталу та відповідальні виконавці визначаються Мінфіном. Доступ до інформації, оприлюдненої на порталі, є вільним та безоплатним (додаток, рис. 3 і 4).
Основними вимогами до порталу для забезпечення доступності інформації широкому колу користувачів, які повинні задовольнити такі мінімальні технічні вимоги, є:
цілодобовий доступ до усієї інформації, що представлена на порталі;
представлення інформації у формі таблиць, інфографіки, мультимедіа, гипертекстовій формі, графічній формі;
публікація структурованої інформації (у тому числі у картографічному вигляді);
подання об'єктів, розташованих на сторінках порталу, у "гіпертекстовому" форматі;
подання вихідних текстових документів у форматі, що забезпечує можливість їх збереження, а також пошуку та копіювання довільного фрагмента тексту засобами браузера;
підтримка таких браузерів: Internet Explorer 7.0 і вище, Opera 6.0 і вище, Google Chrome 5.0 і вище, також Mozilla Firefox 3.5 і вище;
безперешкодний доступ до інформації без установки на технічні засоби користувачів програмного забезпечення, спеціально створеного для доступу до інформації;
пошук і безперешкодне одержання інформації будь-якими засобами автоматизованого збору даних в Інтернеті, у тому числі пошуковими системами;
можливість визначення дати та часу розміщення представленої інформації, а також дати та часу останньої зміни інформації;
безперебійне функціонування порталу під навантаженням не менш як 150000 відвідувань на добу, 75000 одночасно;
облік відвідуваності усіх сторінок порталу шляхом розміщення у коді сторінки програмного коду ("лічильника відвідувань"), що наданий загальнодоступними системами збору статистики в Інтернеті, і факту, що забезпечує фіксацію відвідування сторінки користувачем інформації;
можливість навігації, пошуку та використання текстової інформації у разі виключення функції відображення графічних елементів сторінки у веб-браузері, у тому числі за допомогою клавіатури;
забезпечення подання повного списку сторінок у вигляді "карти сайту";
реалізація захисту інформації від знищення, модифікації та блокування доступу до неї, а також від інших неправомірних дій стосовно такої інформації (засоби захисту інформаційно-аналітичного порталу повинні бути визначені виходячи з чинних положень і нормативно-правових актів);
ведення електронних журналів обліку операцій (дій користувача), що дають змогу забезпечувати облік усіх дій з розміщення, зміни та видалення інформації;
оновлення інформаційних розділів порталу відповідальними виконавцями з періодичністю не рідше ніж один раз на квартал;
сервіси порталу повинні бути доступні для використання з мобільних пристроїв.

Очікувані результати

Створення системи "Прозорий бюджет" забезпечить:
підвищення:
- бюджетної грамотності, обізнаності громадян про бюджетний процес;
- відкритості процесів підготовки, прийняття та виконання бюджету;
- доступності, якості та оперативності інформування громадськості про публічні кошти;
- ефективності використання публічних коштів;
- рейтингу України за Індексом відкритості бюджету Міжнародного бюджетного партнерства, зокрема щодо показника участі громадськості в бюджетному процесі;
- інвестиційної привабливості держави за рахунок більш відкритої політики Уряду;
створення умов для громадського обговорення, реалізації права громадян на інформацію та участь у процесі прийняття рішень;
посилення контролю громадськості за складенням, виконанням і звітуванням про публічні кошти;
зменшення вірогідності зловживань та вчинення корупційних дій на всіх етапах планування та використання публічних коштів.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

Реалізація Концепції потребує фінансових, матеріально-технічних та трудових ресурсів. Обсяги будуть визначені планом заходів щодо реалізації Концепції, деталізованим технічним завданням та відповідним розрахунком бюджету.
Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з реалізацією Концепції, здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються для міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за її виконання, у державному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок міжнародної фінансової і технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

 
Рис. 1. Схема роботи системи "Прозорий бюджет".
АНАЛІТИКА СИСТЕМИ "ПРОЗОРИЙ БЮДЖЕТ" (ВЕРХНІЙ РІВЕНЬ)
   
Рис. 2. Аналітика системи "Прозорий бюджет".
 
Рис. 3. Приклад системи ключових показників ефективності.
Інтеграційна інформаційно-аналітична система "Прозорий бюджет" може включати в себе комплекс різноманітних моделей.
 
Рис. 4. Приклад цільової функціональної моделі роботи порталу та баз даних.
____________

0 коммент.:

Дописати коментар